41 709 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norrøne fiendebilder. Europeiske eller regionale?

Hvem er vi? Spørsmålet besvares gjerne med hvem vi ikke er. Ved å definere hvem som er annerledes enn oss selv, dannes en oppfatning av hvem vi er. Mitt formål med dette prosjektet er å si noe om hvem nordmenn og islendinger mente at de var i perioden fra kristningen rundt år 1000 til rundt 1400...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Hierapolis in Phrygia, Turkey

På invitasjon fra The Italian Archaeological Mission at Hierapolis in Phrygia har norske forskere i årene 2007-2015 undersøkt Nordøst-nekropolen i Hierapolis i Frygia i dagens Tyrkia. Undersøkelsenes mål var å foreta en typologisk dokumentasjon av alle synlige graver og sarkofager i nekropolen, d...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mangfoldige offentligheter - Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814

En tverrfaglig undersøkelse av vilkårene for dansk-norsk tidsskriftkultur på 1700-tallet. Avdekke utvekslingen mellom rett, politikk, økonomi, teknologi og estetiske praksiser, og vise hvordan skriftene bidro til ulike former for offentlig resonnement, hv orav enkelte er glemte pga sin historiske...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Prehistoric human-animal practices: social life, land use and economic strategies on the farm and their reciprocal impact on natural systems

The project examines environmental changes in the past as a result of changes in terms of engagements between humans and the environment. The chosen period is the early Bronze Age, 2000-1600 BC. In this period, archaeologists observe a change in the archi tectural construction of settlements, as ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Palatine East excavations

...

Tildelt: kr 36 677

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

O'Sullivan, Johanna, IRL, statsstip. 2008-09

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sexuality, Law and Legal Practice, and the Reformation in Norway

...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Lay Belief in Norse Society

...

Tildelt: kr 83 400

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Komintern og Norge 1919-1923

...

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Demokratisk teori og historisk praksis - Om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750-1850

Prosjektet vil undersøke forestillinger, holdninger og praksiser knyttet til folkestyre i Vesten 1750 - 1850. Norden, og særlig Norge, vil stå i sentrum, men det er langt på vei de idémessige forbindelser til det øvrige Europa og til Amerika som vil bli v ektlagt. Fortolkningen av de republikansk...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

HIFO-seminaret 2006

Hovedtema for konferansen vil være "Vår virksomhet som historikere i offentligheten". Gjennom temaet vil vi fokusere på historikeren og historiefagets mange roller i politikk, kultur og samfunn. Konferansen skal være et møtested både mellom fagmiljøer in nen historie og mellom historikere og and...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Foreign prisoners in the Spanish Inquisition 1540-1700

The 44.000 trial summaries from the Spanish Inquisition known as relaciones de causas, will be registered in a database. The wedding of modern database techniques and the Inquisition's yearly reports holds great promises, and I will use this to ascertain the number of foreigners tried by the Inqu...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformasjoner i norrøn økonomi

Spørsmål om ekvivalering, dvs. spørsmål om når, hvor og hvordan ting gjøres "like" slik at bytte kan finne sted, har vist seg å være fruktbare for å synliggjøre ulike verdier i et samfunn. Likeledes har det vist seg hensiktsmessig å løse opp dikotomien me llom på den ene siden gaver/gavebytte og ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kvinners plass. Statistikk, kategorier og kjønnskonstruksjon 1875-1970

Formålet med prosjektet er å analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. Det er definert ut av økonomien fordi det ikke formidles gjennom markedet; samtidig er dette arbei...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Seksuelle lovbrudd i Norge ca. 1250 - 1600

Med utgangspunkt i kjønnsperspektiv skal ulike problemstillinger knyttet til ulovlig seksualitet i Norge i tidsrommet cirka 1250-1600 drøftes. Prosjektet tar sikte på å dekke et kronologisk tomrom, og vil være et viktig bindeledd mellom sammenlignbar fors kning på norrønt kildemateriale (cirka 90...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo