617 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safety culture, occupational health and accidents in Norwegian agriculture - analysis of state and future challenges

Rapporteringsperioden er på kun en måned (01.12.15-31.12.15). I perioden fra siste rapportering (til 01.12.15) har prosjektets forskere arbeidet på den populariserte, oppsummerende rapporten, samt på journalartiklene.

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moderne bjelkelag

Arkitekter, utbyggere og entreprenører etterspør i økende grad løsninger som gir størst mulig fleksibilitet i planløsninger, rasjonelle byggemetoder og prosjektering. Trekonstruksjoner kan i mange tilfeller svare på slike behov, men kunnskaper om og tilgj engelige løsninger er fortsatt mangelfull...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper: effekter av underlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpenes atferd og velferd

Dette prosjektet ble initiert med bakgrunn i nye retningslinjer for hold av pelsdyr og på grunn av behovet for mer forskningsbasert kunnskap om hvordan oppdrettsmiljøet påvirker sølvrevens velferd. I samsvar med planen er flere forsøk gjennomført for å belyse ulike velferds-og atferdsmessige effe...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

Markedsgrunnlaget: Det er gjennomført en nettbaserte undersøkelse blant besøkende i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2012 og blant utenlandske turister som har besøkt Norge i 2011 og 2009. Undersøkelsen måler turistenes interesse for å kjøpe et utvalg produkter i tilknytning til nasjonalp...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kryometoder for rensing av planter for plantepatogener og oppbevaring av friskt plantemateriale

Ved å etablere en kompetanseplattform for bruk av kryoterapi og kryopreservering i Norge vil en mer effektivt kunne rense plantemateriale for plantepatogener og samtidig sikre god plantehelse gjennom kryo-oppbevaring av friskt, genetisk verdifullt plantem ateriale. Sagaplant og G3 Ungplanter har...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt estetisk levetid for malte treprodukter

Malte treprodukter har tradisjonelt en sterk stilling på vindus- og interiørmarkedet i Norge. Et uløst problem er imidlertid skader i form av misfarging eller dårlig vedheft, som reduserer kundetilfredshet. Misnøyen med overflatekvaliteten betyr ikke nødv endigvis at produktet byttes, men i hvert...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 135 - Effekt af klimaendringer på samspillet av Fusariumarter i havre og bygg

Vi har genomsekvensert to Fusarium arter, F. avenaceum og F. langsethia. Begge er ett stort problem for kornproduksjonen, da de produsere flere giftige sekundære metabolitter (mykotoksiner). Kun F. avenaceum er foreløpig i publiserbar form, da F. langseth iae er veldig fragmentert og vanskelig å ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 134 - Bedømmelse af lagringsevne og biologisk bekjæmpelse til forebyggelse af råd og kvalitetstab af kartofler

Råtning av frukt og grønt (inkludert potet) på lager er et problem som forårsaker store økonomiske tap i tillegg til at det er et miljø- og ressursmessig problem. Det er mange forskjellige sopp og bakterier som forårsaker råteskadene. Skadegjørerne kommer spesielt fra miljø (f.eks jord) eller fra...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ecologically sustainable implementation of the Nature Diversity Act (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway

Bruk av fremmed frø til revegetering etter naturinngrep er en viktig trussel mot biodiversitet og miljø. Målet med helkjedeprosjekt ECONADA (Økologisk og økonomisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering etter naturinngrep) var (a) å finne ut hvilke frøkilder som kan reg...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net2 SmartTes - Innovation in timber construction for the modernisation of the building envelope

SmartTES brings together different partners working in the fields of energy efficient building design, timber engineering and construction and building services with different experience and knowledge of building in different climate regions throughout Eu rope. SmartTES builds up on the previous ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net2 - High-frequency impregnation of wood

Hovedformålet i Hi-Fretech var å utvikle en ny impregneringsprosess basert på bruk av høyfrekvente elektromagnetiske bølger (HF) for å forbedre inntrenging i treslag som er vanskelig å impregnere. I prosjektet ble det undersøkt mange ulike frekvenser og s trålingsintensiteter, men det ble ikke fu...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Det er i siste periode generert publiserbare resultater i alle arbeidspakker og flere artikler er under skriving. Prosjektdeltakerne har deltatt aktivt i EU Cost Action FA 1005 (http://www.cost-infogest.eu/) (4 møter) og det er etablert et forskningssamar beid med Institute of Food Research (IFR)...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Indicators of welfare and pain in ruminants

Delprosjekt 1: Inspektører i Mattilsynet har vært med på å kvalitetssikre kvalitativ atferdsvurdering (Qualitative Behaviour Assessments, QBA) som en metode for å vurdere sauens velferd. Dette er en metode som kan inngå som en av flere indikatorer i en velferdsprotokoll, og dyras kroppsspråk v...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian Fish in the European Market: Market Development, Environmental Labeling and Changing Consumer Preferences (NORFISH)

For å lykkes i det europeiske markedet, så trenger fiskeri- og oppdrettsnæringen detaljert informasjon om forbrukernes preferanser for ulike egenskaper til fisken. Prosjektet kartlegger disse preferansene, og undersøker ulike strategier som marin sektor kan bruke for å øke verdien på fisk solgt i...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Development of tools for product control and human risk evaluation in fishery value chains (208234)

In 2009, The Panel on Biological Hazards of the European Food Safety Authority (EFSA) established a WG to consider the possible risks following the presence of parasites or parasite related potentially hazardous substances in seafood. Given Norways import ance as a fish export nation, it is impor...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Governing food in a globalising environment: Innovation and market strategies in Norwegian food supply chains

WP A har studert hvordan internasjonale institusjoner påvirker handel og politikk, og utviklingen av og innholdet i den internasjonale reguleringen av intellektuell eiendomsrett. Disse områdene har betydning for internasjonal matvarehandel og for fordeling av byrder og goder knyttet til rettighet...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mapping and identification of the mutation causing Progressive Retinal Atrophy (PRA) in Shetland sheepdog

Prosjektet har hatt en god framdrift. Etter at vi tidligere i prosjektet identifiserte en genomisk region der det finnes risikogener for sykdommen har vi i 2014 og 2015 fortsatt arbeidet med å beskrive den genomiske regionen. Totalt har det vært samlet inn blodprøver fra ca 220 hunder, 31 hunder ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk-based surveillance programmes and early warning systems for efficient detection of threats in the animal food production chain

Målet for prosjektet er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene innen produksjonskjeden for animalske næringsmidler ved å benytte risikobasert tilnærming, dvs. ved å undersøke prøver fra dyr, besetninger og produkter som har en høyere risiko for å være infisert av et sykdomsagens...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Larynx funksjon hos Norsk og Svensk kaldblodstraver - årsaksforhold for dynamisk larynx kollaps assosiert med nakkefleksjon

The horse is an obligate nasal breather, incapable of efficient air transport through the oral cavity. Sporting horses require up to 1500 liters of air/ minute during heavy exercise all of which passes through the nostrils, nasal passageways and nasophar ynx before entering the larynx and therea...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improwing winter survival and quality of Norwegian cultivated strawberry

This project will complete this year, 2014, Dec. The project was very successful in terms of research and commercial results and strengthen collaboration with national and international groups. Strawberry has complicated genetics, thus the project team has applied for further funding to continue ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Economic growth potential in the Norwegian and Swedish equine sectors in a national and regional perspective (H0947227)

Formålet med dette forskningsprosjektet er å identifisere kritiske og felles faktorer for lønnsomhet og suksess i hestenæringen. Prosjektet består av fire arbeidspakker: WP1) Kritiske faktorer for vellykket utvikling av hesteaktiviteter på gårdsnivå; WP2) Markedsanalyse av etterspørselen etter h...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Immune reactivity in the intestinal mucosa of healthy horses and of horses with chronic inflammatory bowel disease (H0947249)

In the horse, the immune system of the intestine is only little explored and the knowledge of the immunopthogenesis of intestinal inflammation is poor, which is an obstacle to effective therapies. This project aims at new knowledge of (1) the normal immun ology of the intestinal lymhoid tissue an...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Felles nordisk avlsverdivurdering av ridehester- INTERSTALLION NORDEN

Syftet med denna studie är således: 1. Att säkra upp material och metoder för inhemsk Norsk avelsvärdering 2. Att kunna ta fram Nordiska avelsvärden för hingstar, som även kommer att innefatta hingstar från andra länder (t.ex. Tyskland och Holland) vilka avänds flitigt i de Nordiska länderna D...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Valuing Norwegian wool

The project responds to the programme main goal; to increase sustainable value creation from value chains based on natural resources through knowledge production enhancing innovation, profitability and market sensitivity. Contrary to other rural industr ies such as food production and tourism, ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Environmental impact and resource use efficiency of selected food production chains in Norway - a life cycle assessment (LCA) approach

This project will focus on environmental impacts and resource use efficiencies related to important food productions in Norwegian agriculture, that is, bread (wheat), milk (cow) and selected bovine meat (beef/cow) products. Typical production performances within specified regions will be describ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Understanding the genetic and physiological basis for adaption of Norwegian perennial forage crops to future climates

WP1 - Modellering: avsluttet før rapporteringsperioden, skriving av publikasjoner har pågått i perioden. WP2 - Utvikling av foredlingsmateriale med tilpassing til framtidig klima: Feltforsøkene med ulike plantematerialer til ulik bruk, dvs. prebreeding, ble avsluttet høsten 2013. I 2011, 2012 ...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling og optimalisering av produksjonsprosessen for LOWJUICE

Det er stort fokus på mat og helse i samfunnet i dag, og det er viktig at den norske næringsmiddelindustrien har evne og mulighet til innovativ produktutvikling slik at de kan tilby markedet sunnere matvarer. Fruktjuicer er sunne produkter fordi de er god e kilder til vitaminer, mineraler, fiber ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre helse

Ensilert grovfôr har fått aukande innpass i fôrrasjonen til hest. Fôret blir i all hovudsak pressa og innplasta i ballar, ein teknikk som er utvikla for mjølkesyrekonservering av tidleg hausta, vassrikt plantemateriale til drøvtyggjarar. Hestefôret blir o ftast hausta seinare og konservert etter ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner

Norsk-svensk samarbeidsprosjekt 1) Prosjektet skal kartlegge anthelmintikaresistens hos hestens små strongylider og spolorm i Norge. Til dette delprosjektet brukes ca. 20 store besetninger med ulike raser og bruksområder.. Det tas avføringsprøver, og der etter behandles grupper på 3-5 unghester ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidin hos hest

Våkne hester: Forsøket blir designet som et cross-over studie med minimum to uker wash-out periode mellom behandlingene. De to behandlingene som skal testes er kontinuerlig infusjon av lidokain og dexmedetomidin. NWR blir registrert på umedisinerte hester , så administeres en bolus av legemiddele...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken