0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

NEXFLOW - Next generation oil-water flow models in production technologies

Ved produksjon av olje og gass blir såkalt flerfasestrømning brukt for å transportere olje, gass og vann i samme rørledning inn til produksjonsanlegg. Fremtidens flerfasetransportsystemer må kunne håndtere lengre distanser, høyere vannproduksjon, komplekse strømningseffekter som resultat av produ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells

Tusenvis av brønner vil måtte stenges og forlates på norsk sokkel de kommende tiårene. Permanent nedstenging av brønner krever at man etablerer barrierer av en viss lengde som spenner hele tverrsnittet av brønnen, fra formasjon til formasjon, i et evighetsperspektiv. Siden tilstanden til den oppr...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og g...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescents

Medisinsk behandling av tenåringer med kroniske sykdommer er en stor utfordring. Etter en organtransplantasjon er daglig inntak av immundempende medikamenter en forutsetning for at det organet ikke avstøtes. Hopper man over/glemmer man en dose kan dette føre til avstøtning og tap av det transplan...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjør...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

RiskBIM – «Risikostyring for BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter» var et forskningsprosjekt som ble utført 2019 – 2022. Bane NOR var prosjektansvarlig, og IFE var hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult hadde både finansierende og utførende roller, og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

ReiseNavet

Mobility as a Service (MaaS) integrerer flere ulike transporttjenester i en tjeneste og støtter fleksibel mobilitet på den form og i det omfang som brukerne trenger, både til daglig og når spesielle behov oppstår. MaaS kan dermed fjerne behovet for å eie privatbil. Brukeren forholder seg til kun ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen optisk gassdeteksjon er det to typer gassdetektorer som dominerer: Punktdetektorer og linjedetektorer. Punktdetektorene måler gassen som når frem til detektoren og den må derfor stå nært potensielle lekkasjepunkter og vindretning tatt hensyn til. Linjedetektorer består av en lys emitter (se...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)

Det kan være krevende, spesielt for ungdom, å vokse opp med en tilstand, diagnose eller skade som er synlig for andre i et samfunn med høyt fokus på utseendet. Mange medfødte eller ervervede tilstander kan medføre synlige kjennetegn, som for eksempel leppe- kjeve- og ganespalte, hudsykdom, eller ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og gir bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Advanced 3D visualization and AR for industrial operations

Dette prosjektet har som mål å effektivisere drift og vedlikehold av avanserte industrielle anlegg med store mengder sensordata ved å tilgjengeliggjøre data for offshore personell, når og der de trenger det. Dette oppnås ved å ta i bruk teknologi for 3D og utvidet virkelighet, samt å forbedre ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Helsedata har meget stor vitenskapelig, samfunnsmessig og kommersiell verdi, noe som stimulerer til cyberangrep og til at helsedata blir målrettet brukt og solgt på svarte markeder. Deling og bruk av helsedata er i tillegg under lov-, etikk/personvern- og teknologi-områder, noe som kan sette begr...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiscale Hydrogen Embrittlement Assessment for Subsea Conditions

Mens norsk kontinentalsokkel krever utvikling av nye materialløsninger for å håndtere tøffere forhold, og for utvikling av undervanns olje- og gassprosessingssystemer, må materialers integritet i de faktiske forholdene sikres. Dette inkludert også virkningen av eksponering mot hydrogen. Hydrogen...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av et komplett digitalt verktøy for brønndesign hos ledende operatører

Oliasoft WellDesign er et software som forenkler planlegging og design av olje- og geotermiske brønner, og er et essensielt verktøy for boreingeniører og profesjonelle aktører i oljeindustrien. Oliasoft WellDesign forenkler arbeidsprosesser og muliggjør samarbeid på alle områder innen brønnplanle...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Assimilating 4D Seismic Data: Big Data Into Big Models

Datamodeller av olje- og gassreservoarer brukes til å forutsi fremtidig produksjon og forutsi hvor lommer av gjenværende olje kan være plassert. Å forbedre påliteligheten av disse prediksjonene ved å inkorporere maksimalt med informasjon fra seismiske data og brønnproduksjonsdata er fokuset for d...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydraulics Influx Tracking (HIT) – Real-time monitoring gas expansion while circulating out an influx

Bakgrunn Mer enn 50% av olje- og gas-ressursene på norsk sokkel er fremdeles unyttet, og boring av resterende brønner blir stadig vanskeligere. Utvikling av teknologi for bedre styring av boreprosessen er en av de viktigste redskapene for økt utvinning på norsk sokkel. Prosjektet vil løse fund...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated process for follow-up of safety instrumented systems

Standardisert inndeling og maskinlesbar beskrivelse av utstyr som inngår i sikkerhetssystemer, er en forutsetning for digitalisering og automatisering. Prosjektet utvikler metoder og tilhørende spesifikasjoner som forenkler og automatiserer oppgaver ved prosjektering og drift av sikkerhetssysteme...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Buskerud

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Impulse Radar LWD tool

Når oljebrønner bores i dag, er det viktig å få så mye kunnskap som mulig om borehullet og omgivende formasjon, ofte kalt formasjonsevaluering. For boring oppnås dette ved hjelp av Logging While Drilling (LWD) sensorer. WELL ID utvikler utstyr og analyseverktøy som kan gjøre formasjonsevaluer...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automatic prediction of reservoir inflow using data-driven physical modelling

Norske miljøer er verdensledende innen flerfase forskning og innovasjon. I 2012 ble flerfaseteknologi kåret av Aftenposten som en av to teknologier som har betydd mest i form av verdiskapning for det Norske samfunnet siden 1980. Dette har resultert i flere velrenommerte flerfase strømnings-simula...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SmartRocks - Artificial Intelligence improving Digital Rock Technology

I sluttfasen av prosjektet har vi implementert alle AI-verktøyene RockSeg, RockGPT, DiffusionGenerator, RockSR og andre i smartrocks.com-plattformen. Med et kommersielt fokus er vi i ferd med å signere flere lisensavtaler med selskaper som jobber eller ønsker å utvikle sine DigitalRocks analysefu...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf

LowEmission har som formål å utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av eksisterende infrastruktur for fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på norsk sokkel. Det skal hjelpe industrien med å nå regjeringens mål om en r...

Tildelt: kr 120,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSIGHT: Automated retinal imaging and diagnostics

Oivi er et retina-kamera som er enkelt å bruke. Det gjør automatisert bildeopptak og diagnostisering mulig ved bruk av kunstig intelligens, og skal kreve minimalt med trening av helsepersonell for riktig bruk. Det er ikke behov for pupilledilatasjon, og scanningen av netthinnen er gjort på mindre...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HoloCare Cloud

Gjennom HoloCare Cloud har vi utviklet en fullverdig skalerbar plattform for holografisk visualisering av medisinske bildedata fra CT til hologram, ved bruk av AI-teknologi. Plattformen skal være en støtte for klinikere ved kirurgisk planlegging. I dette prosjektet har vi hatt fokus på to områder...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi det ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester

Formålet med Intelli3D var å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMBer og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, har Zivid i samarbeid med SINTEF ut...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo