0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kulturell kontinutet. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2017

Antropologer studerer verden som den er i dag. Samtidig mener mange at kulturell kontinuitet over tid er et viktig fokus for å forstå denne virkeligheten. Årskonferansen i 2017 vil presentere forskning som i særlig grad kjenner og bruker «det gamle» til å beskrive «det nye». Å synliggjøre mulighe...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Coastal - rural interactions: enhancing synergies between land and sea - based activities (RUR-02-2017)

The project is still in the formative phase; a project summary cannot be be produced yet. Preliminary objectives formulation is given above; the following iadditional information can be gives p.t.: The CORAL project is aimed at investigating how innovative governance and business models, togethe...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Whaling Heritage and its Uses in Contemporary European Societies

HERICET will be the first project of its kind to look in detail at the different meanings and uses of Europe?s whaling heritage across multiple sites, economies, and cultural histories, considering in particular some of the ways in which Europes twenty-first-century tourism industries are continu...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Østlandsforskning: PES 2020 prosjektetablering, rammesøknad 2017.

Instituttet har medio 2016 lagt en strategi for de neste årene hvor forskergrupper og fagområder instituttet ønsker spesielt å profilere og posisjonere er pekt ut. Det er særlig lagt vekt på regionale og nasjonale kunnskaps- og kompetansebehov på områder i samfunns- og næringsliv der instituttet ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det er i møte med bruker verdien av NAVs arbeid først og fremst oppstår. -En kvalitativ studie av veiledningens suksesshistorier.

Brukerens møte med NAV er en spesiell kontekst for veiledning. Brukerne er ofte i en sårbar situasjon der jobbutsiktene kan være usikre. Veiledningssituasjonen er utfordrende ved at veilederen skal balansere mellom forvalterrollen med et regelverk og en veilederrolle der en skal stimulere bruker ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Elektrisk Infrastruktur for Godstransport

ELinGO avholdt sin sluttkonferanse 12.juni 2018, hvor prosjektets hovedfunn ble presentert. Norge har satt seg ambisiøse klimamål; innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal Norge være klimanøytralt og ha kuttet minst 40% av utslippene. Dette innebærer at Norge i åren...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Open Transport Data

EU-direktivene PSI og Inspire sier at offentlige data skal være åpne, og ITS direktivet krever åpne transportdata. Intensjonen er at åpne data skal fremme innovasjon og gi nye tjenester og applikasjoner som samfunnet har bruk for. Så langt har dette skjedd i mindre grad enn forventet. Litterat...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Østlandsforskning

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rural renaissance - Bioeconomy and a policy framwork and governance models in rural-urban linkages.

Dette er så langt vi har spesifisert prosjektet: The scope of the project is to develop a conceptual, policy and analytical framework for the understanding and examination of existing linkages connected to bio-economy between diverse types of rural and urban areas (case studies), providing evide...

Tildelt: kr 24 344

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

A communication model of distributed Network Controllers in a virtualized environment

En kartleggingsartikkel ifra 2016 identifiserte at Nettverks Funksjons Virtualisering (NFV) er en av de mest lovende teknologiene for å koble sammen Virtuelle Nettverk mellom Internettleverandører. Arbeidet vårt har vist at domene spesifikke virtualiseringsteknologier som OpenFlow og SDN ikke stø...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonome robotiserte vaskeløsninger for fiskeri- og havbruksindustrien

Integrasjonen av vaskeutstyr med roboten har blitt gjennomført. Robotens rekkevidde og bevegelsesmønster er slik at ved vask av Baader 142 sløyemaskin er dette slik man ønsket.Det ble videre utviklet og implementert et preprogrammert bevegelsesmønster for grovspyling og skumlegging av vaskeobjek...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Heritage routes - new requirements for use of instruments and forms of collaboration in heritage management

Prosjektets hovedmålsetning har vært å studere hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan utgjøre en ressurs for stedsutvikling og på hvilke måter virkemiddelbruk og samarbeidsformer best kan bidra til en bærekraftig forvaltning. I de senere årene har kulturarv i økende grad blitt omgitt av forskjell...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av lagringstid på prøvekvalitet på finkornede jordprøver

Problematikken rundt jordprøveforstyrrelser er viktig å vurdere når man skal bestemme representative geotekniske egenskaper, spesielt for lavplastiske sensitive leirprøver. Disse leirene er ofte inhomogene, noe som gjør problemet enda mer komplisert og utfordrende. Prøveforstyrrelser er relatert ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Workshop for etablering av et forskernettverk for fjellområdestudier

Fjellområdene i Norge står ovenfor viktige utfordringer når det gjelder fremtidig samfunns- og næringsutvikling, og det er behov for et best mulig kunnskapsgrunnlag for grunnlag for framtidig politikk og utvikling. Dette er anerkjent både politisk, blant annet i den siste Stortingsmeldinga om di...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Nothing about us without us becoming us: Processes of institutional change and identity formation in disabled peoples' self-organization

This project is a comparative organizational ethnography conducted in sociology dealing with the formation of organizational identity and with processes of institutional change in two selected Disabled Peoples? Organizations in North-America and Europe th roughout the processes of their establish...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

NERA 42nd Congress - Education for Sustainable Development

Det vises til "arrangementets mål". I tillegg til 4 keynotes og 146 sesjoner med ca. 640 deltakere vil alle kongressdeltakere få en bok med korte essays relatert til kongressens tema på engelsk.I tillegg til det faglige programmet vil det også gjennomføre s et sosialt program der deltakerne kan m...

Tildelt: kr 47 635

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Innlandet

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI 3-Innlandet; Innovasjon og vekst gjennom samhandling

"VRI Innlandet skal bidra til å utvikle en mer dynamisk og verdiskapende region i samspill med det regionale partnerskapet og øvrig virkemiddelapparat." Satsningsområdene til VRI Innlandet er Skogens bioøkonomi og Reiseliv. Begge disse næringene er svært viktige for både sysselsetting og verdi...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Public health through walks in neighbouring green areas.

Hovudmålet for NÆRTUR er å rette merksemda mot det å gå i nærmiljøet (dvs. heimanfrå, både i det grøne og i det "grå"), fordi internasjonal faglitteratur peikar på gåing som ein enkel, attraktiv og fullverdig moderat fysisk aktivitet. Helsedirektoratet har funne at 7 av 10 vaksne nordmenn er mind...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Innovative low friction materials with reduced environmental and health impacts

Prosjektet, Innovative low friction materials with reduced environmental and health impacts, har hatt som mål å utvikle nye additiver til skivoks som kan gi samme ytelse som de nåværende fluorinerte produktene, men som samtidig er mindre skadelig fra et arbeidsmiljø og miljøhensyn. Dette innebar ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet UTMARK 2013 - 2015

UTMARK ble etablert i 2000 som et nettbasert tidsskrift for populærvitenskapelig publisering av utmarksrelaterte artikler, www.utmark.org. Fra og med 2010 er tidsskriftet godkjent som vitenskapelig tidsskrift, Nivå 1. UTMARK har en vitenskapelig seksjon m ed fagfellevurderte artikler og en populæ...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children Living in Families with Parental Mental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support

Mosaikk-prosjektet handler om barn/ungdom som vokser opp med foreldre som har rus- eller psykiske problemer, og består av tre delprosjekter: 1) barns hverdagsliv og deres oppfatninger om trygghet, trivsel og støtte, 2) møtepunkter mellom barn, foreldre og profesjonelle hjelpere, og 3) sammenhenge...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND-How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life.

Spørreundersøkelsen blant 3160 foreldre viser at det å være i nærnaturen er en lite integrert del av barns hverdagsliv i dag, men er noe de fleste barn gjør av og til. Så mye som 53 % av barna leker eller oppholder seg aldri eller sjelden i skogen om sommeren. Studien viser at barrierer for økt...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet UTMARK 2012

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Innlandet

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Social Research - An Open-Access Journal of the Nordic Countries

The Nordic countries, with their unique historical development and social conditions and their distinctive traditions of social welfare, offer a rich basis for social research. Accordingly, the main purpose of the NJSR is to establish an arena for present ing Nordic social research, and research ...

Tildelt: kr 29 086

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collaborative Research On Worldwide Distributed Office

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Innlandet

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

OPERATIONALISATION OF NATURAL CAPITAL AND ECOSYSTEM SERVICES: FROM CONCEPTS TO REAL-WORLD APPLICATIONS

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Innlandet

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Mountain areas in Norway as attractive rural scommunities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy

Det er økt oppmerksomhet om bruk av fjellområder som ressurs for regional utvikling. Samtidig har det vært en stor økning i arealet som er vernet, og en styrking av miljøhensyn i alle utmarksområder gjennom Naturmangfoldloven fra 2009. Vår forskning viser at Norge ikke har en politikk og forvaltn...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Innlandet

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI 2 Innlandet; Innovasjon i fragmenterte næringsmiljø

Forskerprosjektet skal sammen med Samhandlingsprosjektet bidra til å realisere den langsiktige visjonen for prosjektet som er at VRI 2 via satsing på innovasjon gjennom samhandling kan bidra til å utvikle et mer dynamisk, innovativt og verdiskapende Innla nd. Fokus for forskerprosjektet er rette...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Regional planning and wild reindeer management

Poulærvitenskapelig sammendrag av arbeidet så langt lagt ved som eget vedlegg.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Innlandet