0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood

Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) at the Norwegian University of Science and Technology aims, through establishing an international and interdisciplinary research group, to develop research based insights about marketing to children, and to asse ss the role of commercialisation and cons...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner.

Dette prosjektet kombinerer beskrivende forskning og aksjonsforskning. Prosjektet skal følge implementeringen av nye læreplaner i yrkesutdanningen. Søkelyset vil være rettet mot yrkesfaglærernes fortolkninger av planer, deres oppfølging av disse i praksi s og utviklingen av metodiske opplegg og ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Å lære og lede i praksisfellesskaper- et aksjonsrettet læringsprogram for skoleledelse og skoleeier i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Svalbard

Forskningsprosjektet Å lære og lede i praksisfellesskaper er et samarbeidsprosjekt mellom lærerutdanningene ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø og de tre kommunene Balsfjord, Karlsøy, og Tromsø. I tillegg er skoleledere fra Svalbard med. Forsk ningsarbeidet utføres i nært samarbeid me...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources

In Norway and many other countries educators and policy-makers are concerned about students' level of comprehension when working with traditional as well as digital texts. Especially, the need to make connections among multiple sources represents a great challenge to many readers, and many studen...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Towards a lifelong learning society in Europe: The contribution of the Education system

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ungdom i Barents - arbeid og velferd.

YOUTH IN BARENTS - WORK AND WELFARE. In this project we investigate young people in the Barents region and their relations to the labour market and the links between welfare and employment status. Getting established on the labour market means a great de al for the welfare and living conditions ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

WORKS - Work organisation and restructuring ing the Knowledge Society (WORKS) (IP)

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

Prosjektet studerer variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater på nasjonale prøver. Hovedutfordringen er å skille mellom resultatforskjeller som kan tilskrives sosial bakgrunn og forskjeller som skyldes skol ens bidrag til læringsutbytte. Segregerin...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

Prosjektet blir organisert som en serie delprosjekt, som bindes sammen i en matrise (felles problemsstillinger på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming. Begge retter fokus mot nye trender i politikk en, som reguleringspolitikk og antidiskri...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Tildelt: kr 248,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2022

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføres i prosjekt 247249)

...

Tildelt: kr 107,0 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Vestland

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Tildelt: kr 166,3 mill.

Prosjektperiode: 1990-2011

Sted: Vestland