41 709 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Hovedmålet med det norske Zero Emission Building Laboratory (ZEB Laboratoriet) er å støtte utvikling, forskning, testing og demonstrasjon av nye og innovative byggteknologier med høye miljømessige bærekraftsmål. Laboratoriet fungerer som en plattform for å redusere risikoen knyttet til implemente...

Tildelt: kr 63,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

COSTINF-COST Infrastruktur

Møte Cost FP1101

Hensikten med møtet er å forberede avslutningen av Cost Action FP1101 og publiseringen av resultatene blant annet med egen sesjon på konferansen Shatis 2015 i Polen og med en spesialutgave av Materials and Construction. På programmet står også diskusjon av samarbeid om H2020.

Tildelt: kr 3 150

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Klima 2050 | Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure

FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte klimaendringer trolig vil vedvare i mange hundre år framover. Scenarier for klimaendringer i Norge indikerer en ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Materials and manufacturing methods for large UHPC marine structures

Ultra High Performance Concrete (UHPC) er et samlebegrep for nye betongmaterialer med overlegen mekanisk styrke og holdbarhet. Dette gjør det til et interessant materiale for konstruksjonen av store marine strukturer. Globalt er bruken av UHPC økende. Men materialets høye kostnader, og dens of...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Durable advanced Concrete Solutions (DaCS) - Design and construction for coastal and arctic regions

Betongkonstruksjoner eksponert for ekstreme klimatiske forhold har tre hovedutfordringer: -Hensyn til miljø i produksjon og bygging, samt i konstruksjonens levetid -Et mer utfordrende ytre miljø og lasteksponering -Potensielle effekter ved at byggeaktiviteter utføres i mer krevende områder ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Verdianalyse og verdiledelse

De viktigste føringene for utforming av bygget legges i tidlig fase av planleggingen, og kunnskapsbehovet i denne fasen vektlegges derfor spesielt i prosjektet. Videre er det behov for å se på hvordan gjennomføringsprosessene kan utvikles for å sikre at intensjoner og ambisjoner for å oppnå verdi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Bruk av grønne tak for reduksjon av overvannsavrenning i kaldt klima.

Formålet med studien har vært å finne ut hvilken rolle ekstensive grønne tak kan ha som en del av overvannshåndteringen i vått og kaldt klima. Den hydrologiske effekten har blitt studert for å finne muligheter og begrensninger ved dette overvannstiltaket. Videre har ulike verktøy for design og es...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OSCAR -Verdi for eier og bruker

Hensikten med OSCAR er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: Strengthen collaboration in Water, Environment and Hydropower. Norsk spesialist til Kina

...

Tildelt: kr 9 890

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrert metodikk for prosjekteringsledelse

Siden sist framdriftsrapportering vil prosjektet trekke frem bl.a.: Vellykket samling med en workshop i regi av forskergruppen, som avholdes ble hos Ulstein i forbindelse med styremøte i juni. I november arrangerte prosjekteringsledernettvekret i Veidekke en to dagers nettverkssamling hvor bl.a...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Methodologies for Improvement of Non-residential buildings Day-to-day Energy-efficiency Reliability

All buildings are designed and built to achieve a certain energy performance. Making buildings more energy efficient is one of the cheapest ways to stop or at least slow down climate change. In Norway, all the electricity that is not any longer necessary to heat or cool a house can be used for ot...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Storskala ikke-lineære elementanalyser (FEA) av armert betong

Design av offshore betongplattformer er basert på en rekke krav relatert til funksjon, sikkerhet, bestandighet og økonomi. Slike krav, kombinert med store vanndyp, ekstreme miljøforhold og kompleks belastning, fører normalt til komplekse konstruksjoner. På grunn av problemets kompleksitet og det ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling og tilpasning av analytiske verktøy for fornyelsesplanlegging av norske VA-anlegg

Formålet med prosjektet er å etablere en kostnadseffektiv måte for strategisk planlegging av fornyelse av VA-ledningsnett, der analytiske verktøy brukes for å bistå i å basere planleggingen på objektive kriterier. Prosjektet er knyttet til DIVA-prosjekte t (Digital forvaltning av VA-anlegg), som...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effect of Structural Deficiencies on the Collapse Probability of Buildings during Earthquakes

I løpet av den siste halvdelen av 1900-tallet gjorde forskningen innenfor konstruksjoners respons på jordskjelv store fremskritt. Dermed kan vi i dag bygge spektakulære konstruksjoner som tåler relativt kraftige jordskjelv. Dette illustreres ved at det svært sjelden går menneskeliv tapt ved jords...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effektivisering av byggeprosessen med bruk av BIM, basert på erfaringer fra olje- og gass næringen.

Målet med dette doktorgradsprosjektet har vært å bidra med kunnskap om hvordan byggeprosjekter kan bli styrt og gjennomført mer effektivt ved bruk av en prosjektgjennomføringsmodell (PEM) og utnyttelse av bygningsinformasjonsmodellering (BIM), basert på erfaringer fra store olje og gass prosjekte...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Interface elements for finite element modeling of soil structure interaction Mobile researcher: Henning Stutz, Germany

The young researcher seeking for a mobility grant works on a PhD thesis entitled "Global structure response considering transient Soil-Structure Interaction (SSI)" at Bauhaus-Universitat Weimar within the Research Training Group "Coupled Numerical Models for Structural Engineering" funded by the...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wood-polymer composites for use in marine environments

Polywood prosjektets resultater og fremdrift Den underliggende ideen for verdiskaping er å tilby et holdbart trevirke til bruk i marine miljøer. Materialet fremstilles fra bærekraftig fremstilte råvarer og uten bruk av toksiske forbindelser. For å oppnå det overordnede målet er det jobbet ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Samhandling i byggeprosesser, med BIM som katalysator

Innovasjonsprosjektet SamBIM griper fatt i bransjeutfordringer ved at aktørene, gjennom innovative tiltak og med hjelp av BIM-verktøy, tilstreber å planlegge, prosjektere og produsere bygg effektivt, uten feil og til rett tid. Byggebransjen står fortsatt overfor mange kjente utfordringer og probl...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adaptive (on-demand) Radon Mitigation System

De siste tiårene har et stadig økende antall studier knyttet lungekreft til eksponering av innendørs radongass. Eksperter i dette fagfeltet regner innedørs radongass som den nest viktigste årsak til lungekreft. Variasjoner i radongassnivået gjennom døgne t, årstidene og året kan være store og av...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Wood - Energy, Emissions & Experience

The basic idea of the project is to document the effects on the energy use and the residents health and behavior of using wood in structures and interior in buildings. The energy aspects will focus on latent heat exchange in wood, and its capacity to damp en daily fluctuations of temperature and ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Comparison of properties of natural and recycled aggregates for ballast and sub-ballast

Proposed project deals with an assessment of possible utilization of selected recycled grained materials within the railway track bed. Geometrical, physical and mechanical parameters determined in compliance with European Standards will be used as a crite rion. The aggregates will be loaded by th...

Tildelt: kr 77 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Halvert energiforbruk fra fremtidens sykehus

Sykehusbygg har nær dobbelt energibruk sammenlignet med øvrige offentlige bygninger. Høyt energiforbruk skyldes spesielle krav til driftsmønstre, hygiene, og energikrevende medisinsk-teknisk utstyr. Disse kravene gjør design og prosjektering av energieffe ktive tekniske systemer mer utfordrende e...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

RENORD:Passivhaus standard renovation:International capacity building between Oslo University College and the construction industry

The central European construction sector has shown that the renovation of existing buildings to the Passivhaus standard is achievable. The two-fold challenge for Norway and Norden in general is to first, build the knowledge and skills capacity for the bro ad implementation of this extreme energy ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Tunnel Safety Monitoring - a complete safety solution for use in tunnel structures worldwide

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Solar window with daylight redirecting blinds

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Value Driven Procurement in Building and Real Estate

Increase user, client and society value through transforming the way of working! Det er i dag et økende fokus både nasjonalt og internasjonalt, på innføring og bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM). I Norge og blant fremtredende offentlige byggherre r internasjonalt, er det i tillegg lagt v...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Verktøy for vurdering av dagslysutnyttelse og optimalisering av energibruk ved bruk av translusente fasader

Behovet for en dramatisk reduksjon i utslipp av klimagasser har ført til økt etterspørsel etter mer energieffektive bygg. Dette er i ferd med å drive utviklingen bort fra bruk av store glassfasader, som har vært relativt vanlige de siste årene. Samtidig ø nsker arkitekter, byggherre og brukere in...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Rheological properties of lime based renders containing alternative silicate binders

My work deals with newly designed plasters, which should have properties similar to original historical materials. During my stay, I would perform research of the rheology and adhesion properties of lime based renders containing alternative silicate binde rs. I´m testing several different types o...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Involverende planlegging

1. Det jobbes fortsatt med en bok som sammenstiller forskningsresultatene i prosjektet, der vi samarbeider med Gyldendal forlag om publisering m.m. 2. Det har vært arrangert en internasjonal konferanse i Oslo, den årlige IGLC-konferansen (International Group for Lean Construction) som dette året...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

External heat and moisture insulation of cellar walls

Today, there are various meanings as to what methods, products and materials are best for rehabilitation of existing moisture damaged cellar walls. Existing recommendations for heat and moisture insulation when constructing new buildings are not necessari ly relevant for rehabilitation of walls w...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Telemark