0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending, det vil si hvem det er som returnerer, hvorfor og hvordan denne andelen kan økes, fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Mye av det vi tenker på som frafall, definert som manglende fullføring ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RISIS-II (Research Infrastructure for Research and Innovation Policy Studies)

The project is designed to further integrate and 'open' research data infrastructures for the transnational access in the fields of science, technology and innovation. RISIS-II builds on the RISIS-I project under FP-7 (risis.eu). The goal is that RISIS-II will expand the formative user base of th...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Samspill og kommunikasjon i samfunnsfaglig energiforskning

Forskningskommunikasjon er en av kjerneoppgavene til forskere og forskningsmiljøer i Norge og skal bidra til at forskningen kommer samfunnet til gode. I dette prosjektet studerer vi forskningskommunikasjon innenfor samfunnsvitenskapelig energiforsking som er et felt som preges av kompleksitet og ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Robots and Jobs: On the employment effects of new technology

The EU call H2020-SC6-Transformations-01-2018 focuses on the socioeconomic effects of automization, robotization, ?and digitization and its effect on welfare, social security, skills, jobs, occupational health and safety, life quality and distributive fairness. The Commission is concerned that th...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

The dynamics of technology, trade and regional economic restructuring

Handelslitteraturen beriker vår forståelse av økonomisk omstilling. Vi anvender dataressursene som er tilgjengelige i Norge for å ta opp utvikling av kunnskapsbasen på regionalt nivå og betydningen av økonomisk omstilling. Scoping-prosjektet har tre mål: 1. Det teoretiske arbeidet vil gjennomgå ...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Educational resources and student performance

Forholdet mellom ressursbruk i utdanning og elevprestasjoner er et av de mest debatterte temaene både innenfor utdanningsforskning og utdanningspolitikk de siste 40 årene. På tross av utallige studier, finnes det liten eller ingen konsensus om hva som er effekten av økt ressursbruk på elevprestas...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Silver lining - a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

At Europa eldes, er en realitet som EU har tatt inn over seg, og er et tema som OECD har hatt fokus på. Mens politikerne er bekymret for pensjonsutgiftene, er andre opptatt av den fortsatt aktive deltakelsen til seniorarbeidstakere (55-67 år gamle). Dette prosjektet har forsøkt å finne ut hvordan...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

R-Quest - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies

Hva kjennetegner og fremmer forskning av høy kvalitet? Dette er sentrale spørsmål både i norsk og internasjonal forskningspolitikk. Over åtte år skal R-QUEST styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk gjennom å undersøke: 1.Hva er - og hvordan defineres - forskningsk...

Tildelt: kr 56,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om ekstra lærerressurser benyttet til smågruppeundervisning gir bedre ferdigheter i matematikk for de yngste elevene i grunnskolen. Prosjektet har foregått i ti store kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet. Samlet har prosjek...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MIRAGE- MIxed ReAlity Gamified learning for empowerment, inclusive education and well-being

The main idea behind MIRAGE is: Enabling mixed reality gamified learning technologies for well-being: Employing latest Presence, Serious Games and Technology-enhanced Learning research, via innovative Holographic Augmented & Virtual Reality displays and mobile devices for immersive play therapy, ...

Tildelt: kr 36 316

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products

Verdien på avfall og andre restmaterialer fra industri og husholdninger øker i dagens økonomi. Stoffer som lenge har vært en økonomisk kostnad, er nå en verdifull ressurs som følge av teknologiske endringer som sørger for en bedre utnyttelse av deres potensial. Prosjektet 'Bærekraftige og innovat...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances

Formålet med prosjektet "Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances" har vært å bidra med ny kunnskap til forskningsfeltet, praksisfeltet (for eksempel undervisere i høyere utdanning, eller de med lederansvar) og til politikken. Prosjektet har undersøkt pågående k...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Gender Equality in Research and Innovation

Goal of the project: to gain more insights into the relationship between gender diversity and innovation from multiple epistemological, theoretical and methodological perspectives: 1)assess the impact of gender diversity on innovation and research quali ty 2)identify the conditions under which ...

Tildelt: kr 39 514

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovation and production network policies for sustained regional economic growth.

The objective of the subcall EURO-2-2014, entitled "The European growth agenda", is to overcome the financial and economic crisis and stabilize the European Union on a sustainable, resilient and inclusive growth path. Growth is to be realized by investing in research and development to create fu...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Formålet med prosjektet er å evaluere samfunnsøkonomiske effekter av implementeringen av EUs strategi Innovation Union.

This INSO 3 call deals with the understanding and analysis of the economic impacts of the EU innovation policy, with a specific focus on the 34 IU commitments. To gain this insight, the call asks both for the a) impacts as well as b) "the routes" through which this impact is taking place. The la...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity

Artikkelen "Are There Learning Agents in Innovative Firms? A Study of the Potential Role of Human Resource Managers in Learning and Innovation" av Dorothy Sutherland Olsen (Journal of the Knowledge Economy, 2015) undersøker forholdet mellom voksenlæring og innovasjon. Dette gjøres ved å vurdere l...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

NIFU Annual Conference 2013: Researcher role in change

In May 2013, NIFU organize a seminar on conditions for knowledge production in which changes in the research population/staff is an important issue. We will place particular emphasis on the technical and strategic challenges Norway is facing in the recrui tment of researchers to scientific, techn...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

A Better understanding of Interdisciplinary research in Climate Change

This pre-project aims to develop existing theory on research collaboration by gaining a better understanding of interdisciplinary climate change research. The project will also contribute to finding new ways of organising efficient interdisciplinary colla boration within the dynamic field of clim...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Role of demonstration projects in innovation: transition to sustainable energy and transport

Demonstrasjonsprosjekters rolle i innovasjon: Overgangen til bærekraftig energi og transport Antje Klitkou, NIFU Offentlig finansierte demonstrasjonsprosjekter skal bidra til læring og kommersialisering av ny teknologi i situasjoner preget av stor økonomisk, sosial og/eller teknologisk usikker...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Study of City Youth (ISCY): Preparing urban youth for further study and careers. A comparative project in 12 cities

ISCY - International Study of City Youth. Preparing urban youth for further study and careers. ISCY - International Study of City Youth er et komparativt prosjekt i 11 byer verden over, gjennomført av et internasjonalt nettverk. Prosjektet er longitudinelt og følger i første omgang elever fra ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Higher eduction learning outcomes: Learning outcomes transforming Higher Education?

HELO prosjektet studerer læringsutbytte i høyere utdanning. Utgangspunktet er at læringsutbytte kan brukes som et pedagogisk verktøy; ta utgangspunkt i fagenes særpreg; og fungere som et verktøy for ledelsen. Prosjektet bygger på intervjuer med studenter, lærere og ledelse i forskjellige fag og s...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Economic development paths in Norwegian regions: Constructing regional advantage in central and peripheral regions

På bakgrunn av teori om hvordan konstruksjon av regionale konkurransefordeler fordrer koplinger mellom relatert kunnskap og en tilpasset næringspolitikk søker prosjektet å generere ny innsikt i hvorvidt og hvordan næringsutvikling skjer på forskjellige må ter i ulike typer regioner i Norge. Prosj...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Coping with globalization: How do policies to promote excellence affect the research community?

Sentersatsninger i nordisk forskningspolitikk: Konsentrasjon av ressurser, men begrensede Matteus-effekter Liv Langfeldt, NIFU De siste tiårene er sentre for fremragende forskning og liknende senterordninger blitt et viktig virkemiddel i forskningspolitikken i mange land. Ordningene har s...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Preconditions for measuring effects of research and innovation policy interventions (PREMEFF)

The main objectives of this project are to develop and disseminate knowledge essential for conducting valid impact evaluation studies within the field of research and innovation policies. Specifically, we will address preconditions for measuring effects o f research and innovation policy interven...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

OECDs webundersøkelse av norske forskningsinstitutter

...

Tildelt: kr 90 885

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Utredning om doktorgradsutdanning i instituttsektoren

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Kartlegging av profesjonsforskningsfeltet - Rapport April 2011

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Innovation policy learning from Norway in Western Balkans

The overarching objective of WBinNO is to assist policy makers in the Western Balkan countries to develop and implement innovation policies by way of identifying appropriate good practices in other countries and through the analysis of their emerging inno vation systems. These countries depend on...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Kartlegging av norsk polarforskning 2011

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Structures in Strategising

Norske universiteter og høyskoler som strategiske organisasjoner Bjørn Stensaker, Universitetet i Oslo/ NIFU Universiteter og høyskoler beskrives gjerne som organisasjoner hvor ledelse, koordinering og styring er vanskelig å få til, og der ønsker om at de skal evne å prioritere og gjennomføre ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo