0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Insulin, lipids and Breast Cancer in a Randomised Clinical Trial. The Energy and Balance Aspects studies (EBBA I +II)

I EBBA-I har vi hatt bl.a ni publikasjoner som er relatert til betydningen av lave-penetrans gen, vektfaktorer (IGF-1, vekthormoner, oppnådd lengdevekst), livsstil(alkoholintakrelatert til hormonnivåer og/eller mammografitetthet. Dette vil vi bruke videre i studier hos yngre brystkreftpasiente...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The COPE LBP trial: Cognitive Patient Education for Low Back Pain - a cluster randomized controlled trial in primary care

Bakgrunn: Kunnskap om smerte og sykdomsforståelse har vist å ha betydning for behandlingsresultat hos pasienter med langvarige korsryggsmerter, og er derfor viktig i kognitivt orienterte behandlingstiltak for denne pasientgruppen. COPE (Cognitive Patient Education) prosjektet er en tverrfaglig st...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Clinical manifestations, diagnosis, HIV and effect of treatment on genital schistosomiasis in young women: VIBE-FGS- a school based study

Kvinnelig genital schistosomiasis (Bilharzia) er en neglisjert tropesykdom forårsaket av parasitten Schistosoma haematobium. Den legger egg i genitalslimhinnene, og dette fører til lokal inflammasjon med kontaktblødning, skjøre blodkar og oppregulering av immunceller. Pasientene opplever en rekke...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The influence of stimulant therapy and comorbidity on decisions in ADHD

-

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Metformin treatment of pregnant PCOS women and prevention of preterm birth.

Kvinner med polycystisk ovarie syndrom (PCOS) har vanskeligere for å bli gravide og har økt forekomst av svangerskaps-komplikasjoner som pre-eklampsi, svangerskapsdiabetes, fortidige fødsler og vekstretardasjon. Tidligere studier av gravide kvinner med PCOS har imidlertid hatt svakheter som gjør ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Aiming for remission in RA: a randomized trial examining the benefit of ultrasonography in a clinical tight control regimen

ARCTIC-studien er en nasjonal, randomisert, klinisk, multisenterstudie av pasienter med nydiagnostisert leddgikt som ble gjennomført fra 2010 til 2015 ved elleve revmatologiske avdelinger fra alle helseregioner i Norge. Totalt ble 238 pasienter randomisert til to behandlingsstrategier i ARCTI...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviours

Pasienter som selvskader rapporterer ofte mye depressive symptomer uten at dette reflekteres i behandlernes vurderinger. Studier av voksne har sett at komorbid Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) har betydning for hvordan depressive symptomer presenteres og hvordan depresjon responderer på...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian national node of International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF-N) - Phase 2: 2011-2016

International Neuroinformatics Coordinating Facility, INCF, ble etablert i 2006 etter anbefaling fra OECD Global Science Forum. INCFs formål er å fremme utviklingen av infrastruktur for dataintegrasjon gjennom deling av data og analyse av data om hjernen, samt modellering og simulering av funksjo...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing opioid relapse and - overdose following discharge from detoxification or imprisonment - a multi-centre RCT

Avhengighet av heroin og andre opioider er en tung belastning for pasienten selv, for pårørende, og for samfunnet. Idag består anbefalt behandling av daglig dose med forskrevne opioider som metadon eller buprenorfin (subutex, suboxone), med førstevalg buprenorfin-nalokson (suboxone) som har laves...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke - The LAST study

LAST studien er en nasjonal randomisert kontrollert multisenter studie som har til hensikt å undersøke effekten av et langtidsoppfølgingsprogram etter hjerneslag. Personer som har vært innlagt ved slagenheten ved St. Olavs Hospital eller ved Bærum sykehus får tilbud om å delta i studien ved den p...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Caring for adult patients with acute exacerbations of asthma or COPD in general practice

Prosjektet har beskrevet pasienter i allmennpraksis med astma- og kolsforverringer, og hvordan forverringene blir behandlet. I en av studiene ble det samlet inn data fra 100 pasienter innlagt med astma- eller kolsforverring ved to norske sykehus. De som først hadde kontaktet fastlege hadde oftere...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Early diagnosis of abdominal cancer in general practice - a cohort study

I prosjektets første fase ble det presentert av prosjektleder og stipendiat i radio og på UiTs informasjonssider. Prosjektleder har omtalt prosjektet på kurs i kreftdiagnostikk for allmennpraktiserende leger i Oslo i 2013, og på et møte i regi av Helsedirektoratet i 2011 som ledet opp mot den sen...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The social, psychological, genetic and neurobiological context of pediatric OCD and OCD treatment response

Tvangslidelse eller obsessive-compulsive disorder (OCD) er en relativt lav prevalent (0,5-3,0%) men veldig alvorlig psykiatrisk lidelse som kan forekomme hos barn og voksne. Ca. halvparten av voksne med OCD rapporterer at de hadde hemmende og alvorlige tvangssymptomer som barn. OCD hevdes å være ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Use and abuse of benzodiazepines in Norway and determinants of drug dependency

Benzodiazepiner (BZD) er en gruppe beroligende medisiner som virker på sentralnervesystemet. BZD brukes spesielt i forbindelse med angst og søvnløshet. I følge retningslinjene bør BZD kun brukes i korte perioder, og avhengighetsproblemer kan oppstå etter relativt kort tid. Vi har studert risikoen...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized trial for evaluation of mortality and morbidity of coronary revascularization with drug-eluting stent versus bare metal stent

NorStent er forskerinitiert, industriuavhengig, randomisert, norsk multisenterstudie som inkluderer 9013 pasienter med hjertesykdom. Hensikten er å sammenlikne langtidsresultat etter utblokking av hjertets kranspulsårer med to forskjellige metoder. Avleiringer i hjertets kranspulsårer fører ti...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Senter for rus- og avhengighetsforskning - SERAF

Tildelingen fra NFR har gjennom 10 år gjort det mulig for SERAF å utvikle og å drive klinikknær rusmiddelforskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har bidratt til en bedre, kunnskapsbasert behandling av rus- og avhengighetslidelser i Norge, gjennom å bidra til et lokalt basert og forankret kunnsk...

Tildelt: kr 100,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2020

Sted: Oslo