0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAR T cell therapy for metastatic cancer

Selv om det er gjort store fremskritt innen behandlingen av brystkreft de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig gruppe pasienter som har få eller ingen behandlingsalternativer etter tilbakefall og metastatisk brystkreft. Forskere ved OUS jobber med en potensiell ny behandling for noen av di...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of T cell receptor sequencing based method for diagnosing celiac disease

Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki uten behov for gluteneksponering Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, ledet av prof. Ludvig Sollid, har studert glutenspesifikke immunceller (T-celler) fra cøliakipasienter. Disse T-celle spiller en sentral rolle i syk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AlbuVax- Improved mucosal vaccine delivery

De fleste patogener passerer inn i verten på en slimhinneoverflate (for eksempel lungene for respiratoriske patogener), og levering av vaksiner gjennom en slimhinneoverflate er en ideell tilnærming for å oppnå lokal så vel som systemisk immunbeskyttelse. Likevel blir vaksiner vanligvis gitt med n...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: MyFood: a validated system that reduces malnutrition in health care.

Sykdomsrelatert underernæring er en utfordring blant pasienter på sykehus. Hver tredje inneliggende pasient er underernært eller i risiko for å bli det. Tilstanden fører til økt sykelighet og dødelighet blant pasientene, lengere liggetid, flere re-innleggelser og økte kostnader for sykehusene. Ti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: WC hoop

"Nå klarer jeg meg alene på toalettet" «WC bøylen gjør at jeg klarer å ta av og på klærne selv og slipper å vente til hjelpen kommer». Toaletthjelpemidlet WC bøyle skal utvikles for å hjelpe mennesker med balanseproblemer for å oppnå selvstendighet i toalettsituasjonen. Et liv med skade skal også...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Improved autoimmune therapy biologic

Årsaken til mange autoimmune sykdommer er tilstedeværelsen av "patogene IgG-antistoffer", som resulterer i at en persons eget immunsystem angriper eget vev. Nåværende behandlingsalternativer for disse sykdommene er ikke tilfredsstillende, spesielt ettersom behandlingen ofte er livslang og hyppig,...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Analysis of Contagious Debt - AnaConDebt

Teknisk gjeld i software-utvikling er suboptimale designløsninger som er gunstige på kort sikt, men som kan få kostbare, negative konsekvenser på lang sikt, f.eks. kostbart vedlikehold av programvaren eller at det blir umulig å videreutvikle systemet. Teknisk gjeld utnyttes strategisk av SW-organ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Evaluating key elements to establish a globally oriented sales & development company with a pipeline of validated eHealth applications.

Avdeling for Digital Helseforskning består av forskere, stipendiater og egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling samt administrasjon. De har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe II

Juridisk Fokusgruppe har gjennomført et prosjekt med klare ambisjoner: Styrke den juridiske kompetansen i TTOene og styrke fokus og forståelsen for juridiske spørsmål knyttet til en TTOs aktiviteter. Juridisk Fokusgruppe består av 4 jurister fra hhv Inven2 AS, NTNU Technology Transfer AS og VIS ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DNA vaccine against pandemic influenza

En influensapandemi vil resultere i et høyt antall dødsfall globalt. Vaksinasjon er en svært kraftig strategi for forebygging av smittsomme sykdommer, men dagens produksjonsteknologi for influensavaksiner er for tidkrevende til å beskytte mot et raskt spredende pandemivirus. DNA-vaksiner kan løse...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Norwegian Health Consortium

Helseprosjektets formål har vært å styrke TTOenes samlede kompetanse og evne til mer effektivt å drive fram helseprosjekter mot kommersialisering, slik at det blir etablert flere norske helsebedrifter fra norsk forskning, samt at selskapene får bedre adgang til å prøve ut sine produkter i klinisk...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: RoxEl – Realization of Oxide Electronics

I en tid hvor silisiumbasert elektronikk er i ferd med å nå iboende fysiske begrensninger i videre effektivisering, er elektronikkbransjen på stadig utkikk etter materialer som kan ta stafettpinnen videre. Én av de mest sannsynlige løsningene finner vi blant teknologi basert på komplekse oksidmat...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Softbeam: Faster and better ultrasound imaging

I medisinsk ultralydavbilding er bildekvaliteten av største betydning for at klinikerne skal kunne tolke bildene riktig. De siste årene har det skjedd en enorm vekst i markedet for bærbare og håndholdte ultralydenheter. Dette endrer ultralydmarkedet og utfordrer de etablerte markedsaktørene ved å...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New immune cell therapy for cancer through a unique TCR discovery platform

Immunterapi, styrking av kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreft, har de siste årene vist seg som en ny pilar innen kreftbehandlingen. En av de mest vellykkede tilnærmingene innebærer genetisk modifisering av pasientens egne T-celler til å uttrykke kunstige immunreseptorer kalt CARs som k...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

HLAII-targeting subunit vaccine for influenza and other infectious diseases

Sesongsinfluensa er en smittsom sykdom som gjør mange mennesker syke. Den er spesielt farlig for eldre og veldig unge barn, og det er mange som dør av sykdommen hvert år. I tillegg gir influensa høye samfunnskostnader på grunn av sykefravær, og eventuelt sykehusinnleggelse. Influensa blir forårsa...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

HoloCare AS

HoloCare består av flere innovasjonsprosjekter ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus, som i samarbeid med Sopra Steria utvikler medisinske apper for bedre undervisnings-, planleggings- og behandlingsløsninger ved å bruke Microsofts avanserte HoloLens-brille...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

WNT/tankyrase inhibition in cancer therapy

230 000 mennesker verden over blir årlig diagnostisert med melanom, den alvorligste formen for hudkreft. Sykdommen berører over 3 millioner mennesker til enhver tid og fører til 59 000 dødsfall årlig. Nylige resultater viser at bare omlag halvparten av melanomapasientene responderer på dagens beh...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

High-Performance Cyclotron Target for RadioGallium

Nukleærmedisin bruker radioaktiv stråling både i diagnostikk og behandling. Diagnostiske prosedyrer med radioisotoper er mye brukt med over 50 millioner prosedyrer årlig. Positronemisjonstomografi (PET) er en bildeteknologi med svært høy følsomhet og dybdeuavhengig høy oppløsning, basert på detek...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of a cell therapy booster for industrial application

Forskere ved Oslo Cancer Cluster Innovation Park (OCCI), Det Norske Radiumhospital, har utviklet en metode som kan redusere kostnader og produksjonstiden knyttet til dyrking av celler som brukes i celle terapi mot kreft, samt styrke cellenes evne til å drepe kreftceller. Den økte vekstraten har b...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Manufacturing optimization for immunotherapeutic fusion protein targeting macrophages in solid tumors

Alle tumorer er sammensatt av forskjellige celletyper, både forskjellige kreftceller og normal celler. De aller fleste tumorer er infiltrert av makrofager og disse kalles tumor-assosierte makrofager (TAMs). Makrofager er en spesialisert celletype som tilhører immunsystemet der de utfører en rekke...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PDE2 inhibition: A novel and specific treatment for ventricular arrhythmias

For personer med hjertesykdom er frykten for at hjertet plutselig stopper, en av de største bekymringene. I syke hjerter kan det oppstå alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, som kan føre til hjertestans. Derfor får alle hjertepasienter behandling som skal redusere risikoen for hjerterytmeforstyrrel...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Development of a more specific HPV test to improve and personalize follow-up of patients in the cervical cancer screening program

Utvikling av en mer spesifikk HPV-test for persontilpasset livmorhalskreftscreening Over hele verden blir 500 000 kvinner diagnostisert med livmorhalskreft hvert år og en anbefaling fra WHO er å utvikle mer effektiv screening med tester for tidlig og treffsikker påvisning av kreft. Dagens HP...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Point-of-care diagnosis in ethylene glycol poisonings

Etylenglykol brukes ofte som kjølevæske i radiatoren til biler og som løsemiddel i ulike produksjonsprosesser. Det er ofte mulig å finne etylenglykol i dårlig sikrede flasker på industriområder, rundt bensinstasjoner, i garasjer og boliger. Etylenglykol forårsaker tusenvis av forgiftninger hvert ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Immunotoxin for treatment of metastatic colorectal cancer

Forskere ved Oslo Universitetssykehus har utviklet et immuntoksin, MOC31PE, som består av en antistoff-komponent som gjenkjenner et overflatemolekyl som er overtrykt på en rekke kreftceller, koblet til et toksin (PE) som dreper kreftcellene etter gjenkjennelse. Det er gjennomført flere vellykkede...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

High data-rate wireless communication for deep medical implants

Inven2, OUS og en tysk samarbeidspartner skal verifisere en dataoverføringsteknologi som muliggjør overføring av høyoppløselig video fra sensorer dypt inne i kroppen uten bruk av energi i sensoren. Den trådløse kommunikasjonsteknologien baserer seg på at et kommunikasjonssignal sendt fra utside...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel therapy for ischemic reperfusion injury

Pasienter med hjerteinfarkt blir idag behandlet med en intervensjon som har som mål å fjerne blokkeringen som forsårsaket hjerteinfarket, slik at blodtilførselen til hjertet reetableres. Denne prosedyren (PCI) reduserer dødelighet, men er assosiert med en sekundærskade, reperfusjonsskade, som beg...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Inven2 FORNY2020 lokale prosjektmidler 2018-19

Inven2 kommersialiserer forskningsresultater fra Universitet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. Lokale prosjektmidler er et essensielt virkemiddel for å kunne avgjøre hvilke resultater som forventes å bli et nyttig produkt i et reelt marked. Det muliggjø...

Tildelt: kr 48,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Precision Genome Editing: Bench to Business

Forskerne har utviklet en Rekombinase-Assistert Cas9-mediert Gen-Reparasjon (RACeR). RACeR er et forskningsverktøy som muliggjør presis gen-editering eller innsettelse av genetiske sekvenser. Dette er det første effektive verktøy som gjør editering av gener mulig. Hvilke løsninger finnes på mark...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

A novel adjuvant combatting Carbapenem resistance in Gram-negative bacteria.

Antibiotika resistens er en av de største globale truslene mot helse i dag. The Infectious Disease Society of America (IDSA) utpekte allerede i 2011 antimikrobiell resistens som den største helsetrusselen mot menneskeheten. En etablert strategi for å bekjempe antimikrobiell resistens er å bruke e...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel vaccine for salmon farming

Piscirickettsia salmonis er en bakterie som befinner seg naturlig i alle hav, og som kan føre til store utbrudd av laksesykdommen Salmonid Rickettsial Septicaemia (SRS). SRS er et voksende problem. Særlig forekommer det store utbrudd av SRS i det chilenske lakseoppdrettsmarkedet. Det finnes per i...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo