0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Illict Images: Contemporary Art Cinema and the Limits of Transgression.

This project explores the forms and functions of transgression in contemporary art cinema, and attempts to come to terms both with the subversive potential inherent in this type of fiction and with the possibilities of emotional response that transgressiv e films elicit from the audience. By exam...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

New catalysts for activation and functionalization of alkanes, catalytic testing

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Kriseintervensjon etter akutte traumer - en randomisert studie

Hvert år forekommer et stort antall skader og ulykker i Norge. Skader og ulykker er et stort folkehelseproblem som medfører ikke bare fysiske følgetilstander, men er også en viktig kilde til psykisk lidelse. Psykologisk intervensjon etter et traume antas å redusere psykisk lidelse og forhindre u...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Towards a "green" process for asymmetric dihydroxylation and aminohydroxylation of alkenes

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Naltrexon implantat - en vei ut av heroinavhengighet, del B og C

De økende problemene knyttet til opioid avhengighet møtes i dag i økende grad med medikamentassistert rehabilitering (MAR) som vanligvis medfører livslang behandling med et morfinstoff. Skadereduksjon som innebærer hjelp i forhold til skadevirkninger uten å sikte mot reduksjon i rusbruken, har o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved NTNU 2004-05

Faglig oppdatering av NTNUs forskere. Kontakt med utenlandske læresteder.

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Mat.nat.fak., UiB 2004-05

I alt 19 personer har søkt om forskningstermin fra 9 av fakultetets 11 institutter, hvorav 13 har søkt om økonomisk støtte ved utenlandsopphold. Til sammen er det søkt om 126 måneders utenlandsopphold.

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved NLH 2004-05

Norges landbrukshøgskole har vedtatt å sende inn 6 søknader om utenlandsstipend for fast ansatt vitenskapelig personale ved institusjoneon. Samtlige er innvilget forskningstermin for perioden det søkes stipend for.

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Oslo 2004-05

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Disseminating Insights from Complex Models to a Broader Audience: Case of System Dynamics Models

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Organisasjonsfaget i Norge

Hensikten med prosjektet er å redegjøre for, analysere og diskutere utviklingen av organisasjonsfaget, dets innhold, anvendelse og utbredelse, i etterkrigstidens Norge og fram til i dag. Prosjektet har en forholdsvis omfattende beskrivende del, som leder fram til noen problemstillinger som skal ...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Agder

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Mechanisms of heart failure

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Sommerkurset, Nord. inst., UiB, v/ Kristiansen, Atle RUS03-04

...

Tildelt: kr 36 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom globalisering og nasjonsbygging - en undersøkelse av legitimitet og endring ved to urfolksinstitusjoner (stud.stip)

Modernisering av offentlig sektor har i de siste 20 årene hatt en sentral plass på den politiske dagsordenen i mange vestlige demokratier, bl.a. Norge og Danmark. Denne nyorienteringen i debatten om statens og markedets rolle i samfunnet er i hovedsak ang loamerikansk og OECD-inspirert. Samiske i...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-94 Estimation of carbon storage in forest biomass in the Nordic and Baltic countries - common methods, protocols and tools for ....

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

YFF-Yngre, fremragende forskere

Computing the mechanics of the heart

The goal for the project is to perform computer simulations of the mechanical behavior of the heart. This goal represents a number of challenges, ranging from matematical modelling of biophysical processes to implementation of complex computer algorithms. The movement of the heart muscle is a re...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Evaluation of the Delta-K Method for delineation of reservoir structure - a feasability study

Conventional seismic imaging relies on recovering a broad bandwidth impulse from the target reflectors. The Delta-K approach, as pioneered in both radar and sonar imaging by Triad AS, offers the promise of improved imaging performance for both conventiona l and time-lapse surveys. A scattering vo...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Agder 2004-05

...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Dynamisk Optimering i Transportnæringen - DOiT

Mange transportører opererer i dag ineffektivt fordi den operative planleggingen er for vanskelig i en virkelighet som er sterkt preget av dynamikk. Hyppige endringer og usikkerhet i informasjon om oppdrag og trafikkflyt skaper utfordringer som ikke løses av dagens programvare for flåtestyring o...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Inhibition and suppression of bacterial growth by Sphagnum moss biopolymers

Remarkably, a pectin-like polysaccharide found in the leaves of Sphagnum moss displays direct anti-microbial properties with the ability to preserve a whole Zebra fish for a number of weeks at room temperature in the presence of oxygen. Using whole leaves of moss, we have even preserved a chicke...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Knockout zebrafish (KO-ZFISH) model

The genome projects – from microorganisms to vertebrates and mammals – create huge amounts of undeciphered genetic information. This cumulated DNA sequence bank needs intelligent, but as simple as possible, model systems to turn the currency of genomics into functional genomics. Only in one ver...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Epidemiological studies and risk-based food inspection

A modern food inspection system should be risk-based, but the interpretation of the term risk-based is still controversial. Within this project this is defined as a food inspection system where a full evaluation of the effect of intervention on human or a nimal health including cost-benefit analy...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Investigations into endocrine changes associated with photoperiod treatment to arrest or promote puberty in male Atlantic cod

Sexual maturation leads to significant loss of body weight during the spawning season, and farmed cod normally nature at two years of age, before reaching commercial size. Photoperiod treatment is the most efficient strategy to enhance growth and delay pu berty in cod. Continuous light treatment ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Saprolegnia sp.infection in Atlantic salmon - studies of occurrence, mycological characteristics and virulence mechanisms

This project aims at studying the occurrence of infection of Saprolegnia sp. in Norwegian hatcheries, to carry out mycological characterisation of the isolates, and to study the virulence mechanisms in challenge studies in fish. Saprolegnia sp isolates wi ll be subject to characterisation using s...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Virtual Outcrop Geology

Data collected from outcrops have long been central to our understanding of the shape and form of both sedimentary and structural reservoir heterogeneites. Recent advances in subsurface reservoir technology has allowed the representation of these entities in 3D within computer systems, which in ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

An Operation Center for Design, Implementation and Testing of New Work Processes for Real-Time Reservoir and Production Management

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Convergence, Control, and Communications (C3)

Convergence and control may be said to be central features of modernisation processes. With this as a background the project will focus on the study of: issues of human and citizens’s rights such as freedom of expression, access to free information, and t he right to privacy; the challenges to th...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimization of harvested halibut by lowering maturation, increasing growth and improving flesh quality

The proposed project aims at optimizing conditions during the on-growing phase of Atlantic halibut and improving quality of the end product. The effect of photoperiod in combination with feed cycling on maturation, and the underlying endocrine mechanisms involved, will be thoroughly investigated....

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Overlevelse som kvalitetsindikator for sykehus - statistiske utfordringer

Prosjektet utrede anvendeligheten av 30 dagers overlevelse som kvalitetsindikatorer i norske sykehus og er en doktorgradsstudie innen medisinsk statistikk og registerepidemiologi. Datamaterialet består av samtlige pasienter på norske somatiske sykehus i p erioden 1997-2001 med hoveddiagnose hjert...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2012

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Musical Gestures

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo