0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies

Siden Oslo Summer School ble avholdt første gang i 1992 har skolen etablert seg som en fast institusjon i norsk forskerutdanning innenfor samfunnsforskningen, samtidig som tilbudet i økende grad benyttes av doktorgradsstuderende fra hele Europa. Det vikti gste siktemål er styrket forskerutdanning...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teoriforum-symposium viet grunnlag for (pre)verbal intersubjektivitet i lys av nye funn

Et internasjonal Teoriforum-symposium, viet grunnlag for (pre)verbal intersubjektivitet i lys av nye funn, arrangeres i Videnskaps-Akademiet 3-5. oktober 2004, ti år etter at det første Teoriforum-symposiet ble avholdt i Akademiet med dets støtte og midler fra UiO og UNGFORSK. Resultatene ble utg...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Antropologisk Forening: "Endring, Flyt, Forankring"

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening vil arrangeres i Oslo 7.-9. mai 2004. Arrangører er tre institusjoner i samarbeid: Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo (SAI), Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norsk institutt for for skning om oppvekst, velferd og aldring (N...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

13th Nordic Conference on Small Business Research

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From subjects to Citizens? The New Dalit mobilisation and democratic development in Delhi.

In recent years there has been a significant political mobilisation of formerly marginalised lower castes in India. Using Mamdani's distinction between "citizens" and "subjects" as a starting point, it will be assessed whether the new political mobilisati on of lower castes means that they are be...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI-Constitution building in the European Union and the role of the EUropean Parliament

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI -Constitution building in the European Union and the role of the European Parliament

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

The Learner´s Perspective Research Study in Norway - A classroom study to enlighten problematic PISA findings in mathematics

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

GLOBALISERING NEDENFRA? Lokaliserte tranformasjoner i et Nordområde - perspektiv Lokaliserte tran

Søkelys rettes mot "lokaliserte transformasjoner" -steders og regionens omdanning fra å være distinkt "nordlige" til å framtre i ulike blandings- og spenningsformer der naturressursbaserte, industrielle og etter-industrielle elementer setter sitt preg. I denne prosessen fokuseres det på mobilite...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap

I prosjektet studeres medborgerskap med utgangspunkt i data fra den norske Medborgerundersøkelsen, i tillegg til tilsvarende data fra en rekke andre europeiske land -deriblant de øvrige landene i Skandinavia. Søkelyset rettes mot nye utfordringer for demo kratiet, blant annet gjennom å studere en...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Markets and competition in the society of knowledge

The project focuses on the commercialisation of information and knowledge within the framework of law and the market. It studies how public actors shape the market through law, and are themselves subject to legal restraints . We will further study how pri vate won can pursue their interests throu...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den primitive i filosofien. Om primitivitetsbegrepets utvikling og dets implikasjoner for vår tids identitetspolitikk.

Helt siden 1500-tallet har den primitive spilt en viktig rolle for utviklingen av binære tankefigurer, ideer om subjektivitet, autonomi og bevissthet, individualitet, språk og politisk legitimitet. Prosjektleder har tidligere identifisert den primitives s trukturerende rolle hos noen tidlig-moder...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Immigration Policy and Party Organization: Explaining the Rise og the Populist Right in Western Europe.

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Power of the One-eyed in international politics - Global media hegemony, international crisis management and the making of foreign polic

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Refleksivitet og autentisitet. Senmoderne representasjontrender i fjernsynets og samtidskunstens iscenesettelse av kjønn og seksualitet.

Prosjektet ønsker å analysere iscenesettelsespraksiser med punktnedslag i fjernsyn og samtidskunst, der to dominerende representasjonstrender i den senmoderne offentligheten står sentralt: På den ene siden autentisitets- og virkelighetseffekt (i talkshows og realityprogram) kontra refleksivitet ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Digitalisering av fjernsynet- endringer i politikk, marked og tilbud

Digitaliseringa av fjernsynet er nå i full gang. Kabel-og satellittnettene digitaliseres, breibåndsselskapene forbereder seg på å overføre fjernsyn over sine nett, og departementet skal lyse ut konsesjon på digitalisering av bakkenettet. Denne digitaliser inga er forventa å gi flere kanaler og åp...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter (høyteknologiske bedrifter)

Hovedformålet er å undersøke hva som påvirker innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter som arbeider i nasjonale og internasjonale markeder. Fokus er på hvordan innovasjonsbarrierer kan reduseres, hvordan innovasjon kan stimuleres og hvilke faktorer s om bidrar til å begrense risikoen i småbe...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Developing and sustaining successful school leadership

Prosjektet inngår i det internasjonale forskningsprosjektet Successful School Leadership Project hvor forskere fra UK, Canada, USA, Australia, Hong Kong, Danmark, Sverige og Norge deltar. Hensikten har vært å: - Analysere den ledelsespraksis som manifeste rer seg i gode skoler - Utforske oppfatni...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Pre-aktiv strafferett: Studie av eit pågåande omskifte i norsk strafferett og straffeprosess

Prosjektet tek sikte på å analysere og kasta lys over eit sentralt utviklingstrekk i moderne norsk strafferett. Strafferetten har i tiltakende grad gått frå å vera re-aktiv til å få ein "pre-aktiv" karakter, der ein tek sikte på å avdekke, avverja og stra ffa kriminaliteten allereie på førebuings...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norwegian images of 'self' and 'other'

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

A political economy apporach to environmental policy and environmental innovation in the presence of globalization

...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Building a "Civic Culture" in the Post-Yugoslav Region - Phase 1: The Challenge in post-Tudjman Croatia - The Slovenian Example, the Tudjman

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Flerkulturelle demokratier og politisk integrasjon i storbyer - en komparativ studie

Hva forklarer variasjonen mellom ulike etniske grupper når det gjelder politisk deltakelse og tillit til lokale politiske institusjoner? Problemstillingen vil besvares gjennom å studere: a) variasjoner mellom ulike etniske grupper, b) hvilke institusjonel le føringer de opererer innenfor, og c) i...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960­ årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet

Prosjektet tar utgangspunkt i tre sentrale premisser: For det første at vi i Norge, og andre vestlige industrinasjoner, i stadig større grad lever i markedssamfunn, dvs. et samfunn hvor stadig flere sosiale relasjoner primært forstås i kraft av å være en ramme for økonomiske transaksjoner. I mar...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Making knowledge: Gender and sexuality in research/Kjønn og seksualitet i forskning

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Landskap og sted - rettferdighet og moral

Landskap og sted forstås av mange samfunnsgeografer som arenaer hvor makt, kontroll, rettigheter og moral utspiller seg. Dette reiser i vid forstand problemstillinger knyttet til eiendom og eiendomsrett, og hvordan dette uttrykkes og oppfattes av ulike me nnesker. Prosjektet søker å utforske og u...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Private Rights and the Development of Public Law: Property Ownership in the Russian Federation

The project recognises that the acquisition and utilisation of property rights has taken place neither in the sphere of private or public law but the ill-defined remnants of Soviet law. This opens up previously unexplored dimensions, explaining the failur e to legislatively transplant Western not...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fra barnehage til skole: tale- og skriftspråklig tilegnelse hos elever fra språklige minoriteter

Prosjektets problemstillinger gjelder minoritetsspråklige barns betingelser for å tilegne seg norsk i barnehagen gjennom interaksjon med jevandrende og voksne. Studien inneholder to delstudier: en didaktisk, innholdsbasert tilnærming og en interaksjonsbas ert tilnærming. Prosjektet retter oppmerk...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Forståelse av kropp, bevegelse og idrett i kristendom, islam og buddhisme - muligheter for et interreligiøst idrettsetos

l gymtimene våre har vi jenter med muslimsk bakgrunn, som helst ikke vil delta, i alle fall ikke sammen med gutter. Går vi på yoga-kurs, formidles det en helt annen type bevegelsesforestilling enn den tradisjonelle, hvor det gjelder å være raskest, hoppe høyest eller score mest. Innvandrerorient...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo