0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Definere behov og løsning med innovative produkter i helse- og gravferd sektor i USA

Formålet med prosjektet er å få etablert et kontaktnettverk i USA for å definere behov og løsning for levering av innovative produkter. Utfordring er å være tilstede og møte representanter i USA og deltar i markedsaktiviteter for å sikre riktig forståelse. Det kreves å reise og møte både brukere ...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan legge grunnlag for en individuelt tilpasset oppfølging av yngre personer med demens? En studie av vedtaksprosessen i to kommuner.

Bakgrunnen for studien er egne erfaringer samt forskning som tyder på at kommunene ofte ikke klarer å tilby tilstrekkelig differensierte helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende yngre personer med demens slik at deres individuelle behov imøtekommes. Dette står i motsetning til dagens samfunnsd...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competencies in management in the public sector

Denne studien undersøker hvordan ledere i en fylkeskommune snakker om og utøver strategisk ledelse når strategiske planer gjennomføres. Studien tar utgangspunkt i at strategisk ledelse er en del av sosialt konstruerte systemer og sosiale fellesskap som utgjør kontekster for lederes fortellinger o...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Det er nasjonal og lokal oppmerksomhet og aktivitet knyttet til det frafallsforebyggende arbeidet i videregående skole. Det Nordiske institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt 10000 ungdommer i ni år etter ungdomsskolen, og funnet at to av ti ikke har fullført vi...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering i regnskapsåret 2017

Ansatte ved Sykehuset Telemark HF var medforfattere på 51 CRISTIN-registrerte publikasjoner i 2017 hvorav 30 artikler ble publisert i tidsskrifter med åpen publisering. STHF søker herved om støtte til å dekke kostnader til APC for 5 av disse publikasjonene, totalt 54 844,15 NOK. Beløpet er regnsk...

Tildelt: kr 27 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Geographical Islands FlexibiliTy or Geographical Islands Flexibility Trading

The project is aiming to demonstrate the more relevant solutions to the islands that need them. That is the reason why the project intent to make a demonstration on 3 islands that will be lighthouse islands for the solutions that will be demonstrated on their land. Moreover, these islands will al...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgs¬utfordringer

Prosjektets vil skape innovative læringsmiljøer i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom kunnskapsbasert, praksisnær utvikling støttet av metodikk for innovasjonspedagogikk. Metodikken vil skape arbeidsmiljø som integrerer læring og tjenesteinnovasjon i yrkespraksis og ledelse. Læringsfokus...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse ERRIN Project Development Week

Aktiviteten i Brussel 20-24 november 2017 skal bygge på kompetanse og nettverk som senere vil kunne komme medlemsbedrifter i IKT Telemark og våre samarbeidspartnere til gode. Temaer og prosjekter knyttet til autonom transport, droneteknologi, big data og digitalisering er av særlig interesse.

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital Transformation Usecases

The project will search for partners and develop project ideas in the European Research and Innovation Arena to make a strong and sustainable consortium to have funding from H2020

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Medium Voltage Digital Smart Metering for 6kV to 22kV Networks

The project intends to write a successful application to the H2020 SME phase one funding scheme. The financial aid will allow Soraytec Scandinavia AS to have two people work full time on the application for two weeks in order to ensure a positive outcome of the same.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Short-circuit Current Making in Medium Voltage Switches with Environmentally Friendly Gas

ABB ELDS i Skien produserer 12 - 40.5 kV kompakte, gassisolerte bryteranlegg for verdensmarkedet. Svovel-hexafluoride (SF6) gass brukes som medium for elektrisk isolasjon og strømbryting. SF6 er imidlertid en sterk drivhusgass og det er derfor forventet restriksjoner på fremtidig bruk. I tilleg...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Innovasjonsregion Telemark 2017-2019

Innovasjonsregion Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. Innovasjonsregion Telemark tilbyr et proaktivt veilederkorps som gjennom ulike virkemidler søker å hjelp...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Grønn verdiskaping og film- og multimediabasert industri; Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold 2017-2019.

Mobiliseringsprosjektet skal bistå i å ta i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Vi er spesielt på utkikk etter SMBer som har vært etablert en stund og trenger restrukturering i tillegg til at vi hjelper bedrifter av alle størrelser med å finne forskningspartnere til dere prosjekter samt virk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

1000 Years, 1000 Smart

1000Smart project is developed in the scope of Horizon 2020, one of the biggest EU Research and Innovation program, which offers opportunities for SMEs as well as large companies, regardless of industry and technological level. More specifically, it is involved in SSC-1 call (Smart Cities and Com...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Absorbent and disposable hospital bed sheets for improved infection control

According to the Europan Centre for disease prevention and control, approximately 4 100 000 patients are estimated to acquire a healthcare-associated infection in the EU each year. Approximately 20?30% of healthcare-associated infections are considered to be preventable by intensive hygiene and c...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Undersøke muligheter for å utvikle ny avansert software for generere 3D modell fra 3D foto scanner.

APIteq har tidligere utviklet en 3D foto skanner og prosesserings software for å generere nøyaktige 3D punktsky modeller fra 3D rekonstruksjon av stereo 3D foto. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Shell USA, Demo 2000 og Innovasjon Norge. Formålet var å utvikle en ny og mer effektiv teknol...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeologiQ forprosjekt Demo2000 - etablere konsortie for demoprosjekt for undergrunns visualiseringsverktøy

GeologiQ er et 3D visualiseringsverktøy som bruker spillteknologi til å samle informasjon og illustrere detaljer ved et olje/gass felt. Produktet kan beskrives som et feltatlas. Tradisjonelt er informasjon om det som befinner seg under bakken spredt og kun tilgjengelig for eksperter. GeologiQ bru...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Semantic Gateway for Decentralized Interoperability of ITS

Idea & Objectives: The recent years mobility service providers invested into mobility solutions that they will be reluctant to replace with new more standard ones to achieve higher interoperability. A feasible way forward could be to make them interoperable with similar systems. For this reason t...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9824 Surface Crack and Universal Total Inspection and NDT Surface Examination

Prosjektet har bidratt til å utvikle et utstyr for automatisk NDT testing av stål for sprekker og sveisefeil. I dag er det en møysommelig prosess å teste stål som tidligere er malt. Malingen må fjernes før man manuelt kan gå inn og teste dette. Med denne nye metoden blir malingen fjernet støv og ...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av nytt batteristyringssystem spesielt for maritime anvendelser.

I Norge står skipsfarten for ca 20% av CO2 utslippene og ca 33% av NOx utslippene i transportsektoren (2011 tall). Elektrifisering med batterier vil kunne bidra til å få ned disse utslippene. Dersom en bruker effektoptimaliserte batterier vil forbruket av drifstoff fra skip med store variasjoner ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9279 Forbedret borreliadiangostikk hos pasienter med med Lyme borreliose vha en Borrelia-spesifikk T-celle test. The LYMEDIADEX project.

Hva ønsket vi å gjøre? I LYMEDIADEX prosjektet ønsket vi å utvikle en ny diagnostisk metode basert på påvisning av borreliaspesifikke T-lymfocytter. Prosjektmål: * Evaluere borreliaspesifikke T-celler hos pasienter med påvist Lyme borreliose for å kunne finne fram til borrelia-antigener (epit...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects

PES2020-søknaden retter seg inn til H2020-ICT-30 utlysningen om smarte objekter innenfor energi, transport, mobilitet, helse og livskvalitet. I Norge planlegger vi en demonstrator i samarbeid med en helsehus-utbygger som planlegges i en bydel av Halden og Fredrikstad The primary aim of the VICINI...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Surface Crack and Universal Total Inspection and NDT Surface Examination

Across many industrial sectors, there is increasing awareness of the need to inspect industrial artifacts and infrastructure, due to aging in service or lack of complete quality control at the point of manufacture. Hence, increasing attention is being paid to developing NDT technology which enabl...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Eyde Biokarbon - Produksjon av miljøvennlig biokarbon til prosessindustri basert på norsk trevirke

Eyde Biokarbon har som mål å etablere produksjon av miljøvennlig biokarbon for prosessindustrien basert på norsk trevirke. Dette skal erstatte fossile råstoff som koks og kull. Prosessindustrien bruker store mengder fossilt karbon i sine prosesser. Karbonet som brukes er et spesielt tilpasset kje...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

KebFire; combined long term protection against fire and fungal attack in a single step process

Kebony har i KebFire prosjektet utviklet en ny brannhemmende impregnering. Brannhemmende egenskaper er lagt til Kebony sin teknologi for råtebeskyttelse. Prosjektet har demonstrert gode brannegenskaper. Det gjenstår imidlertid arbeid med sertifisering og kommersialisering. De fleste norske hus e...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Detaljert konseptstudie Subsea 3D Modell

Det skal gjennomføres en detaljert studie av konsept for å generere 3D Modell av Subsea installasjoner. Studiet skal inkludere patentsøk og gjennomgang av eksisterende teknologi og systemer i utvikling. Det skal inkludere betraktninger fra nøkkelkunder/sa marbeidspartnere slik at disse kan introd...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Maritime batteries feasibility study

This is a feasibility study verifying the technological/practical as well as economic viability of a maritime battery concept with considerable novelty to the maritime and offshore industry sectors.The activities comprise risk assessment, market study, IP R management, innovation strategy develop...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Port a smartgrid into seaports

I dag slippes det ut mye avgasser fra marine næringer i havner. Disse gassene bidrag både til den internasjonale miljøkrisa i form av økte CO2 utslipp men også til lokal luftforurensing bl.a. med NOx og SOx som fører til store plager for enkelte innbygger e og korter ned på levealderen til befolk...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Certified maritime battery pack

Project work description A battery system contains several parts: Cell: Smallest electrochemical unit Module: Assembly of cells including some level of electronic control Sub-Pack: Assembly of 1 or more modules. The smallest unit that can be electrically insulated String: Smallest unit in a bat...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Telemark 2014-2016

VRI Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. VRI-satsingen i Telemark tilbyr et proaktivt forskerkorps som gjennom ulike VRI-virkemidler søker å hjelpe bedrifter ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Telemark