0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Det er kjent at konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester avhenger av økonomiske faktorer som prisen på varen, priser på andre varer, og inntekt. Videre er det også kjent at ulike typer av promoteringskampanjer og markedsføring øker etterspørselen etter varen. Sist, men ikke minst, så fi...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir iverksatt på en effektiv og upartisk måte. De er «ansiktet» for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytelses...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019

Støtte til open access-publisering

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Regulating Power in Norway Decentralization or centralization?

Reform av EUs elektrisitetsmakedslovgivning i 2019 ga nye rettigheter til konsumenter, lokale småprodusenter av fornybar energi, energikollektiver og aggregatorer for deltakelse i omstillingen av energisystemet og for tilgang til markeder. Disse endringene reflekterte en internasjonal trend med ø...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Den samskapende kommune

Hvordan kan kommuner ta i bruk samskaping som metode for lokalsamfunnsutvikling? Innovasjonen i prosjektet handler om å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og mobilisere disse til å delta i utviklingen av kommunen. Prosjektet er et samarbeid mellom Stad kommune (prosjekteier), Nordre Fol...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samt...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fylkeskommunen i et flernivåsystem

Temaet for prosjektet er de norske fylkeskommunenes relasjoner til europeiske institusjoner, programmer og prosjekter, nasjonale myndigheter, andre fylkeskommuner og tilsvarende regioner i andre land. Som regionale samfunnsutviklere skal fylkeskommunene identifisere, samordne og realisere den...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects on technology, industry and regulation

Den norske havbruksnæringen har utfordringer knyttet til lakselus og rømming av oppdrettsfisk. Med mål om teknologiutvikling som kunne løse disse utfordringene, opprettet myndighetene ordningen med utviklingstillatelser i 2015. Ordningen var midlertidig, og disse særtillatelsene for lakseoppdrett...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Implementing network codes

Å vedta nye lover er en ting, men det er noe ganske annet er å sette dem ut i live. Hva skjer i den siste, avgjørende fasen, når politikk skal gjøres om til praksis? Dette er noen av kjernespørsmålene for INC, et fireårig forskningsprosjekt. INC undersøker hvordan EU-lovgivning innenfor energi...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

DEMOCLIM studerer utviklingen nye demokratiske styringsformer som svar på klimaprotester i fire skandinaviske byer: Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg. Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynelate...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene arbeider i samarbeid med Universitetet i Stavanger med å utvikle en app for lederutvikling. Formålet med appen er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter bli bedre i stand til å nå målene de setter se...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2020 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and strategic focus on the ECs Research framework programs. During Horizon 2020, USN has been partner in research projects funded through the following programmes SC6, MSCA ITN, FCH JU, Euratom, ECSEL, EMPIR, Eurostars, ERA Net cofund, ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale problemene. Det er anslått at minst 30% av maten som dyrkes over hele verden, er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bærek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Et fokusområde i forskningsprosjektet DYNAMIC er å redusere brannfaren i områder der menneskelige konstruksjoner og utmark møtes, den såkalte randsonen. Effektiv og langsiktig risikoreduksjon innebærer reduksjon av biomasse. Spesielt de plantene som brenner intenst og derfor sprer brann lett til ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Forvaltningstiltak og reguleringer ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskapende lederskap i offentlig tjenesteutvikling"

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) er opprettet for å samle kunnskap om hvordan vi får folk som sliter til å stå i jobb. Helsevesenet og rehabiliteringsinstitusjoner lager tjenester som bruker denne kunnskapen. Nå skal også kommunene lage slike tjenester, men d...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Enacting intermunicipal strategy - Multi-tranche strategizing in governance networks

POPULÆRVITENSKAPELIG FREMSTILLING Ett av fokusområdene i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge er digitalisering av offentlig sektor, der nøkkelprioriteringer er brukerfokus, innovasjon og produktivitet, digital kompetanse, effektiv digitalisering, og god informasjonssikkerhet. Som en f...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2019 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and startegic focus on ECs Research framework programs, partciularly Horizon 2020. Consistent efforts in USN since the start of Horizon 2020 has lead to a number of successful Research and innovation Projects. In 2018, USN were awarde...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Dette prosjektet har som hovedmål å se på begrepet samordning. Kandidaten vil arbeide med temaet knyttet til statlige målsettinger om at vedtatte politiske tiltak skal gi gode tjenester til innbyggere i kommunene. I Norge bygger offentlig styring på antakelsen om at spredning av makt og gjennomfø...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hva er effekten av offentlig intervensjon i næringsutvikling og innovasjon? Randomiserte kontrollstudier av Innovasjon Norges programmer.

I dette prosjektet skal vi teste effekten av Innovasjon Norges programmer ved å bruke eksperimenter som metode. Eksperimentet er det første som gjennomføres på Innovasjon Norges virkemidler, og vil bidra med ny forskningsbasert kunnskap om effekter av offentlige intervensjoner i næringsutvikling ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

"Managing language perspectives on an international career" toppfinansiering

GLOMO ITN Abstract: In response to pressures of globalisation and language diversity, multinational corporations (MNC) are increasingly adopting common corporate language (CCL) policies across their operations. Research has demonstrated, however, that adopting a CCL, while promoting communication...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Mellom frihet og ansvar- endringsprosess i offentlig sektor ved innføring av tillitsreformen

fremtidens behov for omstilling. Endring i pleie- og omsorgstjenesten, som følge av endring i hjemmeboende brukeres behov og tilgang på teknologiske hjelpemidler, stiller nye krav til ansatte. For å møte kravene, vil kommunen at ansatte i de hjemmebaserte tjenestene skal ha tilstrekkelig frihet...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Competencies in management in the public sector

Prosjektet retter oppmerksomheten mot strategisk ledelse og gjennomføring av strategiske planer i offentlig sektor. Endringshastigheten i samfunnet skaper krav om raskere omstillingsevne, koordinering og samordning av oppgaver, og samhandling på tvers av sektorene for å løse komplekse utfordr...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold og Telemark

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies?

Hovedmålet med PROLEG-prosjektet har vært å bedre forstå hvordan demokratiske institusjoner og beslutningstakere skal innrette beslutningsprosedyrer for å gjøre dem mer legitime i offentlighetens øyne. Vi har studert om, og hvordan, variasjoner i politiske beslutningsprosesser kan gjøre utfallene...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning

De siste 30 årene har det skjedd flere store endringer i norske departementer. For det første har departementenes kommunikasjonsenheter blitt kraftig utvidet. Mens det rundt 1990 bare 30 kommunikasjonsarbeidere, er det i dag om lag 130 i hele departementsfellesskapet. For det andre har det kommet...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen t...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tunnelsikkerhet- og beredskap: Kunnskap, kompetanse og læring i brann- og redningstjenesten

Prosjektet skal kartlegge og analysere dagens kompetansenivå, og hva som finnes av kunnskap om tunnelsikkerhet og -beredskap i brann- og redningstjenesten i Norge og blant aktuelle internasjonale tjenester, og se nærmere på dagens rammeverk for opplæring innen tunnelsikkerhet og -beredskap. På ba...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Rogaland