0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education

Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring? Det var den overordnede målsettingen med prosjektet. Prosjektet har undersøkt hvordan nasjonale målsettinger om å redusere frafallet i videregående opplæringen blir realisert på lokalt nivå. Det har vært lite kunnskap om hva fylkeskommunene gj...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pluralisation, the welfare state and civil associations

I en tid med økende mangfold møter den universalistiske norske velferdsstaten nye utfordringer. I denne situasjonen er det økende antallet frivillige organisasjoner viktig. På den ene siden artikulerer disse mer varierte interesser slik at de kan øke presset på velferdsstaten. På den andre siden ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust regulatory regimes? Defenses against major accidents

Formålet med prosjektet har vært å evaluere, sammenligne og vurdere rollen risikoregulering og risikostyring har for å forebygge store ulykker i olje- og gassindustrien. I prosjektperioden har prosjektgruppen videreutviklet et flerfaglig perspektiv på risikoregulering der juridiske, teknologiske,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seasonal variation in sensitivity of krill to oil

Økt olje- og gassaktivitet i Nordområdene vil føre til økte utslipp av produsert vann med olje. Krill er nøkkelorganismer i tempererte og arktiske økosystemer. Derfor er det viktig å undersøke hvordan krill påvirkes av oljekonsentrasjoner som er relevante for produsert vann utslipp fra oljeplattf...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Three-Phase Capillary Pressure, Hysteresis and Trapping in Mixed-Wet Rock

Hvordan beveger tre fluider seg i en porøs stein? Hva er skjebnen til olje- og gassganglia i trefasefluidfortrenginger, når det gjelder fasefanging, utvinning og topologiske strukturer? Dette prosjektet har behandlet disse forskningsspørsmålene ved å utvikle, validere og anvende en poreskalasimul...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of diflubenzuron on Northern shrimps (Pandalus borealis) at ambient and future climate conditions

Bakgrunnen for prosjektet var bekymringen for at de økende utslippene av kjemikalier brukt som medisin mot lakselus i oppdrettsnæringen skulle påvirke populasjoner av økonomisk viktige krepsdyr. Vår målsetning var å finne ut om dypvannsreker (Pandalus borealis) kunne påvirkes av et medisinfôr som...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: IRIS Deltakelse EERA Joint Program Geothermal Energy

Prosjektet dreier seg om deltakelse fra IRIS i det europeiske nettverket "EERA Joint Program Geothermal Energy", inkludert koordinering mot andre norske aktører som deltar her. Gjennom deltakelse i det europeiske nettverket fremmer IRIS norske industriprioriteringer, påvirker forskningsagenda for...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Indicators for Environmental Impact of Petrolium Activities: The Next Generation of Molecular Markers

Obtained results from the project has started to be comunicated to scientists and the community. Overall project idea were presented at ForskerStandUp, Stavanger, 2013 (September) WP 3 results were presented at 20th ICOS 2014 (International Conference of Organic Synthesis WP 1-2 results from t...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

English: Advanced Wellbore Transport Modelling Norsk: Avansert modellering av transport i oljebrønnen

En av de største utfordringene i boreprosessen er fjerning av cuttings (borekaks), også kjent som hullensing. Flere faktorer påvirker effektiviteten av hullrensingen. De viktigste er brønnens geometri, formasjonen det bores i, borestrengens laterale bevegelse, eksentrisitet og rotasjonshastighet,...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.

Arbeidsuførhet før og etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. En sammenligning av pasienter og kontrollpersoner. Prosjektet tar utgangspunkt i data samlet inn tre år etter utbruddet hvor vi fant at 46% av pasientene hadde irritabel tarm syndrom og 46% hadde kronisk utmattelse. Dette var mer ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Utvikling av nettverk innen stedsforskning

"Stedsnettverket" har arranger to workshops, i Kristiansand og Trondheim. I første workshop var det stor enighet om at en ønsker å samarbeide om konkrete prosjekt, og flere modeller og typer prosjekt ble diskutert. Blogginnlegg og nettdiskusjoner ble drøftet inngående. Nettverket har Facebookside...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 Norut

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Norut

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

User Movements Tracker Mobile researcher: Octavio Rivera Romero, Spain

The proposal presented in this document is based in research project, TAIS-ASPACE, whose activities are being developed in University of Seville. This project takes place at the University of Seville in collaboration with ASPACE SEVILLA and it is focused in the development of assistive solutions...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Game-based mobility training and motivation of senior citizens

GameUp har som mål å bidra til at eldre kan klare seg lengre hjemme ved hjelp av trening, og de norske partnerne jobber spesielt med treningsspill og motivasjon. Det meste som finnes av kommersielle treningsspill er laget for en mye yngre målgruppe, med et for høyt tempo, for mye informasjon av g...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Can seepage of CO2 stored in sub-sea geological formations disrupt important behavioural traits in benthic invertebrates?

-

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Effect of Ocean Acidification on Predator-Prey Interaction

Det er viktig å finne ut mer om hvordan havforsuring påvirker samspillet mellom arter for å forutsi mulige økosystemeffekter. I dette prosjektet har vi gjort laboratorieforsøk med utvalgte predatorer og deres byttedyr. Hovedfokus har vært på å finne ut om havforsuring påvirker byttedyrenes respon...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - NORUT

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DrillWell - Drilling and Well Centre for Improved Recovery

DrillWell sin visjon har vært å frigjøre petroleumsreserver gjennom bedre bore- og brønnteknologi. På en sikker og miljøvennlig måte har senteret bidratt til verdiskaping gjennom bedre ressursutvikling, økt effektivitet og reduserte kostnader. Boring av brønner står for ca 50% av kostnadene ved ...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Rogaland

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Innovasjon gjennom samhandling: Hvordan innoverer bedrifter i Troms?

Dette forskningsprosjektet er en eksplorativ studie av innovasjonsprosesser i to næringer i Troms; reiseliv og marin bioteknologi. Prosjektets skal utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser utfoldes i regionens næringsliv, og bid ra til å styrke og utvikle regional samha...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Integrated Model System: Risk and Ecosystem Based Management of Arctic waters

Laboratorieforsøk med krill Ekspansjon av olje- og gass utvinning i sub-arktiske og arktiske områder har økt behovet for forbedrede miljørisikoverktøy som inkluderer data for viktige økologiske nøkkelarter. Hver ny økologisk viktig art som testes for toleranse for oljepåvirkning representerer ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

International Bioprospecting Collaboration

The aim of the project is to facilitate collaboration between researcher at the Faroe Islands and researchers at International Research Institute of Stavanger (IRIS). The project included participation of associate professor Mikalsen from the University o f the Faroe Islands at the IRIS hosted Bi...

Tildelt: kr 79 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Internasjonalt samarbeid Norge-USA-Canada innen bioprospektering

Den norske regjerningen har en uttalt målsetning om å satse på marin bioprospektering. Satsingen på bioprospektering har pågått gjennom flere år med støtte bl.a fra Norges forskningsråd. Så langt har mye av arbeidet vært fokusert rundt "screening" fasen d er forskerne leter etter bioaktive forbin...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Samfunn)

...

Tildelt: kr 170,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2022

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Join-In - Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities

This project proposal is for the Norwegian participation in the AAL project Join-In. One of the main activities offered by Join-in will be multiplayer gaming and exer-gaming for elderly. Three key barriers have been identified for this user group when it comes to participating in such activities...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Bysamer og byen som en ramme for utviklingen av en ny samisk kulturform i de nordiske land.

Det daglige byliv er i liten grad preget av samiske symboler. Dette gjelder både i arbeid og fritid. Likevel er byen arena for en stor bofast samisk befolkning. Den samiske bybefolkningen skiller seg ut fra befolkningen i andre samiske bosettingsområder, dels ved at den er konsentrert og dels ve...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Ageing Healthcare Workers and ICT: Making healthcare workplaces healthy for 50+.

The project aims to explore the implications for ageing healthcare personnel of the reshaping of healthcare sector workplaces via the use of new technologies. The explorations will be grounded - both theoretically and empirically - in research on contempo rary changes to work and organisation eme...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD STAVANGER (tidl. IRIS)

...

Tildelt: kr 154,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Rogaland

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Tekn.-Ind.)

...

Tildelt: kr 220,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Vestland