0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig brudd på menneskerettighetene med enorme negative ringvirkninger. Forskning viser at en stor andel av alle overgrep begås av andre barn eller unge. Det er derfor et presserende behov for tidlig intervensjon slik at seksuelle overgrep i størst mulig grad ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestfold og Telemark

TRANSPORT-Transport 2025

TravelCompanion

De siste årene har det blitt rettet et større fokus mot universell utforming av kollektivtrafikk i Norge. Dette gjelder både med hensyn til av- og påstigning på kjøretøy, og fysisk utforming av holdeplasser. Dette prosjektet fokuserer på et annet område for å gjøre kollektivtrafikk mer tilgjengel...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold søker om støtte til åpen publisering.

Tildelt: kr 9 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Participation in ERRIN Project Development week to present "Solar Thermal Collector Tiles" and prepare the H2020 application

This R&D project will result in an innovative and environmental friendly solar thermal collector. We aim to develop a medium-temperature collector, with suitable medium as working fluid. The difference between existing products and our innovation is the design and layout of the thermal collectors...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold og Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia diagnostics and treatment: from research to clinic and from clinic to research - Sept 25 and 26, 2017 -Oslo: Oslo Congress Center

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD) is a network of eight Memory Clinics in five Nordic countries and Lithuania was established in 2009 with financial help from NordForsk, which is a Nordic research board with responsibility for cooperation on research and training of researchers in...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Nordiamo Eurostars 2017

Ortoser er ortopediske hjelpemidler; støtteskinner eller bandasjer som benyttes ved skader eller sykdommer i bevegelsesapparatet. Det finnes mange former for ortoser. Noen tar sikte på å stabilisere et skadet ledd ved at én eller ere bevegelser hindres. I en god ortose vil andre bevegelser hindre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold og Telemark

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Code of Trust (tidl. Ditt liv på blokkjeden, endret des. -18)

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

High resolution wind farm simulations with CFD for Wind Resource Assessment and Forecasting

Vindressursanalytikere forsøker å redusere usikkerhetene i deres vindressursvurderinger. For å gjøre det bruker de avanserte numeriske strømningsberegninger (Computational Fluid Dynamics, CFD) som per dag bruker kunstige grensebetingelser. For å redusere usikkerheten ytterligere og å modellere tu...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Bærekraftig Biogass - Økt markedspotensial, nye anvendelser og nye substrater for biogass og biogjødsel

Siden oppstart våren 2017 er det gjennomført aktivitet i alle arbeidspakkene i henhold til plan for prosjektet. I arbeidspakke I er det gjennomført to større kartlegginger blant grøntprodusenter for å få oversikt over tilgang på biogassressurser fra grønnsaksproduksjon rundt Oslofjorden som poten...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestfold og Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Demens hos personer med utviklingshemning - tidlige tegn, utredning, diagnostikk og behandling

Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge som i resten av verden i tiden fremover. Flere med utviklingshemning enn før vil få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle demens, spesielt personer med Downs s...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10532 +/- 45° Tape Weaving Technology for cost effective Carbon Fiber Reinforced Plastic Manufacturing

Vektreduksjon og kostnadseffektive lettvekts- løsninger og materialer for bruk i fly og biler har vært og vil alltid være aktuelt. I historisk perspektiv har vi sett mest lettvektsutvikling innen metaller (høyholdfaste stål, aluminium etc.), men bransjen har nådd et punkt der det er vanskelig å...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Transforming community mental health trough Appreciative Inquiry action Research.

Kommunene har en viktig oppgave i å ivareta velferden til innbyggerne. Når velferdsoppgavene ikke løses på en tilfredsstillende måte, så kan dette føre til motstand og sosiale bevegelser igangsatt av innbyggerne. Initiativ for å skape sosiale endringer i måten det offentlige løser velferdsoppgave...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Sykehuset i Vestfold

Støtte til åpen publisering 2015.

Tildelt: kr 28 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Optimize wind farm performance by delivering accurate shortest-term wind and power forecasts

Målet med dette prosjektet er å levere nøyaktige produksjonsprognoser for vindturbiner samt lokale vindfelt rundt vindturbinene for de neste minutter og opp til noen timer fremover i tid. For noen år siden var vindparkeierens bruk av høyoppløselige data for hver vindturbins ytelse og tilstand beg...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestfold og Telemark

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bitcoineksperimentet

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative technologies and processes integrated with a new ICT platform for small WWTPs management

The general objective of SMUWAM will be focused on developing and replicating a new integrated concept of water management at regional level able to promote resource efficiency and sustainability in water systems. With this regard, the project will contri bute to bring to market innovative techno...

Tildelt: kr 44 049

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold og Telemark

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Acess to timely formal care

Prosjektet er et JPND prosjekt; "The joint programme on neurodegenerative disease research". Det skal koordineres fra Nederland. Partnere kommer fra (foruten Nederland) Tyskland, England, Wales, Sverige, Irland, Italia og Portugal. I alt seks arbeidspakker er utviklet, og prosjektet ble utført i ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold og Telemark

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

PHOTOSENS - The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

As the population ages there is an increase in degenerative ophthalmic diseases such as age related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP). Both AMD and RP results in the loss of photoreceptor cells in the eye and there is currently no c ure for these medical conditions. One alt...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold og Telemark

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Vestfold fase 3 samhandlingsprosjekt

VRI i fase 3 gir bedriftene og andre aktører innenfor innsatsområdene effektiv tilgang til FoU-miljøer, FoU-prosjekter og FoU-resultater. Ved utgangen av fase 3 skal VRI som arbeidsmåte videreføres innen regional forskning og innovasjon i Vestfold. VRI har tidligere gitt gode resultater med hensy...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Young Onset Dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family

Prosjektet består av en kvalitativ (Aud Johannessen, Postdoc) og en kvantitativ del (Lara Hvidsten, PhD). Mål 1) Å beskrive, utvikle og evaluere modeller for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i oppfølging av personer med demens og deres familier. 2) Kost-effekt-analyser ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold og Telemark

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

KNOWLEDGE SHARING - Utilising the results of the Chronic Disease Management of depressed elderly persons project

This application refers to results of the research group working on the ongoing project: Chronic disease management-implementation and coordination of health care systems for depressed elderly persons' project funded by The Norwegian Research Council in 2 010 (No. 204238/V50, 2011-2014). We apply...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Operational Awereness System - DP068

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integration of body force methods for higher precision Wake Modelling simulations for offshore applications

Vindturbiner ekstraherer energi fra vinden, og følgelig vil vindhastigheten bli redusert nedstrøms hver vindturbin. De lave vindhastighetene i området nedstrøms en vindturbin kalles en vake. Vaker gir redusert energiproduksjon. Nå som vindparkene bli større og større, med opptil flere hundre vind...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold og Telemark

FOLKEHELSE-Folkehelse

7th Nordic Health Promotion Research Conference

De nordiske health promotion konferansene tar mål av seg til å representere forskningsfronten innen forskning om folkehelse. De er rettet mot et internasjonalt publikum, og deltakerne kommer fra hele verden. Konferansespråket er engelsk. På konferansen v il både nordisk og internasjonal forsknin...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Integration of Computational Fluid Dynamics(CFD) and Meteorological Modelling Techniques to Optimize Wind Farm Performance

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects and costs of a day centre care program, designed for people with dementia - a 24 month controlled study (ECOD)

Tilbud om plass i dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens er ment å kunne utsette behovet for sykehjemsinnleggelse. Man antar at et slikt tilbud øker livskvalitet og velvære både for personen med demens og de pårørende. Basert på disse antakelsene har Helse- og omsorgsdepartement...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Scandinavian Maritime Conference (SMC)

Den internasjonale maritime konferansen SMC er et tiltak for formidle ny viten, ny teknologi og kompetanse overfor maritimt næringsliv og utdanning- og forskningsmiljøer i Skandinavia. Struktur og organisering Konferansen vil ha fem temaer organisert i egne arenaer. Felles for alle temaene er...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Ultrakompakte og lette elektriske båtmotorer

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

Dette forprosjektet skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt hvor man ønsker å utvikle innovative løsninger for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og andre) i en helhetlig planleggingsprosess, slik at man i langt større grad enn i dag kan utnytte po tensialet som ligger i flåten. Man vil få...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PES-rammebevilgning Høgskolen i Vestfold

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestfold og Telemark