0 antall prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Gender, Islam and transnational legal orderings in post-US Afghanistan

Etter 20 år med vestlig-innstallert styre sitter Taliban igjen med makten i Afghanistan. Hva kan dette bety for afghanske kvinners rettigheter? Dette forskningsprosjektet undersøker forholdet mellom kjønn og Islam i Afghanistan og hvordan dette forholdet påvirker kvinners rettigheter og beskyttel...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

NUPISPOKE

NUPISPOKE har to hovedmål: Det første er å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom NUPIs deltakelse i Forskningsrådets BalanseHub-nettverk. Som forskningsinstitutt med høy grad av ekstern prosjektfinansiering, og tidligere deltaker i NFRs BALA...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Norwegian Scientific Academy Summer School Svalbard 2021 - The Global Arctic – Reaching out to the Third Pole

The term “Global Arctic” is gaining currency in contemporary debates about how the Arctic and the rest of the world are interconnected. Academics use the term to show how what happens in the Arctic has global implications, as well as how events in other parts of the world impact the Arctic. Moder...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine

Prosjektet VALREF vil belyse grunnleggende endringer i vilkårene for stats- og nasjonsbygging i Ukraina etter 2013/2014. De forventninger som var knyttet til en liberal orden basert på felles-europeiske verdier og stats- og nasjonsbygging, en robust reorientering mot markedsøkonomi, og en sikkerh...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges to Ocean Governance: Regional Disputes, Global Consequences? (OCEANGOV)

Klimatiske, økonomiske og teknologiske endringer medfører søkelys på hav og havpolitikk. Dette har blitt stadig tydeligere i visse maritime domener, som Polhavet, Svartehavet og Øst-Kina-havet. Hva avgjør fremveksten og utviklingen av disputter om marine ressurser og maritimt område en regional k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

RegulAIR: The integration of drones in the Norwegian and European Airspaces

RegulAIR-prosjektet omhandler integrering av droner i europeiske og norske sivile luftrom, og tar for seg relaterte aspekter ved sikkerhet og regulering. I løpet av 2022 økte oppmerksomheten på disse utfordringene innenfor media og den politiske agenda i Norge, ettersom flere droneobservasjoner h...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate change in Russia’s Arctic: Perceptions, response, implications

I Russland betraktes landets arktiske sone som en hjørnesten i landets økonomiske fremtid. Samtidig er regionen utsatt for store klimautfordringer. Russiske forskere har lenge observert klimaendringer. Det har vært lite faglig uenighet om at endringer faktisk skjer, men lenge var det ikke en saml...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. FNI skal styrke sin posisjon som relevant samarbeidspartner for utlysninger under Horisont Europa og drive frem flere søknader i partnerskap med europeiske forskningsinsti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Toppfinansiering: Political Dynamics of Slow-Onset Disasters - Contrasting Antimicrobial Resistance (AMR) and Ebola Responses

Disasters differ markedly in their speed and pattern of manifestation, which in turn greatly affects how researchers as well as authorities interpret and respond to them. While theoretical innovations made by disaster researchers over the last century have almost exclusively been developed for th...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2019

Prosjektet går ut på å få refundert deler av FNIs utgifter til Open Access-publisering i 2019.

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Global Security, Gender, Politics and the Countering of Violent Extremism (CVE)

Hovedformålet med dette prosjektet er å forstå hvordan kjønn påvirker forebyggende arbeid i forbindelse med radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge og Canada. Ved å forstå hvordan praktikere - og utøvere av forebyggende arbeid - tenker og arbeider med kjønn, kan dette prosjektet generere k...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dynamics of de facto state patron-client relations

De facto-stater er stater som ikke har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Slike stater har lenge blitt behandlet som "blanke flekker", oversett både i akademisk litteratur og på kart. De spiller imidlertid en viktig rolle i internasjonal politikk: Siden slutten på den kalde krigen har de facto-...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

India’s ambitions and possibilities of becoming a global green leader (INDGREEN)

INDGREEN forsker på Indias forpliktelse til global innsats for å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling. Prosjektet vil levere ny kunnskap om mulighetene for at India tar globalt grønt lederskap. At India reduserer veksten i klimagassutslipp er avgjørende for verdens mulighet t...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SAMEVAL network activities and PhD courses - PRIO Conflict Patterns Research Group

Conflict Patterns Research Group [Forskergruppe for konfliktsmønstre] (CPRG) ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som ledes av Forsker I Gudrun Østby, er et verdensledende forskningsmiljø som bruker avanserte og innovative kvantitative metoder til å forske på bevæpnede konflikters umiddelbare...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SAMEVAL network activities and PhD courses - PRIO Migration Research Group

Migration Research Group [Forskergruppe for migrasjonsforskning] ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som ledes av Forsker I Jørgen Carling, er et tverrfaglig, internasjonalt orientert forskningsmiljø som forsker på teoretiske aspekter ved migrasjon og transnasjonalisme, og måtene disse henge...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Working Through Violence: SMEs and the SDGs in Fragile Urban Spaces (UrbanSMEs)

I store deler av verden er det småsmåbedrifter som skaper de fleste jobbene, og som gir flest mennesker levebrød. Særlig i store byer i fattige land er småbedrifter viktige arbeidsgivere, og det er her størstedelen av jordas befolkning vil bo i fremtiden. Mange slike storbyer har imidlertid et st...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

TRUST: Attitudinal Impacts of Refugees on Host Communities in the Global South

Det har vært et dramatisk oppsving i tvungen migrasjon de senere årene. Ved utgangen av 2019 var det nesten 80 millioner tvungne migranter, det høyeste tallet som noen gang er registrert. Migrasjons- og flyktningestrømmer blir gjerne sett på som en utfordring for vestlige land, inkludert Norge. L...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

On Fair Terms: The Ethics of Peace Negotiations and Mediation

Hva innebærer rimelighet i fredsforhandlinger? Dette er utgangspunktet for dette prosjektet om etiske sider ved fredsforhandlinger og fredsmekling. Formålet er å kartlegge og analysere ulike syn på dette spørsmålet fra samfunnsvitenskapelige og filosofiske perspektiver. Vi ønsker med det å legge ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Indias Footprint in Africa: South-South Cooperation and the Politics of Gifts and Reciprocity

Det er stor interesse og rivalisering blant de store verdensmaktene om innflytelse i Afrika. Noen hevder at det foregår en «ny kamp for Afrika» der store vestlige makter og nyere globale aktører som India og Kina alle kjemper om kontinentets oppmerksomhet. En viktig kanal for indisk engasjement h...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Legitimacy challenges - An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state.

Det norske barnevernssystemet har det siste tiåret blitt utsatt for sterk kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at Norge konsekvent kommer høyt ut på internasjonale målinger av tilstanden for barns rettigheter og velferd. Deler av kritikken mot det norske barnevernssysteme...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

e-Topia: China, India and Biometric Borders

Prosjektet 'e-Topia: Kina, India og biometriske grenser' forsker på digitaliseringen av India og Kina og hvordan dette påvirker den teknologiske utviklingen globalt. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Norge (PRIO), India (Omeo Kumar Das Institute for Sosial Change and Development, Centr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

When every act is war: Post-Crimea conflict dynamics and Russian foreign policy (WARU)

Prosjektet undersøker hvordan konflikt på ett felt kan spre seg til å omfatte hele relasjonen gjennom altomfattende negative fremstillinger av hverandre, med det stadig mer anspente forholdet mellom Russland og Vesten i kjølvannet av krigen i Ukraina som case. Høsten 2020 ble det avholdt en virtu...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2020

I 2020 har NUPI mål om å bli invitert til å delta i flere H2020 og HEU søknader. NUPI har også et mål om at flere forskere på instituttet våger seg i rollen som koordinator i et eller flere H2020 og HEU utlysninger. NUPIs plan for bruk av PES rammestøtten i 2020 er å: * Delta som arbeidspakkele...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2019 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Høsten 2017 besluttet Fridtjof Nansens Institutt (FNI) å orientere seg mot EU-finansiering under H2020 langt mer aktivt og i langt større grad enn tidligere. FNI har tradisjonelt fått det aller meste av sin finansiering fra prosjekter vunnet under Forskningsrådets ulike programmer, med lite fokus...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Recomposing the Islamic field in the Arab Gulf (STATEISLAM): State power and religious autonomy

The aim of the scientific project is to analyse how Gulf countries implement new religious policies, at times in the name of preventing violent extremism (PVE). The potential contribution of official Islamic institutions and faith-based organisations in the prevention of violent extremism is ofte...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The Blue Potential on Svalbard: A New Hub for Arctic Fisheries? (SVALFISH)

Det er stadig mer fokus på potensialet for "blå økonomi" i Arktis, det vil si bærekraftig bruk av havets ressurser for å skape økonomisk vekst. Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvordan dette potensialet kan realiseres. Dette gjelder ikke minst for Svalbard og lokalsamfunnet Longyearbyen, s...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Pathways to food security, poverty alleviation and livelihoods through the implementation of farmers rights to crop genetic diversity

DIVERSIFARM har til formål å identifisere veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, basert på plantegenetisk mangfold. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er en sentral faktor for bønders muligheter til å tilpasse ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The Geopolitics and Geoeconomics of Maritime Spatial Disputes in the Arctic (GEOSEAS)

Det siste tiårets teknologiske utvikling og staters tiltakende interesse i utnyttelse av havet har ført til at vi trenger å bedre forstå konflikter og konflikthåndtering til sjøs. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis. Eksempler der inkluderer overlappende kontinentalsokkelkrav, opprette...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Conceptual History of International Relations

I prosjektet CHOIR (A Conceptual History of International Relations) undersøker vi begreper som ofte tas for gitt i internasjonal politikk. Utgangspunktet er at begreper som «internasjonal», «diplomati», «utenrikspolitikk», «krig» og «fred» ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til bes...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo