0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel molten/solid composite oxygen transport membranes for CO2 capture

Prosjektet MOC-OTM fokuserer på utvikling av nye komposittmaterialer for oksygen-separasjonsmembraner som kan brukes ved relativt lave temperaturer (< 600 °C). Disse nye membranene kan implementeres i karbonfangst-relaterte teknologier (CCS), som f.eks i oxy-fuel forbrenning og gi høyere energief...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Marine microorganisms for bioplastics production

I MarPlast har vi utviklet metoder for å benytte marine bakterier til produksjon biologisk nedbrytbar bioplast fra biomasser som i dag er lite utnyttet. Den tradisjonelle petroleumsbaserte plasten har vært og er et uunnværlig materiale for oss forbrukere, og forbruket av plast har økt dramatisk s...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning

Hovedformålet til prosjektet KonTre var å implementere et avansert kvalitetskontrollsystem basert på prosessanalytisk teknologi (PAT) i den nye malingsfabrikken hos den norske kledningsprodusenten Gausdal Bruvoll SA. Systemet muliggjør i stor grad automatisert overvåkning, styring, sporbarhet og ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Innlandet

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Sustainable harvesting of a patchy resource: aggregation mechanisms and implications for stock size estimates (Sea Patches)

Hovedmålet med prosjektet Sea Patches var å bestemme de fysiske og biologiske mekanismene som fører til dannelse av stimer av dyreplankton. I prosjektet har vi funnet en ny måte å lokalisere stimer, ved hjelp av fjernmåling fra satellitt. Dette gir oss et betydelig bedre utgangspunkt for å forstå...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel multiscale structuring techniques for 3D biomimetic scaffolds applied to bone tissue models.

Når farmasøytiske midler eller kirurgi ikke kan kurere sykt eller skadet kroppsvev, må vi se til nye metoder. Ved å kombinere forskningsfeltene vevteknologi og biomaterialer kan nye, innovative løsninger tilby alternativer for helbredelse eller regenerering av tapte kroppsfunksjoner. Ved nye m...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

REcycled well-PLUGging materials to improve the outcome of CO2 reservoir-storage facilities

Det er potensielt plass til 1500 ganger så mye CO2 som Norges årlige utslipp på Norsk kontinentalsokkel (Kilde: NPD). Ved bruk av vårt produkt RePlug(R) vil CO2-lagring i geologiske formasjoner skje raskere og sikrere på norsk kontinentalsokkel. CO2-lagringsprosjekter i geologiske formasjoner på...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

Akvafuture AS har drevet med testing og utvikling av lukkede merdsystemer i sjø siden 2011. Gjennom flere år med feltutprøving har vi vist at den forrige generasjonen av vårt teknologikonsept løste problemet med lakselus samtidig som fiskehelse og velferd i de fleste tilfeller var godt ivaretatt....

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

New Energy Storage System

Energilagring er en viktig teknologi for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler i maritime industri. Dette har blitt klart demonstrert av den siste utviklingen innen transport, maritime anvendelser og innen fornybar industri. Utviklingen av batteriteknologi forventes å gi betydelige forbedri...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Stress Path and Hysteresis effects on Integrity of CO2 Storage Site

Prosjektet SPHINCSS har hatt som mål å undersøke nærmere risikobildet knyttet storskala CO2-lagring, spesielt når det gjelder planer offshore Norge. Fokuset har vært rettet mot geomekaniske innvirkninger på evnen til et valgt lagringsreservoar å holde CO2 trygt i lagerets formasjon og bergart. Me...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

THE UNIVERSAL WOOD STOVE COMBUSTION CHAMBER

Grunnet flere utfordringer knyttet til strengere utslippsgrenser og teststandarder i kombinasjon med stadig mer lufttette boliger og tilhørende problemer med intern røyklekkasje, bør alle produsenter av vedovner iverksette tiltak innen de neste årene for å utvikle vedovner som kan takle krav om b...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Tiller Multiphase Flow Laboratory

Den eksisterende infrastrukturen på SINTEF Flerfaselaboratoriet har vært en aktiv og viktig aktør for utviklingen av norsk olje- og gassindustri. Forskning og utvikling av flerfaseteknologien har muliggjort subsea løsninger som tillater transport og behandling av samtidig olje-, vann- og gass-str...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norwegian GBIF Participant Node, 2017-2020

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for fri og åpen tilgjengeliggjøring av artsdata som er finansiert direkte fra medlemslandene. GBIF leverer fri og åpen tilgang for alle til primærdata for biologisk diversitet fra en global portal www.gbif...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

Norsk bioraffineringslaboratorium (NorBioLab) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for bioraffinering som inkluderer de viktigste norske forskningsgruppene innen bioraffinering i Norge; RISE PFI, SINTEF Energi, SINTEF Industri, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk instit...

Tildelt: kr 31,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ACS: Always-clean Cooling System

EMPIG AS har utviklet et system som avkjøler en flerfasestrøm under temperaturen for hydrat- og voksdannelse, uten å få senere avsetning og oppbygging av disse (Always-clean Cooling System - ACS). Hydrat- og voksutfellinger som dannes og avsettes under kjøleprosessen, fjernes gjennom en sekvensie...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems (KELPPRO)

Bakgrunn: Norge har en lang kystlinje med rent og næringsrikt sjøvann, noe som gir unike forhold for dyrking av tang og tare. For å sikre en langsiktig og lønnsom industri må taredyrking utvikles og vokse på bærekraftig vis basert på en forståelse for mulige påvirkninger på marint miljø. Forskn...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Adapting monitoring tools for bacterial load detection in closed marine fish farms: for improved fish health and reduced mortalities.

I dette prosjektet har vi fulgt driftsmoduler RAS anlegg for smoltproduksjon av laks og samt et gjennomstrømningsanlegg for rognkjeks. Det ble tidlig klart at der oppstod en rekke utfordringer knyttet til tekniske, biologiske og menneskelig genererte hendelser i RAS anlegget. Flere komplekse forh...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Fremtidens Nettselskap

Prosjektet skal gjennom å bruke Agder Energi Nett (AEN) som pilot identifisere og beskrive de egenskaper nettselskaper må besitte for å levere i et framtidig marked. Prosjektet fokuserer på system-innovasjon framfor teknologi-innovasjon og adresserer utfordringene ved å beslutte, integrere og imp...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Buskerud

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Unraveling the mechanistic effects of crude oil toxicity during early life stages of cold-water marine teleosts

EGGTOX prosjektet har undersøkt tålegrenser for oljeforurensning på egg for 6 viktige marine fiskearter; torsk, hyse, sei, polartorsk, sild, og kveite. Resultatene er entydige for alle artene som ble testet. Fiskeembryo (egg) er meget sensitive for oljeforurensning og alle de forskjellige arter f...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Echo sounder technology for appetite-led-feeding and welfare-monitoring of caged salmon (ECHOFEEDING)

Fôrspill utgjør per i dag en enorm kostnad i lakseoppdrett, hvor utvikling av ny teknologi med økende fiskemengder ytterligere skjerper kravene til kontroll av bla. fôring. Vekstpotensialet til oppdrettslaks bør ideelt sett utnyttes uten fôrspill (overfôring), som praktisk sett innebærer å fôre f...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tooth flank fracture in spiral bevel gears - material properties and fracture mechanics

Som et resultat av arbeidet som er gjort i denne oppgaven, kan vi forbedre design og materiale på store tannhjul for prodpulsjonsutstyr, for å redusere risiko for typiske overflateinitierte tannhjulsskade som pitting, slitasje og mikropitting. I denne oppgaven er det laget en materialmodell for...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Buskerud

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Improved performance of CO2 EOR and underground storage by mobility control of CO2

CO2 lagring i sedimentære bergarter er en storskala løsning for å redusere utslippene av menneskeskapt CO2. Lagringskapasiteten i Nordsjøen er stor og muligheten av å etablere en storskala infrastruktur for CO2 lagring har blitt vurdert. Realisasjonen av en CO2 infrastruktur i Nordsjøen vil gjøre...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts

Mange elsker skoger. Men varme følelser og skogens fordeler, må ikke forstyrre fokuset på hvordan skogen påvirker klima. Når vi diskuterer skogplanting som klimatiltak i global skala, må vi se på skogens påvirkning på det globale klimaet. Skogens påvirkning på globalt klima kan vi dele i to: D...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New platform for the next generation optical components.

Gjennom kontakt med kunder/brukere der vi viser, simuleringer, prototyper og forskjellige design har det kommet fram at det finnes en rekke forskjellige produktmuligheter der man trenger en større aperture (linseåpning). Ofte skal det være koblet sammen en optisk bildestabilisator eller laser str...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vitamin K2 and the calcium paradox

Vaskulær forkalkning, bentap og økt bruddrisiko er vanligvis aldersbetingede sykdommer. Flere epidemiologiske studier har antydet et forhold mellom vaskulær forkalkning, nedsatt beinmetabolisme og økt dødelighet. Et interessant spørsmål er om tilstedeværelsen av nedsatt beinmetabolisme kan forbin...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Bærekraftig Biogass - Økt markedspotensial, nye anvendelser og nye substrater for biogass og biogjødsel

Siden oppstart våren 2017 er det gjennomført aktivitet i alle arbeidspakkene i henhold til plan for prosjektet. I arbeidspakke I er det gjennomført to større kartlegginger blant grøntprodusenter for å få oversikt over tilgang på biogassressurser fra grønnsaksproduksjon rundt Oslofjorden som poten...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestfold

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

SnowMAP - Using innovation and science to put the Norwegian Snowcrab on the MAP as a sustainable and high quality product

Snowmap er et verdikjedeprosjekt som ble etablert som et samarbeid mellom industrien og forskningen. Snøkrabbeindustrien i Norge har vokste eksplosjonsartet mellom 2013 og 2016 (fra veldig liten fangst til ca 10 000 tonn i 2016). Etter den raske veksten har fisket gått ned og litt opp er mer vari...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rapid quantitative viral detection using organic electronic sensors in lateral flow devices

I dette prosjektet har vi utviklet en effektiv lavkostnadsteknologi for feltdeteksjon av biologiske arter, ved å bruke en kombinasjon av tre teknologier: fluorescensanalyser, lavpris LED’er og fotodioder, samt sensitiv signalbehandlingsmaskinvare. Tilnærmingen ble brukt for kvantifisering av kole...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Understanding of CO2 dissolution in oil by convection-driven mixing and wettability alteration (UNCOVER)

Det er velkjent at CO2 oppløst i vann vil øke vanntettheten, for derved å føre til konvektiv strømning på grunn av tetthetsforskjellen og gravitasjonskrefter. Konvektiv strømning kan igjen akselerere CO2 miksing i vann ved CO2-vann kontaktflate. Denne prosessen kan bidra til større CO2 lagringspo...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined Cycles

Klimaendringar må dempast og ein må halde fast ved ambisiøse mål for å minke CO2 utslepp. Det gjer at ein fange og lagre karbon (CCS). Fleire teknologiar er utvikla for å fange CO2 frå forbrenning. Oksy-forbrenning er ein metode basert på å brenne brensel med oksygen i staden for luft. Avgassen ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Metallocorroles for photodynamic therapy and bioimaging

Hem, det røde fargestoffet i blod, har en lang rekke biologiske funksjoner. Molekylet består av en ytre ring laget av karbon og nitrogen, som omgir et jernatom. I syntetiske analoger har vi både endret strukturen til ringen og erstattet jern med andre metaller, spesielt palladium, platina og rhen...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa