0 prosjekter

KULTUREN-Program for kulturforskning

Godhetsregimet

Prosjektets tema er godhetens makt. Makt blir ofte knyttet til godhetens motsetning: det er først når godheten har degenerert - det vil si når det destruktive eller onde har tatt over - at det har vært mulig å snakke om maktstrategier. Med et slikt maktbe grep vil det som fremtrer som godt samtid...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Transcriptional regulation and signal transduction in control of steroidogenesis

Nuklear hormon reseptorer er involvert i utvikling, homeostase og sykdom. Steroidogen faktor 1 (SF-1) er en orphan nuklear reseptor som er essensiell for endokrin utvikling og steroidhormonsyntese. Overføring av hormonelle signaler til transkripsjo nsmaskineriet involverer en rekke faktore...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Bioprospecting Huge Marine Algal Viruses

Phycodnaviridae are large polyhedral viruses with huge dsDNA genomes. We have recently described four new such viruses (PpV-01, PoV-01B, CeV-01B and EhV-99B1) that infect different marine phytoplankton algae (i.e. Phaeocystis pouchetii, Pyramimonas orient alis, Chrysocromulina ericina and Emilian...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Konvergens mellom IT, medier og telekommunikasjon: Konkurranse- og mediepolitiske utfordringer

Prosjektet fokuserer på de konkurranse- og mediepolitiske utfordringene som konvergensen innen og mellom IT, medier og telekommunikasjon reiser. Det vil bli lagt vekt på at prosjektet skal kunne gi vitenskapelig funderte innspill om regulering og organise ring av IKT-, tele- og mediepolitikken. S...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Archaeal cell cycle regulation

Although the archaeal domain basically possesses a prokaryotic type of cell strueture, the archaebacteria share many molecular features with eukaryotes, in particular the mechanisms for chromosome replication and gene expression. Several homologs of cell. -cycle control (Cdc) proteins, which in e...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap

I prosjektet studeres medborgerskap med utgangspunkt i data fra den norske Medborgerundersøkelsen, i tillegg til tilsvarende data fra en rekke andre europeiske land -deriblant de øvrige landene i Skandinavia. Søkelyset rettes mot nye utfordringer for demo kratiet, blant annet gjennom å studere en...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Dynamics and manipulation of coherent matter, atoms and molecules in electromagnetic fields

The project will focus on studies of dynamical features of various types of quantum systems interacting with electromagnetic fields. In particular efforts will be on time dependent studies of excited Bose-Einstein condensates (BEC) as well as the dynamics of atoms and molecules interacting with ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Spatial and temporal variability of currents and transport of warm waters towards the Nordic Seas: Analysis and synthesis

A four year program, started in 2000, based on measurements of currents, temperature and salinity across the North Atlantic between the Orkneys (UK) and Cape Farewell (Greenland) spans all warm waters flowing north in what is known as the global thermohal ine circulation (popularly known as the C...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Liv- og- død beslutninger i nyfødtmedisinen. Ansvar og etikk - kontekster og kultur

Prosjektet vil, bl.a. med utgangspunkt i de siste års diskusjon rundt behandlingen av ekstremt for tidlig fødte barn, beskrive og analysere liv-og-død-beslutninger innen nyfødtmedisinen. Fokuset rettes mot de ekstremt for tidlig fødte barna, dvs. barn fød t før 28. svangerskapsuke og/eller med en...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Sannhetens vitnemål- studier av vitenskap i retten

Prosjektet er en studie av sakkyndigheten i retten i historie og samtid, i et diskursorientert perspektiv. Prosjektet er tverrfaglig, ved at det kombinerer historie og sosiologi i studiet av dommer fra både sivil- og strafferett. Prosjektet reiser spørsmå let: Hvilke effekter har sakkyndigheten, ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Automatisk fangstmåler

Prosjektsammendrag: Havforskningsinstituttet(HI) ønsker sammen med Danmarks Fiskeriundersøkelser(DFU), Matcon og Scantrol å utvikle en automatisk fangstmåler som skal bestå av en enkeltfiskføder, bildebehandlingssystem, brukerkonsoll og sorteringsenhet. Det nye systemet skal bygge vider på de e...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Utvikling av prototyp for portable miljøtoksikologiske tester - basert på biochip teknologi

Selskapet Cantion i København har utviklet en biochip med mikrometer store bommer (cantilevers) som er svært sensitive ovenfor reaksjoner som finner sted på cantilever overflaten. Ved å immobilisere antistoffer på cantilever overflaten vil en dermed kunne detektere binding mellom antistoff og de...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Verdikjeden for laks: Overføring av prissignaler mellom detaljist og produsent.

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan prissignaler og annen informasjon beveger seg gjennom verdikjeden for laks. Selv om denne vil være hovedfokus vil vi også sammenligne den med verdikjeden for torsk. Kunnskap om hvordan informasjon beveger seg gj ennom verdikjeden er viktig fordi en ofte...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Era Net - Climate Change Research of the Arctic

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Transcapillary transport of water and protein

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Down-hole (NED-I-HULL) sand moitoring system

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Assessomg and Compensating for Uncertainty in Combined Trawl and Acoustic surveys (ACUCTA)

The overall goal is to improve the absolute estimates of population abundance from surveys including measures of uncertainty with main focus on cod, herring, capelin and blue whiting. This will be done through 1. Understanding the statistical properties o f the trawl and acoustic data of the invo...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vitenskapelig og næringsrelevant grunnlag for en kvalitetsfokusert bransjestandard på torsk

Prosjektet skal binde sammen og skape synergieffekter av løpende Skattefunnprosjekter samt det forskerstyrte "Kvalitet og foredling av torsk" (NFR-prosjekt 153178) i perioden 2003 - 2004. I det foreligende prosjekt vil en anvende innsats for å gjøre viten skapelig arbeid tilgjengelig for de aktue...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CLIMAR - Climate And Production Of Marine Resources

...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate effects on dynamic biodiversity - compositional and functional changes in diversity in time and space

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Biofysiske studier om molekylære interaksjoner og ligand-induserte konformasjonsendringer

Det å forstå hvordan molekyler gjenkjenner hverandre i cellular signalomforming og andre biologiske prosesser er et av hovedmålene med strukturell genomikk og grunnlaget for "drug design". Signalmolekyler kan være alt fra små ligander til store enzym-komp lekser og interaksjonene kan være protein...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Bioactive substances from Norwegian Aquatic micro-organisms as cell signalling disruptors with potential to modulate cell death and thromboc

Bioactive substances from Norwegian Aquatic micro-organisms as cell signalling disruptors with potential to modulate cell death and thrombocyte activation I. Isolation of about 50 new microbes from unusual aquatic habitats. II. Moderate biomass production from above novel microbes and from 500 ...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Nevronal aktivering etter administrasjon av alkohol: fMRI undersøkelser

Hensikten med prosjektet er å undersøke neuronal aktivering etter akutt administrasjon av alkohol, nikotin og kaffein. Prosjektet ønsker også å undersøke hvordan effekten av disse stoffene og placebo varierer med grad av kognitiv belastning. For å undersø ke nevronal aktivering vil prosjektet ben...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Forskningsleder

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Framtidens laks og helseeffekter

Det søkes om prosjektmidler for å videreføre et eksisterende prosjekt innenfor Mat og Helse programmet (132572/300). I dette prosjektet ble helseeffekter av to ulike laksedietter undersøkt på lett overvektige personer, og resultatene så langt har vært me get lovende. Det viser tydelig at begge l...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Regulatoriske proteiner i nervesystemet: Struktur-aktivitetsstudier og kliniske aspekter

Mange nevrodegenerative sykdommer oppstår på grunn av endret funksjon av viktige proteiner i nervesystemet. En antar at lignende forandringer finnes ved de alvorlige psykiatriske sykdommer, inkludert affektive lidelser og schizofreni. Prosjektet fokuserer på grunnleggende molekylære mekanismer i...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Infinitesimale fenomener rundt undervarieteter i algebraisk geometri og i ikke-kommutativ geometri

I algebraisk geometri er infinitesimal informasjon rundt undervarieteter kodet i ikke-reduserte skjemastrukturer. I dette Post.doc.-prosjektet vil jeg videreføre studiet av slike strukturer, som jeg har arbeidet med også under doktorgraden. Særlig vil jeg arbeide med å forstå hvordan disse multi...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Indian Ocean in Antiquity: Trade and the emerging state

Prosjektets tema er sammenhenger mellom fjernhandel og organisering av samfunnet som stat rundt Det indiske hav i antikken. I århundrene rundt Kristi fødsel vokste en omfattende fjernhandel basert på monsunvindene fram fra Sri-Lanka i sørøst til Zanzibar i sørvest. Samtidig oppstod statsdannelse...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Transseksualitet - mellom kropp, kjønn og seksualiteter. Kulturanalytiske perspektiver på kjønnsambivalens

I vår kultur ser det ut til å eksistere eit krav om at det skal vere eit bestemt samsvar mellom kroppsleg kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Personar som overskrid desse grensene ved å uttrykkje kjønnsmessig ambivalens utfordrar sentrale kulturelle mønster. Med utgangspunkt i ein empirisk ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Musikalitet i teorien. En studie av forholdet mellom språk og musikk gjennom undersøkelser av musikalske metaforer i tekster av Derrida, ...

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Vestland