0 antall prosjekter

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

FAMILIER

FAMILIER er et bransjeprosjekt der syv ledende programvareleverandører, et forskningsinstitutt og et universitet samarbeider under ledelse av interesseorganisasjonen IKT-Norge. Hovedtema i prosjektet vil være produktfamilier. En produktfamilie er en samli ng produkter med lignende egenskaper, som...

Tildelt: kr 19,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Software Process Improvement based on Knowledge and Experience - SPIKE

Bransjens fokus på å gjennomføre utviklingsprosjekter i høyt tempo samtidig som resultatene skal være iht. markedets forventninger mht. blant annet pris og kvalitet, stiller krav til nye og forbedrede metoder og teknikker for systemutvikling. Bransjens fo kus på kortsiktig inntjening fordrer at v...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Ad-hoc trådløse nettverk. Sikkerhet i trådløse nettverk

Prosjektet omhandler sikker mobil nettverks-kommunikasjon i fravær av annen kommunikasjons-infrastruktur, eksempelvis ved nød- eller krisesituasjoner eller der av annen grunn den normale kommunikasjonsinfrastruktur ikke kan brukes. Prosjektet er delt i 2 arbeidspakker, Ad-hoc nettverk og Sikker...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Consuming digital adventure oriented media in everyday life : contents and contexts

There are strong reasons to believe that the frontier of digital network technology in the time to come will be related to content. The content of the new services are likely to attend to the dimensions of adventure in a totally different way compared to what one has experienced so far. Telenor,...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Instrument for avbildning av prostata

Systemet består av to detektorer som utvikles og bygges i dette prosjektet. Begge detektorer integreres i en gantry setup, kontrolleres og leses ut av et dedikert utlesningssystem. Programvare for billedbehanding som rekonstruerer bilde-strålingen blir og så implementert. Instrumentet vil detekt...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Lavkost høykapasitets bakkeradio

Dersom høykapasitets radio skal kunne støtte videre utbygging og vekst i kommunikasjonstjenester trengs det en betydelig kostreduksjon. Vi ser i dag at markedet for aksessløsninger med høy kapasitet begrenses av tilgang på utstyr til en akseptabel pris. R adioløsninger vil i mange tilfeller være ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ARTS, Arena for Research of advanced Telecom Services

...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Effektivisering og kvalitetssikring av hjertediagnostikk

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold og Telemark

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

VOCALS - Voice Centric User Interfaces for Location Based Services

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Super-resolution medical ultrasound imaging based on combined transmission and scattering measurements.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Signalbehandling ved diagnostisk ultralyd: Algoritmer for sanntids framstilling av blodstrøm

Ultralyd Doppler teknikk brukes til å måle bevegelse i humant muskelvev og blod med stor nøyaktighet. Tradisjonell teknikk for farge blod- og vevsavbildning gir lav tidsoppløsning. Ved Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk (IFBT), NTNU har en i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound utvik...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

BIP Wireless Health and Care

The proposed “Wireless Health and Care” project addresses main areas in the health & care area, where the usage of seamless wireless information exchange will be of significant heip. It covers the hospital/operational area, emergency situations, health ca re centres, homes for elderly people and ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Flexible Rendering of Web Content -- optimizing presentation and delivery

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Akuttmedisin - "elæring når det haster"

Gjennom et tidligere forprosjekt foreligger nå en e-læringsmodul innen hjerte-lungeredning/avansert hjerte-lungeredning. Dette prosjektet skal ferdigstille to nye moduler innen fagområdet akuttmedisin: traumer ernæring/intravenøsterapi og væsketerapi Modu lene vil gjøre bruk av videostreaming og ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, Q2S/Senter for kvantiserbar tjenestekvalitet i kommunikasjonssystemer

...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

District health information systems in South Africa: Empirical studies and interventions for improved use of information in health managemet

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalesens etter sykdom

IKT-baserte tjenester kan endre oppfølging, undervisning og informasjon til pasienter og pårørende ved å fremme selvhjelp, ivareta egenomsorg, forebygge eller hindre komplikasjoner, gjenoppta tidligere aktiviteter og mestre ny livssituasjon etter sykdom n år de er uten kontakt med den organiserte...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KISA - Knowledge Intensive Service Activities

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A study of the national ICT service sector (samfinansiering PULS)

...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Node design and network performance in optical packet switched networks for IP based telecommunication networks

Today's telecom networks consist of high bandwidth optical links; electronical routing and forwarding take place in the nodes, and represent a bandwidth bottleneck. Introducing optical switching gives potential advantages such as "unlimited" bandwidth, co ntent- and bitrate transparency and stron...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

3-D display technology using holographic techniques

The first period (approx. a year) will take place in Cambridge and will identify, quantify and seek solutions to the key holographic display limitations. It will build on the successful work I did in my fourth year on data generation for 3-D holographic i maging. I will continue my work with the ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Dynamisk 3D ultralydteknikk i kvantitativ hjertediagnostikk

En fundamental utfordring ved 3D ultralyd i kardiologi er at lydhastigheten setter begrensninger på datainnsamlingsraten, samtidig som hjertemuskelen beveger seg forholdsvis fort. Sanntids 3D ultralyd har hittil vært lite i bruk klinisk på grunn av dårlig billedkvalitet, som skyldes begrensninge...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Reliable and Secure Communication (RASC)

In recent year there has been a vast increase in the amount of data which is purchased, transmitted, compressed and stored every day, in particular via Internet. The need for efficient, reliable and secure communication is more important that ever before . Error correcting codes and cryptography...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Process Systems Engineering - From Natural Gas to Energy Products

The NTNU Natural Gas Research Centre at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will focus its research on the value chain from natural gas to energy products. The Centre is formed by joining the efforts of three groups, where each has a substantial track record with respect to...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

DynamIT : Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren

Næringslivet søker stadig fram til mer effektive logistiske løsninger for å opprettholde konkurransekraften. I denne sammenheng stilles det strenge krav til forutsigbarhet og punktlighet i transporttjenestene. Transporten er en av de aspekter ved produksj onen av varer og tjenester som er minst f...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Acoustic Research Centre

...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage