0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Aquaculture: Controversies and uncertainty in Knowledge-based management

Aquaculture management Norway should be knowledge-based management. While knowledge ? especially science ? is considered key to generate social, economic and environmentally sustainable growth, knowledge is also questioned and can actually create, rather than resolve, conflicts. AquaKnow argues t...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sea lice: Interaction between host and parasite -Personal overseas research grant

Sea lice are a major challenge in salmonid aquaculture globally. In Norway the lack of efficient control of this parasite has led to public concern regarding the sustainability of the industry. These concern both the health and welfare of farmed and wild salmonids in the coastal regions, where in...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Viral myocarditis and regenerative mechanisms of the salmon heart

Vi har rapportert toksisk effekten av et ORF3 kodet protein av PMCV ved transfeksjon og uttrykk av protein. Vi har også klonet genet inn i et "carrier virus", VHSV, der vi viste at hybridviruset blir virulent ("toksisk") for celler i kultur. Siden da har vi funnet ut at ORF3-proteinet gjennomgår ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Proteogenomics: the link between the salmon genome and its biological functions

In the past the lack of annotated fish genomes hampered the application of systems biology in fish research. Due to the ever-increasing availability of fish reference genomes, this final limitation is being overcome. Only recently also an annotated genome assembly of the Atlantic salmon became pu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Optimal og moderne prosessering av snø- og kongekrabbe cluster

I dette prosjektet er NIR (nærinfrarød måleteknologi) utviklet for å måle kjøttfylden i levende kongekrabbe. Kjøttfylde er en viktig kvalitetsparameter, der markedet ønsker at den skal være minimum 80%. På sikt ser vi at en instrumentell kjøttfyldemåling være nyttig for fiskere, industri, og mark...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

In-situ molecular-based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture

Dette innovative prosjektet vil levere en teknologi som muliggjør bedre kontroll over sykdoms- og miljøutfordringer som følge av intensivert akvakultur. Den norske havbruksnæringen har en betydelig sosioøkonomisk verdi. Intensivering av fiskeproduksjon fra akvakultur vil imidlertid kreve forbedr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MarES: Changing uses and values of marine ecosystem services in the Norwegian Arctic

Globalt bygges verdens naturområder ned i et stort tempo, med tilhørende tap av økosystemtjenester. Tilsvarende prosesser skjer også i Norge, og dette prosjektet ser på hvordan innbyggere i den arktiske delen av Norge, Nord-Norge, forholder seg til at stadig større deler av kystsonen blir brukt t...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Downsizing light harvesting antennae to scale up production potential and valorization from cultivation of marine microalgae.

Marine mikroalger kan brukes til å produsere omega-3 fettsyrer som er etterspurt både for mat- og fiskefôrproduksjon. Lave biomasssekonsentrasjoner begrenser en økonomisk bærekraftig produksjon og dermed verdiskapning fra massekultur av mikroalger. Ved dyrking av mikroalger er omdannelse av lysen...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biological control of salmon lice through filtrating organisms (LiceFilter)

The LiceFilter project aims to gather initial data on non-evasive, biological methods of removing sea lice from salmon farms. The project is built up in two work packages to identify filter feeders with the potential to efficiently remove salmon lice from the sea in laboratory trials (WP 1) and t...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A study of potential health consequences of excessive fat deposition in Atlantic salmon

Diettene til atlantiske laks har i løpet av de siste 20 årene endret sammensetning fra å inneholde relativt lite fett og mye marine ingredienser, til dagens kommersielle dietter som er rike på fett og planteingredienser. Denne endringen i fôrsammensetning, inkludert økt nivå av plantefettsyrer, ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 13. Norske Fiskeernæringsseminar

Det Norske Fiskeernæringsseminar var i mange år et fast arrangement og ble arrangert på ulike steder i Norge i regi av ulike forsknings- og industriaktører. Etter 15. års opphold ble seminaret igjen arrangert av NIFES i Bergen 2015. I 2017 vil Nofima være ansvarlig for arrangementet, som vil bli ...

Tildelt: kr 93 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimization of the CRISPR/Cas9 knock-in technology and application in salmon and trout

Hovedmålet med prosjektet er å optimalisere CRISPR/Cas9 knock-in teknologien og etablere protokollen for laks og ørret. Det sekundære målet er å utnytte disse verktøyene for å forklare mekanismene bak noen viktige biologiske funksjoner i fisk som alder ved kjønnsmodning, pigmentering, immunfunksj...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kunnskapsinnhenting vill laksefisk 2012-2017- Utfordringar vasskraftregulering, beskatning og lakselus/rømming

Presentasjon av resultat frå ulike prosjekt knytt til utfordringar og kunnskapshull omkring interaksjonar mellom vill laksefisk og oppdrettsaktivitet i Sogn, Nordfjord og Vosso. Viktige innspel i forhold til framtidige vekstregulering av oppdrettsnæringa- trafikklysregimet. I Sogn, er det i pe...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrigenomic and nutriepigenomic effect of plant protein-based aquafeeds on fish

For å kunne ivareta en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, samtidig som det er begrenset tilgang på marine ressurser som fiskemel, er det nødvendig å finne nye proteinkilder til fiskefôret. I løpet av det siste tiåret har laksefôrets sammensetning endret seg betydelig fra et høyt fiskemelsi...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploring leucines role in feed intake and growth under stress: from sensing to action

Målsetningen med LeuSENSE-prosjektet var å undersøke mulige effekter av leucin-anrikede dietter på robusthet, velferd og vekst hos Atlantisk laks oppdrettet under normale og stressede forhold. Hypotesen er basert på pilotstudier som indikerte at den essensielle aminosyren leucin, når den ble tils...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COST-EFFECTIVE SEA LICE VACCINE; DEVELOPMENT AND EFFICACY EVALUATION

Lakselus er kostnadsmessig det største sykdomsproblem på oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen er i dag helt avhengig terapi produkter for å kontrollere luseproblemet. Resistensutvikling har medført redusert effektivitet av behandlinger mot disse parasittene, og derav et presserende behov for nye bære...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Framstilling av marine peptider fra bærekraftige marine proteinkilder basert på teknologi hentet fra norsk offshore industri

Marine råvarer har spesifikke ingredienser, både fettstoffer, salter og andre forbindelser som lett brytes ned til ingredienser som forårsaker bismak ved utvikling av nye produkter. Peptidene som framstilles fra marine råvarer ved hjelp av enzymatisk hydrolyse må derfor behandles med prosesser so...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients to improve healthy growth in Atlantic salmon

Forbedring av fiskehelsen via epigenetisk regulering av genomet er en ny tilnærming innen fenotypisk plastisitet. Ernæringsbaserte epigenetiske forandringer kan føre til livslange fenotypiske endringer i økonomisk viktige egenskaper for akvakulturen. Tidlige utviklingsstadier og smoltifiseringspr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR)

Prosjektet Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR), tidligere prosjektet Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER), er et globalt miljøforskningsinitiativ. I løpet av de første 10 årene har IMBeR forbedret forståelsen av mulige marine miljøeffekter av globale endringer...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genetic improvement of survival in the seawater phase of Atlantic salmon

Høy dødelighet hos laks i sjøperioden er fortsatt et problem for norsk oppdrettsnæring. Omtrent 12-14% går tapt de første månedene etter overføring til sjøvann. Selv om årsakene til dødeligheten sannsynligvis er mange, har suboptimal smoltproduksjon vært antydet som en viktig faktor. I SmoltField...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Tekset 2017

Konferansen arrangeres på Clarion Hotel i Trondheim 14.-15. Februar 2017. Foreløpig program er vedlagt. Hvem er målgruppen for arrangementet? Næring, forskning og forvaltning som jobber med settefisk. I tillegg legges det vekt på å inkludere studenter på Universitets og høgskolenivå som er inte...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Sustainable harvesting of a patchy resource: aggregation mechanisms and implications for stock size estimates (Sea Patches)

Hovedmålet med prosjektet Sea Patches var å bestemme de fysiske og biologiske mekanismene som fører til dannelse av stimer av dyreplankton. I prosjektet har vi funnet en ny måte å lokalisere stimer, ved hjelp av fjernmåling fra satellitt. Dette gir oss et betydelig bedre utgangspunkt for å forstå...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i mange lakseslakterier er HeliX-skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tanken...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed workshop IV: Feed, food and environment

SIG Seaweed Workshop IV: Feed, food and environment arrangeres 4.april 2017 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, av Norsk senter for tang- og tareteknologi ved seniorforsker Jorunn Skjermo (koordinator for SIG Seaweed), i samarbeid med SFI'en Foods of Norway ved leder Margareth Øverlan...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

FUTUREFOOD workshop

Mye skjer på veien fra en politisk plan blir utformet til den implementeres. I global helse-feltet har handlingsplaner om mødrehelse blitt viktige. Politiske planer formuleres ofte langt borte fra de virkelighetene de er rettet mot og skal forbedre, og virker ofte annerledes enn de opprinnelig va...

Tildelt: kr 56 943

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding fish health - In situ water quality analysis in RAS aquaculture systems using living cell sensors and micro/nanotechnology

En mikrofluidisk enhet designet til bruk som en in-situ sensor for vannkvalitet ved produksjon av fisk har blitt utviklet og testet i prosjektet. Sensoren består av levende Aliivibrio fischeri-organismer som får redusert bioluminescerende respons når de eksponeres til stressorer som medfører dårl...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

Akvafuture AS har drevet med testing og utvikling av lukkede merdsystemer i sjø siden 2011. Gjennom flere år med feltutprøving har vi vist at den forrige generasjonen av vårt teknologikonsept løste problemet med lakselus samtidig som fiskehelse og velferd i de fleste tilfeller var godt ivaretatt....

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Using sustained exercise to enhance brain plasticity, cognition and foraging behaviour in Atlantic salmon.

Current fish husbandry practices generally produce cultured fish with reduced brain development and deviating behaviour compared to wild fish. This is particularly problematic for fish reared for compensatory restocking, which is characterized by high post-release mortality rates. From both an et...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Environmental requirements and welfare indicators for new cage farming locations and systems

Prosjektet adresserer viktige kunnskapshull knyttet til oppførsel og velferd hos oppdrettslaks introdusert av den raske og nylige utviklingen av en rekke nye oppdrettssystemer og lokasjoner. Disse nye oppdrettssystemene prøver å redusere langvarige og uhåndterlige miljøproblemer som lakselusangre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Implication of bacterial membrane vesicles for fish health in aquaculture

Akvakultur er en av Norges viktigste eksportartikler rett etter olje og gass og er dermed meget viktig for norsk økonomi. En bærekraftig industri basert på akvakultur er avhengig av at fisken hoder seg frisk. Dette har blant annet blitt oppnådd ved en vellykket utvikling av vaksiner for fisk mot ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo