0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology and Work: Linking workers? and firms? responses to the 4th industrial revolution (TWL)

Se vedlegg

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Migrant Access to Welfare Rights across Political Economies

In principle, EU migrant workers have equal rights to social security throughout the EU. In effect, however, this is not the case: some are reportedly excluded from unemployment allowances, while others do not have access to family benefits. The aim of this project is to examine the experience of...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and Support for the Welfare State: Local and Institutional Responses

Gjennom fire ulike delprosjekter har vi studert hvordan økt innvandring henger sammen med holdninger til innvandring, støtte til partier som ønsker å begrense innvandring, og oppslutning om fagforeninger og andre trekk ved velferdsstaten. Prosjektet har resultert i seks vitenskapelige artikler, h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er "innenfor" og "utenfor"? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor? Et...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Health communication regimes: Contest, meaning and power

Prosjektet «Helsekommunikasjon i mediene: Historikk, mening og makt» studerer hvordan medienes dekning av helse og medisin blir til, endrer seg over tid og varierer mellom land. Vi er omgitt av en overveldende informasjonsmengde knyttet til helse og sykdom: Historier om revolusjonerende behandlin...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Drivers of Regional Growth and Economic Development

Tilhørende delprosjekt 1 og 2 viser studien til Harald Dale-Olsen (2017), Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates?, at arbeidsgiveravgiften kan være viktig for hvor bedrifter etablerer seg, særlig for de bedriftene som sysselsetter menn. ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitalbasert tjeneste innovasjon: sosial kapital, samskapning, og samstyring

NYBY er en sosial og teknologisk innovasjon som overfører peer-to-peer teknologien (kjent fra delingsøkonomien) til mobilisering og koordinering av ledige sivilsamfunnsressurser en "AirBnB for næromsorg" integrert med den samlede tjenesteytingen. Prosjektets visjon er å endre organisering, ress...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Norwegian National Election Studies of 2017 and 2021

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid. Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 bygger videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet,...

Tildelt: kr 37,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet, iverksetting og virkninger (TREfF-2)

Formålet med TREfF-2 har vært å analysere hva som skjer med den norske velferdspolitikken i en periode preget av finanskrise, migrasjonskrise, oljeprisfall og uro i verdensøkonomien. Vi har fulgt to brede linjer: for det første, hvilke politiske endringer skjer, og hvordan begrunner beslutningsta...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Conditions and impacts of welfare mix. Comparative analysis of policy making, public discourse and service quality

Velferdssystemenes grunnplanke er å sikre tilgang til vesentlige tjenester innen helse, omsorg og utdanning for hele befolkningen. Veiene til dette målet er imidlertid mange, og et sentralt spørsmål er om tjenestene utføres av det offentlige, ideelle eller kommersielle. De tre typene aktører har ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Education to work transitions: the role of work capacity, skills and health.

I alle OECD-land, gjør de som ikke har fullført videregående innen 21 år (dropouts) det dårligere på arbeidsmarkedet, med høyere NEET (Not in Education or Training) rater, flere periode med arbeidsledighet og lavere inntekt. Lønner det seg for ungdom som ikke har fullføre videregående innen 21 år...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway

I forskningsprosjektet Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway har vi undersøkt hvordan barna til de første arbeidsinnvandrerne gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Vi har studert frafall fra videregående skole, aspirasjoner blant elever i yrkesfaglig utdan...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Innvandrerkvinners tilknytning til arbeidsmarkedet

Det er et politisk mål å øke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Det er dermed viktig å samle kunnskap om hvilke faktorer som hemmer eller fremmer arbeidsdeltagelse. Kunnskapen fra dette prosjektet kan bidra til å styrke arbeidet med å øke sysselsettingsgraden blant innvandrerk...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach

Terror kan forstås som en politisk motivert taktikk som innebærer trusler om vold eller bruk av vold, og der et mål om publisitet spiller en sentral rolle. Terror rammer ofrene direkte, men kan også ha samfunnsmessige konsekvenser i form av endringer i tillit og i politiske holdninger. Prosjektet...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Between equality and efficiency: Work incentives, social redistribution and gender equality in the reformed pension system

I en artikkel publisert i Søkelys på arbeidsmarkedet, viser Stian Nicolajsen og Nils Martin Stølen at fordelingsvirkningene av pensjonsreformen varierer avhengig av hvordan spørsmålet stilles. Den samlede utbetalingen av folketrygdens alderspensjon over livsløpet til en kohort som er fullt ut omf...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gender Segregation in the Labour Market: Comparative Perspectives and Welfare State Challenges

Forskningsprosjektet har hatt som mål å undersøke menns og kvinners ulike plassering i arbeidsmarkedet. Vi har studert mekanismene som bidrar til ulike utdanningsvalg blant gutter og jenter, og hva som skjer i overgangen fra utdanning til arbeid. Innenfor arbeidsmarkedet endrer forskjellene mello...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and the Political Sustainability of the Welfare State

Formålet med prosjektet er å bedre vår forståelse av hvordan innvandring påvirker velferdstatens politiske bærekraft. I én del av prosjektet studerer vi politisk bærekraft ved å studere sammenhengen mellom velgernes holdninger til innvandrere og deres oppslutning om velferdsstaten. Vi har gjen...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Staying competitive: Challenges for a small open economy

Prosjektet studerer hvordan en liten åpen økonomi som den norske tilpasser seg til økt globalisering. Det tar for seg endringer som økt handel, offshoring og innvandring, og ser på virkninger på produktivitet, lønn, fagforeningsoppslutning og på etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Hva ...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Migration Research - nordisk forskernettverk

Forskningsområdet som omfatter internasjonal migrasjon, etniske relasjoner, transnasjonale nettverk, diskriminering, deltakelse i utdannings- og arbeidsmarkedet, medborgerskap, kultur, religion og menneskerettigheter har i de senere årene fått økt oppmerk somhet og betydning i Europa. Dette er et...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites and society - elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

For å besvare problemstillingene som ble reist i begynnelsen av prosjektet ble det gjennomført en større survey-undersøkelse av toppledere i ti ulike sektorer i det norske samfunnet - Lederskapsundersøkelsen 2015. Spørreskjemaet ble utarbeidet av forskergruppen ved Institutt for samfunnsforskning...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Striving for excellence, learning to cope? - Employer strategies for managing sick leaves and employee health over the decades

I rapporteringsperioden har arbeidet fokusert på delprosjekt 2.3.1 (om sykelønnsordninger) og 2.3.3 (sykefraværsatferd og pensjonering), samt 2.3.6 (sosial interaksjon, herunder tidsutvikling og kjønnsforskjeller). Arbeider har blitt ferdigstilt tilknyttet de to første delprosjektene. . I Doe...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children

Målet med dette prosjektet er å belyse hvordan foreldre med alvorlig syke barn innretter seg i arbeidslivet når de har omsorgsansvar for et barn med en alvorlig kronisk sykdom eller en alvorlig form for funksjonshemning, og hvordan denne ekstra "byrden" kan tenkes å påvirke foreldrenes helse og v...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Measuring the scientific and economic results of research inputs

This project aims at exploiting Norways international comparative advantage in survey and register data in an international collaborative effort to provide new evidence on the results of research inputs. It will be a part of an international effort to bui ld research data infrastructures to devel...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Migration Research NJMR

NJMR ble etablert i 2010 av Nordic Migration Research etter sammenslåing av Norwegian Journal of Migration Research (2000-2010) og Finnish Journal og Ethnicity and Migration (2006-2010). Tidsskriftet publiserer artikler av høy akademisk kvalitet i feltet internasjonal migrasjon og etniske relasj...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 ISF

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Support for the Affluent Welfare State: Interests, Fairness, and Social Capital in Context

Prosjektets resultater gjenfinnes i ett stort antall publikasjoner. Fire av disse kan her nevnes for at illustrere viktige funn. Det første bidraget bruker eksperimentdata fra vår norske spørreundersøkelse (TnS Gallup) for å undersøke framingeffektene ved reformpress. Ved å bruke eksperimentde...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the gender gap in sickness absence

Prosjektets hovedambisjon har vært å finne forklaringer for hvorfor vi observerer en stor kjønnsforskjell i sykefravær i Norge (et fenomen i flere land med høy kvinnelig arbeidsdeltagelse). Prosjektet er empirisk, kvantitativt og har særlig undersøkt hypoteser om sammenhengen mellom arbeid, famil...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Outsourcing of Scandinavian welfare societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship

Et av de mest aktuelle samfunnsspørsmålene i dag er hvem som skal drive velferdstjenestene, og hvordan tjenesteoppdrag skal fordeles og styres. Det er liten uenighet om at det offentlige skal betale for de mest sentrale tjenestene innen undervisning, helse og sosiale tjenester i Skandinavia. Det ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Trygdeforskningsseminaret 2012

Trygdeforskningsseminaret 2012 er en nasjonale konferanse som samler forskere og brukere av forskning om trygd og velferdspolitikk, og er således en viktig arena for formidling og nettverksbygging i det velferdspolitiske feltet. Dette er et årlig arrangem ent som i 2012 arrangeres for 37. gang og...

Tildelt: kr 93 969

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo