0 antall prosjekter

HELSESAM-Helse og samfunn

MoRo-prosjektet (mosjon på Romsås) - En prospektiv evaluering av en lokal intervensjon med sikte på å fremme fysisk aktivitet i en.....

Det er store helseforskjeller i de ulike bydelene i Oslo. Befolkningen i bydel Romsås ligger høyt på statistikken over forekomst av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes. En stor del av dette kan trolig forklares av ugunstige livsst ilsvaner, som røyking og fysisk inaktivit...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Storbyprosjektet - et alternativt idrettstilbud i takt med samfunnets endringer og ungdommenes behov?

I en erkjennelse av at nye tanker må tenkes hvis målet om idrett for alle skal nås, initierte staten gjennom forrige idrettsmelding (1992-93) Storbyprosjektet til idrettsformål. Den siste idrettsmeldingen (1999-2000) slo fast at prosjektet skulle fortsett e, noe som kan toIkes som at dette anses ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Forståelse av kropp, bevegelse og idrett i kristendom, islam og buddhisme - muligheter for et interreligiøst idrettsetos

l gymtimene våre har vi jenter med muslimsk bakgrunn, som helst ikke vil delta, i alle fall ikke sammen med gutter. Går vi på yoga-kurs, formidles det en helt annen type bevegelsesforestilling enn den tradisjonelle, hvor det gjelder å være raskest, hoppe høyest eller score mest. Innvandrerorient...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Idrett og etikk

Hovedmålet er å utvikle forskningen på idrett og etikk i Norge og på sikt å styrke Norges idrettshøgskoles status som et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt på temaet. På sikt ønskes det etablering av en senter for idrettsetikk ved institusjonen. Fors laget om et slikt senter er imidlertid ik...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Den sosiale konstruksjon av barnekroppen Forestillingar og praksisar omkring idrett blant barn og unge i Noreg gjennom førre hundreår

Prosjektet vil freiste å kaste nytt lys over idretten sin sosiokulturelle tyding. Ved å analysere diskursar omkring barn og unge, kjønn, disiplinering, kultivering og fysisk aktivitet ynskjer prosjektet å avdekkje korleis forestillingar om barn og deira k roppar blir sosialt konstruert og rekonst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo