0 antall prosjekter

OST-Øst-Europa-programmene

Poverty, social assistance and social inclusion: developments in Estonia and Latvia in a comparative perspective

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon

Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), kalt "Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon" (FAMI). Hovedtema er å kaste lys på de mekanis mer og prosesser som i dagens samfunn før...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Fertility of Palestinian women: a comparative analysis of contextual and individual determinants

...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Den gode oppvekst - en studie av fattigdom og sosial eksklusjon i barnefamilier

Prosjektet setter søkelyset på hvordan fattigdom og sosial eksklusjon rammer barn og barnefamilier. Det vil bli fokusert på to hovedområder: - opplevelse av barnefattigdom, mestring og ressursfordeling og - barnefattigdommens varighet. I de to de lprosjektene er det aktuelt å bruke flere...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

Prosjektet er en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge 1945-2000, og den politiske prosessen som ligger bak denne utviklingen. Prosjektet har tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene, relasjonene til andre hjelp...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Norske arbeidslivsrelasjoner i endring: Mot en virksomhetsdrevet transformasjon av arbeidskraftstrategier, belønningssystemer og ..........

Programmet skal analysere hvordan endringer i virksomhetenes arbeidskraftsstrategier påvirker det kollektive forhandlingssystemet og relasjonene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i lys av endrete vilkår for verdiskaping, arbeidskraftstilbud og velferdsordninger i norsk økonomi. Progra...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskapning, bedriftssamarbeid og arbeidslivsrelasjoner i endring. Partssamarbeid og partenes strategier, Fafo - Nordvestforum

Modulen er basert på et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo i Oslo og bedriftsnettverket Nordvest Forum (NVF i Ålesund. Denne søknaden bygger på det arbeidet som er gjort i modulen i 2001 og 2002. Modulen består av en bedriftsutviklingsagenda, netv erksagenda og en forskningsagenda. Innenf...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

"Restavek" på Haiti - oppvekstvilkår og levekår for barn

Prosjektet omhandler barns oppvekst- og levevilkår, samt idealer og praksiser i barneoppdragelse, i tilknytning til såkalt "barnearbeid i hushold" (Domestic child labour) på Haiti. Haitianske barn som arbeider borte fra sine foreldre, og som spesielt utfø rer oppgaver i hushold (snarere enn i ind...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Normaliseringsideologiens barn. En nasjonal studie av minoritetsungdoms karrierer i skole og arbeidsliv

Hensikten med prosjektet er å studere i hvilken grad velferdsstatlige tiltak overfor hørselshemmede ungdom evner å kompensere for deres funksjonshemming og samtidig verne deres kulturelle identitet fra majoritetskulturens potensielle assimilasjonspress. E n levekårspolitikk som sikter på å kompen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Tildelt: kr 320,0 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo