0 antall prosjekter

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning - kompetanseutvikling, dr.gr.stip.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvalting knytta til oppdrett/havbeite og forvaltinga av kystsona.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The modern child and the flexible labour market

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjennom etablering av en tverrfaglig/interdisiplinær forskningsgruppe som mål å utvikle fo rskningsbasert innsikt i forholdene mello...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønn, mestring og deltakelse i arbeidsliv og hjemmeliv. En studie av tilpasninger mellom arbeidsliv og hjemmeliv og hvordan disse påvirker

Hvordan løser arbeidstakere med omsorgsansvar konflikten mellom arbeisliv og hjemmeliv? Og hva blir konsekvensene for ressurs- og kompetanserealisering i arbeidslivet - og for livskvalitet og relasjoner i privatlivet? <h>1. Prosjektet tar for seg arbeisl ivs- og hjemmelivstilpasninger blant høyt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Working life and welfare of the elderly

Building on previous and current research in the Frisch Centre, the project entails a simultaneous study of push and pull factors on the retirement decisions, including potential pension, labour market opportunities, work-place conditions, and health stat us. The interaction between health, work ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Consented to contribute to the common good?

The scientific aim of the ”consentenced to contribute to the common good?” project is to exprore ethical relationships between the research subjects contributing to a biobank, and the perceived outcome of biobank research. In the recent Norwegian biobank law proposal, this relationship is regul...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Strategisk høgskoleprogram om idrett og kultur

Prosjektet tar sikte på å bygge opp/videreutvikle sterk kompetanse på forskning om idrett og kultur med særlig vekt på kulturanalytiske/kultursosiologiske perspektiver ved Høgskolen i Telemark. Satsingen knyttes til den faglige utviklingen ved hovedfagene i kulturstudier og idrett ved HiT og til...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Vestfold og Telemark

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

The programme will be divided into four projects, dealing respectively with: <h>1. The Arrival of Writing <h>2. Religion between Unity and Variety <h>3. State Formation and Political Culture <h>4. Construction of the Past Regular reporting on website and international fora, i.a. the Interna...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Trangressing Economic Boundaries: Gender, Commodification and Social Change in Zanzibar.

The project deals with economic engagement, commodification of household related activities and processes of social change. The motivation is to examine systems of redistribution and negotiation within households in societies where the dominant gender ide ology places men as providers, and women ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2011

Sted: Agder

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ageing and senior life in a life course perspective. The NOVA strategic research plan 2002-2007

The proposed project will seek to strengthen the competence in ageing research by tying competence building to a longitudinal study "the Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study" (norLAG). The core question is how ageing and older years are shap ed by life course experiences and local c...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon

Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), kalt "Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon" (FAMI). Hovedtema er å kaste lys på de mekanis mer og prosesser som i dagens samfunn før...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning AFI - Arbeidsforskningsinstituttet (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Tildelt: kr 72,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2014

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

Prosjektet grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning som vil gi viktige bidrag i den moderniseringsprosess som norsk politikk mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra Forskningsrådet vil Høgskolen etabl ere en Gruppe for Inkluderende Velferd. P...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Mellom markedsøkonomi og befolkningspolitikk: Husarbeid som ideologi og praksis

Prosjektet vil analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. På grunn av sin tvetydige karakter er det et godt utgangspunkt for å stu dere spenninger og dilemmaer i moderne sa...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

KVENSK-Kvensk

Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960&shy; årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Tildelt: kr 245,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Knut Hamsuns forfatterskap

Prosjektet inneholder to strengt tatt separate komponenter: Et avgrenset litteraturvitenskapelig forskningsfelt, "Tid og rom i Hamsuns prosa" og et mer praktisk orientert edisjonsfilologisk arbeid som vil utgjøre grunnlaget for en kommentert utgave av Ham suns samlede artikler. Det første er en v...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (humaniora) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (samfunnsvitenskap) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Tildelt: kr 320,0 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - TØI

...

Tildelt: kr 303,8 mill.

Prosjektperiode: 1995-2022

Sted: Oslo