0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformasjoner i norrøn økonomi

Spørsmål om ekvivalering, dvs. spørsmål om når, hvor og hvordan ting gjøres "like" slik at bytte kan finne sted, har vist seg å være fruktbare for å synliggjøre ulike verdier i et samfunn. Likeledes har det vist seg hensiktsmessig å løse opp dikotomien me llom på den ene siden gaver/gavebytte og ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Hodgson, UK, POOL 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A good man beaten to books, a troublesome saint. The life and veneration of Gudmundur Arason "the Good"

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Seksuelle lovbrudd i Norge ca. 1250 - 1600

Med utgangspunkt i kjønnsperspektiv skal ulike problemstillinger knyttet til ulovlig seksualitet i Norge i tidsrommet cirka 1250-1600 drøftes. Prosjektet tar sikte på å dekke et kronologisk tomrom, og vil være et viktig bindeledd mellom sammenlignbar fors kning på norrønt kildemateriale (cirka 90...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Heros of the Sagas: the Europeanization of the Human Ideal in Thirteenth Century Scandinavia

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The medieval public sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the investiture contest.

Prosjektet inneheld fire hovudbolkar. Del I handlar om teori og metode og inneheld fire kapitel, der dei tre fyrste presenterer teoretiske modellar for handsaminga av den offentlege debatten under investiturstriden, medan det siste kapitelet dreier seg om kjeldeproblematikken knytt til denne deb...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trade, migration and cultural change in the Indian Ocean

Prosjektet er ein del av ei større satsning på Det indiske havets historie ved Universitetet i Bergen. Felles for denne satsninga er eit ikkje-europeisk perspektiv på historia, betydninga av feltarbeid og lokale kjelder, kontaktar med lokale forskarar, og til slutt tverrfaglighet. Prosjektet te...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke