0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Lonely Brain: Loneliness and Brain Health in Midlife and Older Age

Ensomhet representerer et betydelig helseproblem i befolkningen: Mer enn ni millioner voksne i UK rapporterer at de ofte eller alltid føler seg ensomme, mens fire av ti Nordmenn føler seg ensomme i dagliglivet. Epidemiologiske studier viser at ensomhet har betydning for hjernehelse, og at det å f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved personalized medicine through machine learning in mental disorders (IMPLEMENT)

Psykoselidelser er alvorlige psykiske sykdommer med tidlig debut og kan ha et kronisk, livslangt forløp. Disse lidelsene fører til et stort trykk på helsevesenet og koster samfunnet omtrent 100 milliarder årlig i Europa alene. Årsakene til psykiske lidelser er ikke fullt ut forstått, og det eks...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in Teacher Education

Hvordan kan interesse for matematikk på skolen og i høyere utdanning økes? Interesse for realfag har lenge vært et problem i norsk utdanning. For å takle denne utfordringen er det viktig å utvikle tiltak som øker interesse for matematikk og andre realfag. Tidligere forskning har vist at ulike til...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forskning ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging

De fleste mennesker vil oppleve at hukommelsen blir dårligere når man blir eldre. Dette er spesielt tilfelle for en spesiell form for hukommelse, ofte referert til som episodisk hukommelse. Episodiske minner er vanligvis personlige minner, minner der vi selv er en del av minnet. Tre prosesser må ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Predicting medication response in ADHD through computational modeling of the Continuous Performance Test

ADHD er assosiert med negative konsekvenser for den enkelte som rammes og for samfunnet generelt. Medisiner kan redusere symptomer, forbedre daglig funksjon og heve livskvalitet. Imidlertid er det estimert at omlag hver tredje ADHD-pasient ikke responderer tilfredsstillende på ADHD-medisiner. Beh...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Kengo Tane: Elucidation of the decision-making process using the eye tracking method

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition

Kognitiv reduksjon i aldring virker uunngåelig, men grad av reduksjon er ikke gitt. Hjerne og kognisjon hos eldre voksne varierer mye. Nylig har det blitt anerkjent at funksjonsvariasjon sent i livet blir påvirket av faktorer i utvikling. Det er ikke tilstrekkelig å søke etter mekanismer i eldre ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2026

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience

Prosjektet har et livsløpsperspektiv der målet er å forklare, forutse og forbedre kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom. Vår kognitive fungering påvirker alle aspekter av livet, og for å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre er det viktig å forstå hele livsløpet. Prosjektet undersøker...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic and phenotypic architecture of the ontogenetic determinants of severe mental illness

Alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet og debuterer ofte i ungdomsårene eller tidlig i voksenlivet. Årsakene til disse sykdommene er lite kjent, men vi vet at arvematerialet spiller en viktig rolle. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om år...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Boosting the power of genetics in mental health with new statistical tools.

Psykiske lidelser, som skizofreni, bipolar lidelse og stor depressiv lidelse, er blant de største globale helseproblemer. De har ødeleggende effekter på berørte personer og på samfunn generelt. Til tross for intens forskning, er etiologien til disse forstyrrelsene fortsatt dårlig forstått, og vår...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norwegian Tuning in to Kids: Adaptation, piloting and dissemination of a parenting program assisting children's transition to primary school

The transition to school is a highly stressful and emotionally challenging event for many children and their families. Preschool children who fail to understand and regulate their emotions are more likely to have difficulties during this transition, and are at greater risk for mental health probl...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Healthy sexual aging: A mixed-method study of sexual function and sexual well-being in older European adults

Ulike aspekter ved en sunn seksuell aldring ble studert i representative utvalg av befolkningen (60-75 åringer) i Norge, Danmark, Belgia og Portugal (n=3820). Blant menn varierte andelen seksuelt aktive siste år fra 83% (Portugal) til 91% (Norge). Blant kvinner varierte andelen seksuelt aktive si...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and cognition

Hovedformålet med prosjektet var å identifisere effekter av tidliglivsfaktorer på nevrokognitive livsløpsendringer, og teste hvordan gjenværende varians påvirkes av senere-livsfaktorer. En åtti år gammel person kan vise overlegen kognitiv funksjon, mens en annen kan oppleve alvorlig reduksjon og ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The neurobiology of the patient-clinician interaction, and its impact on treatment outcome

I møtet med en lege eller annen behandler, er mange nervøse, usikre, og stresset over situasjonen. Man er ofte spent på hva doktoren har og si, og håper at hun/han vil ta en på alvor, være imøtekommende, og vise engasjement i forsøket på å kurere sykdommen eller ubehaget. En rekke studier har dok...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Trajectories of brain development from childhood to adulthood: Influencing factors and behavioral outcomes

Mennesket hjerne gjennomgår store utviklingsmessige endringer fra vi blir født og opp igjennom barndommen og ungdomsalderen. Gener, modning og erfaring samspiller i å forme hvem vi er, våre kognitive funksjoner og hjernen slik den er på ethvert tidspunkt. I løpet av de siste par tiårene har bruke...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inflammation, Amyloid and Atrophy in The Aging Brain: The Borders between Healthy Brain Aging and Neurodegeneration

Hvilket forhold som eksisterer mellom normal aldring og Alzheimers sykdom er et stort spørsmål i moderne nevrovitenskap. Mye forskning indikerer at nevrale systemer som er sårbare for Alzheimer også er sårbare for en rekke ulike faktorer assosiert med normal aldring, der noen er sykdomsrelaterte ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Relational Grammar of Social Life

Mennesket er ultra-sosialt. Alle barn må lære, og alle må følge med på hvem som er venner og fiender, likemenn, over- og underordnede, og hvilke normer og handlinger disse relasjoner innebærer. Når må man dele (eller ikke), når må man vente på tur (eller ikke) og når bør man gi en ordre eller re...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Polygenetics of attention and effort: Uncovering brain circuit pathologies in schizophrenia

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som utgjør en stor belastning for pasienter og deres familier, har høy dødelighet, og er forbundet med store kostnader for samfunnet og helsesektoren globalt. Til tross for framgang i genetisk, nevrovitenskapelig, og psykologisk forskning, så er det biol...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Secondary prevention of depression applying an experimental Attentional Bias Modification procedure.

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen og mange får tilbakefall, både etter medikamentell og psykologisk behandling.Derfor har National Institute of Health and Clinical Excellence pekt ut forebygging av nye depressive episoder (sekundær prevensjon) til å være den viktigste utfordringen i hå...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Job mobility and employability in relation to age and health in Nordic countries and Germany

Two workshops are planned as 2-days meetings in June 2014 (Stockholm, Sweden) and September 2014 (Jväskylä, Finland). The workshops are organized to discuss and present the state of the art with respect to (1) the themes job mobility, employability, age, occupational health and well-being and (2...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimers Disease?

Forekomsten av Alzheimer stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse. I dette prosjektet har vi fokusert på å forstå hvorfor det er den ald...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The embodied cognitive bases for classifier systems

Fokus i dette prosjektet har vært å si noe om det biologiske grunnlaget for klassifiseringssystemer og universelle tendenser i konseptuell struktur hos mennesker generelt, innenfor den teoretiske rammen av kroppslig nedfelt kognisjon. Prosjektet ser også på hvordan begrepskunnskap ervervet i ulik...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A gene-environment model for the study of the development of mental problems in youths

Psykisk helse omfatter både psykiske lidelser/symptomer og mentale styrker/ressurser. Kunnskap om årsaksforhold bak ungdoms psykiske vansker og ressurser er viktig både for forståelse og intervensjon. Resultater basert på data fra vår tvillingundersøkelse viser at variasjonen i både vansker (opp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Causes to, and development of, substance abuse in adolescence

Rusmiddelbruk i ungdomsårene er en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke tilpasningvansker i voksen alder. Hvorvidt ungdoms rusmiddelbruk utvikler seg til misbruk og avhengighet henger imidlertid sammen med andre faktorer. Ungdoms tro på egen evne til måloppnåelse ('self efficacy') er ant...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

I år 1 ble det utviklet og pilotert test- og undersøkelsesprotokoller, rutinene for rekruttering i samarbeid med Norsk Folkehelseinstitutt og Medisinsk Fødselsregister ble planlagt, og rekruttering, testing og scanning mellom de to sentrene som deltar (UiO og NTNU) ble koordinert og standardisert...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Study for the mechanisms of the categorical perception

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo