0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning across boundaries in elderly care (LABCare): Enabling expansive learning in and across vocational education and workplace practices

LABCare er et forskningsprosjekt som skal bidra med kunnskap om hvordan kompetansen til helsefagarbeidere som jobber i eldreomsorgen kan styrkes gjennom gode læringsmiljø i og mellom utdanninger og kommuner. Helsefagarbeidere er en yrkesgruppe som utgjør nøkkelpersonell i omsorgen for eldre, men ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Nordland - Nordlánnda

FINANSMARK-Finansmarkedet

Can responsible investment induce sustainable corporate behavior? Evidence from the worlds largest equity investor

Med ansvarlige investeringer menes at man tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i bedriftens beslutninger. Det har vært en økende interesse for slike ansvarlige investeringer de siste årene. Mange investorer og kapitalforvaltere avstår nå fra å kjøpe aksjer i selskaper som bl...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Heterogeneous Investors and Asset Allocations

I dette prosjektet undersøker vi hvordan norske husholdninger respondere på endringer i pengepolitikken, samt hvordan aktivaallokering varierer med personlig erfaring og utdanningsbakgrunn. Vi fokuserer spesielt på det pengepolitiske sjokket og undersøker om husholdninger overfører pengepolitikk ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NIKT - 2022

The project aims to organize the annual NIKT conference in Norway. NIKT - Norsk informatikk-konferanse - is the leading conference for academic ICT personnel in Norway, and is thus one of the most important networking events across the UH sector in Norway. This year's conference will be hosted by...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Agder

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation.

Å skape et hjem er noe av det mest grunnleggende vi mennesker gjør. I dette prosjektet skal vi undersøke betydningen av hjemmet for kulturell overlevelse blant samer og inuit i Norge, Sverige, Danmark og Grønland. Da ser vi på både arkitektur, interiør, aktiviteter og boformer. Vi skal også under...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Decoding Digital Media in African regions of Conflict

Voksende konflikter truer de siste tiårenes positive utvikling, ikke minst i regioner i Afrika sør for Sahara. Digital kommunikasjon synes å ha innvirkning både på hvordan konflikter utvikler seg og på hvordan de formidles, men det er behov for empiriske bevis på digitale mediers rolle i konflikt...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Collaborative Strategies for Robust Governance in Turbulent Times

Globale utfordringer som migrasjon, pandemier og klimaendringer representerer stadig mer komplekse utfordringer for styringen av samfunnet vårt. Utfordringene kjennetegnes ofte av et samspill mellom ulike hendelser og ulike krav som skaper økt kompleksitet og usikkerhet. Under slike omstendighete...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

What public services should be digitalised? Citizens’ and public organisations’ perspectives on digital welfare services in Scandinavia

Stadig flere offentlige tjenester som skattemelding eller endring av folkeregistrert adresse tilbys online. Selv om digitale tjenester sparer tid og reiseutgifter, foretrekker mange innbyggere fortsatt å ringe eller møte opp personlig på offentlige kontorer for å søke om tjenester. Ikke alle offe...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Lowering the bar? - Compliance Negotiations and the EU-Ukraine Association Agreement

Dette prosjektet skal analysere hvordan Ukraina og den Europeiske Union (EU) følger opp samarbeidsavtalen de inngikk i 2014. En dypere forståelse av prosessen rundt samarbeidsavtalen og dens resultater vil bidra til å fremme målene for avtalen og internasjonalt samarbeid mer generelt. I 2014 sign...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Interview training of child-welfare and law-enforcement professionals interviewing maltreated children supported via artificial avatars.

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og et politisk satsningsområde. Bare i Europa alene anslår man at 18 millioner barn utsettes for omsorgssvikt og overgrep hvert år (WHO,2013). Å være utsatt for vold og overgrep øker risikoen for alvorlig...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage

Institutt for arkiv, biblioteks- og informasjonsfag ved OsloMet deltar i prosjektet Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage (PICCH) som er et forskningsprosjekt finansiert under utlysningen Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies utført av J...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Prosjektet AI4Users tar et menneske-sentrert perspektiv på kunstig intelligens (KI). Det nye ved AI4Users er at det retter seg spesielt mot ikke-eksperter, altså går prosjektet utover KI-spesialister. Mennesker er til syvende og sist ansvarlige for alle KI-teknologier, og mennesker må derfor være...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Darkness on the horizon? Exploring the response to contestation of trade policy in Europe

TradeCont fokuserer på hvordan konsekvensene av økonomisk globalisering fordeles. Selv om frihandel fører til økonomisk vekst og velstandsøkning i samfunnet som helhet, vil selv de mest ivrige støttespillere innrømme at globalisering skaper både vinnere og tapere. Dermed står beslutningstakere ov...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

VIRTUAL PRESENCE: A cultural analysis of the emergence of telepresence technologies as a solution to loneliness

VIRTUAL PRESENCE: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur En norsk folkehelsemelding fra 2019 utpekte forebygging av ensomhet som en hovedprioritering og etterlyste forskning. Covid-pandemien har ytterligere forsterket behovet for forskning på ensomhet og sosial isolasjon...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

Oslo Macro Conference 2021 ble avholdt 19. og 20. august 2021, i Professorboligen, UiO, med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Smitteverntiltak innebar at de fleste internasjonale deltagerne deltok på Zoom med publikum fra akademia og politikkinstitusjoner til stede i salen. M...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces

Ny praksis i digitale medier, inkludert sosiale medier, har potensial til å inspirere til dialog og diskusjon, og engasjere unge mennesker i det demokratiske livet. U-YouPa undersøker hvordan unge mennesker i forskjellige europeiske land deltar i ulike digitale medierom. Et sentralt mål er å for...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Gender, citizenship and academic power (GAP)

Populærvitenskapelig sammendrag Prosjektet Kjønn, akademisk makt og statsborgerskap, Gender, Citizenship and Academic Power (GAP) utforsker hvilken betydning globalisering og internasjonalisering har for kjønnsbalansen i forskning. Bidrar internasjonal rekruttering til å opprettholde eller endre ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TPDL 2019: 23rd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries

TPDL er en internasjonal og godt rangert vitenskapelig konferanse hvor forskere fra hele verden presenterer og diskuterer fagfellevurderte vitenskapelige bidrag. Konferanse-proceedings publiseres i Springer Lecture Notes of Computer. Hovedarrangør for TPDL 2019 er Storbyuniversitetet OsloMet, In...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems

Dette forslaget tar for seg brede områder innen autonom og cyberfysisk systemforskning som inkluderer smart sensing for autonome systemer, mmWave sensorbasert systemdesign, desentralisert trådløs kommunikasjon, behandling i nettverket og intelligens for heterogene trådløse sensor- og kommunikasjo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF utforsker vi institusjonelle relasjoner for å kunne bidra til endring i akademia. I forskningen anvendes institusjonell etnografi (Smith 2005) som...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge status and knowledge gaps on coordinated and integrated services

Denne kunnskapsstatusen har systematisert og oppsummert funn fra nyere forskning om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov i Norge. Arbeidet har sett på hva som kjennetegner denne forskningen, og på hva som ses som de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området....

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

WINDPLAN: Public participation in wind power: challenges and opportunities

Energi er blitt et stadig viktigere politisk anliggende de siste årene. Forståelser av energiens samfunnsbetydning og samfunnsoppdrag har endret seg over tid både nasjonalt og internasjonalt. I flere ti år ble energi posisjonert som den viktigste nøkkelen for å oppnå klimaomstilling og bærekrafti...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Shipping in a changing Arctic: community adaptation

Sea ice retreat in the Arctic Ocean is one of the main drivers for increasing shipping activities especially in its Barents part. This is due to the extension of the navigation season and increase in the area of accessibility. The impact of such development on local coastal communities in the Bar...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norsk Mediekonferanse 2018: Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold.

Norsk medieforskerlags høstkonferanse 2018 arrangeres ved Nord universitet i Bodø i oktober 2018 og har tittelen Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold. På grunn av endringer i den globale konkurransesituasjonen utfordres nyhetsmediene fra flere hold og medielandskapet endres. Nye tekno...

Tildelt: kr 91 648

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Work Inclusion in North and South: Comparative Urban Contexts

WINS-prosjektet skal se på hvordan arbeidsinkludering kan føre til økt sosial inkludering av marginaliserte individer. Det har lenge vært akseptert at en viss sosioøkonomisk ulikhet (i samfunnet) er nødvendig for å motivere enkelt personer til å bidra til økonomisk vekst. Samtidig er sosial ulikh...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Making Transparency Possible - Interdisciplinary dialogues

Populærvitenskaplig framstilling - Norsk Dette prosjektet har medverka til å skape innsikt og betre forståing for korleis finansmarknaden fungerer. Det er naudsynt å skape offentleg debatt om juridiske og etiske spørsmål i finansmarknaden basert på open tilgang til informasjon. Dei siste åra ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market - INTEGRATE

INTEGRATE utvikler et kjernemiljø for forskning om koordinert innsats for å oppnå arbeidsinkludering for grupper som er marginalisert i arbeidsmarkedet. Helhetlige og sammenhengende brukerforløp rettet mot arbeidslivdeltakelse fordrer koordinert innsats mellom hjelpesystemet og arbeidslivet fordi...

Tildelt: kr 25,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Social Media for Integrated Emergency Management (SMIEM)

The research project SMIEM aims to develop and improve concepts, methods and tools that can be used in the context of natural crisis situations, human-made disasters and societal challenges such as the current refugee situation. We plan to investigate how social media and social media analytics c...

Tildelt: kr 49 417

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The ALM-field, Digitilization and The Public Sphere

Hovedresultatene i dette prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt: 1. Vi har identifisert et tilsynelatende paradoks: Den omfattende digitaliseringen av samfunnet, genererer et behov for fysiske møteplasser. 2. Brukerne av bibliotek, arkiv og museer bruker disse institusjonene i betydelig gr...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo