0 prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernehelsekonferansen 2020

Begrepet hjernehelse er nå for alvor kommet i bruk i Norge, etter å ha blitt introdusert i 2015 (Hjerneåret). Regjeringen lanserte i desember 2017 "Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 - 2024" og bruker nå begrepet hjernehelse aktivt. Hjernehelsekonferansen ønsker å befeste begrepet og utvide forstå...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antiepileptic drugs in pregnancy and risk for the mother and child - an international conference

There is a strong public interest in drug safety and especially in use of drugs in pregnancy. Every year about 300 000 children are born in the Nordic countries, and about 60% of Nordic pregnant women are prescribed drugs during pregnancy, some of them due to chronic diseases that necessitate lon...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mamma Mia - an internet intervention for preventing and reducing perinatal depressive symptoms: A multi-site cluster-randomized trial.

Lavterskeltilbud til kvinner for å forebygge barseldepresjon Nettbaserte programmer kan ha like stor effekt som annen psykologisk behandling, når det brukes i kombinasjon med veiledning av helsepersonell. En av fordelene med slike programmer er at de kan være spesielt verdifulle for dem som oppl...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Real-world evidence and future of clinical trials

The BigMed project has as part of the project goals, addressed the challenges and barriers related to implementation of precision medicine, including real-world evidence (RWE), in clinical practice. This includes sharing of genomic data to be used for development of automatized decision support t...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A Trans-Nordic Study of Mood disorders (NOR-FREED)

Stemningslidelser har en stor grad av arvelighet, dvs at pasientene arver en sårbarhet fra sine foreldre. Vi ønsket å finne nye genvarianter, og vi gjorde en stor studie der vi søkte gjennom hele arvestoffet og analyserte flere millioner av genvarianter per person, og oppdaget flere som var ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Evidence for action to reduce social inequalities in health

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et prioritert nasjonalt og internasjonalt mål, men for å lykkes med dette må de underliggende strukturene som skaper ulikhet i helse adresseres og alle sektorer i samfunnet må samarbeide for å sikre koordinert innsats. Hovedmålet med prosjektet er å ut...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population - A public health opportunity

PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen - en mulighet for bedre folkehelse Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det vik...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Helseinnovasjonskonferansen 2021 i Førde - fremming av tverrsektorielt samarbeid, verdiskaping og innovasjon.

Den demografiske utviklinga i distrikta gjer at helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Helsesektoren er avhengig av å ta i bruk teknologiske løysingar for særleg å kompensere for fråflytting, store avstandar og ein aldrande folkesetnad. Både nasjonale og regi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequality in adolescent mental health in a life course perspective (LONGTRENDS)

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer,...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN 2020 - "E-helse i Norge 2020".

Siden 2014 har EHiN vært en fysisk møteplass der helsesektoren, beslutningstakere, brukere og næringslivet møtes for å dele kompetanse, erfaringer og meninger om nåtidens, og fremtidens e-helse. Som hvert år ønsker EHiN å samle disse aktørene og skape en plattform der de kan snakke sammen, dele k...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities

Prosjektet er fortsatt pågående og vi forventer å avslutte prosjektet juni 2022. -Sykehusinnleggelser Vi har studert akutte innleggelser og død i Helse Sør-Øst under første lock-down (uke 12-22). Vi sammenliknet innleggelser i disse uker med foregående 3-år. Vi fant at akutte innleggelser g...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Kidney Tubular Damage and Dysfunction Identify a Novel Axis of Chronic Kidney Disease (CKD)

Kronisk nyresykdom (CKD) er vanlig og kan føre til nyresvikt som trenger dialyse og det er også en sterk risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og død. Nyrene filtrerer 180 l/d gjennom glomerulus-membranen, og like viktig er nyre tubulus systemets påfølgende reabsorpsjon av 179 l pre-urin for å...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Dan...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors of dementia in a life-course perspective. Measures to overcome barriers to modification of health behaviour.

De siste årene har det vært økende interesse for hvordan livsstil gjennom hele livet påvirker risikoen for å få demens. Det er påvist sammenheng mellom livsstil og risiko for demens, men det er uklart om påvirkningen er sterkest tidlig, midt eller sent livet. Selv om man det er en sammenheng mell...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk

Hovedmålet med COVIDOSE-prosjektet er å estimere smittsom dose av coronavirus SARS-COV2 som forårsaker COVID-19, og bruke dette til å utvikle risikomodeller for å bli syke fra å komme i kontakt med viruset på forskjellige måter. Smittsom dose for et patogen (virus, bakterie, sopp, etc.) er antal...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oligodendroglial isoforms of ANK3 and their role in the etiology of bipolar disorder

Bipolar lidelse er en alvorlig mental lidelse som rammer 1% av verdens befolkning og er definert av Verdens Helseorganisjon (WHO) som en av lidelsene med høyest morbiditet og tapt produktivitet. Grunnen til de høye helsemessige og sosiale kostnadene er at lidelsen typisk utvikles i tenårene eller...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Frem til 30 august 2021 hadde 216,4 millioner mennesker fått påvist Covid-19. Dette tallet består kun av de som faktisk har testet seg og fått påvist levende virus i kroppen og er derfor lavere enn det faktiske tallet på de som har hatt sykdommen siden mars 2020. Tallet på de som er påvist syke k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales

COVID-19 Seasonality er et norsk-basert prosjekt med deltakelse fra en rekke miljøer i Kina, Iran, Storbritannia, USA og den afrikanske union med målsetning om best mulig å forstå den pågående COVID-19-pandemien. Prosjektet er organisert i tre hovedaktiviteter: (I) Extract, der vi vil anslå h...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance gene dynamics in the infant gut microbial ecosystem

Antallet bakterier som lever i tarmen hos et menneske er faktisk høyere enn antallet menneskeceller i kroppen, og disse bakteriene kan påvirke helsen på flere måter. Tarmens bakteriesamfun, også kalt tarmmikrobiomet, begynner så smått å etableres under fødselen, og gjennom tidlig barndom utvikles...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Jubileumskonferanse for Nordisk Nettverk for Forskning om Kvinnelig Omskjæring (FOKO) 2021

Det nordiske nettverket for forskning om kvinnelig omskjæring (FOKO) ble opprettet i 2001 for å skape en møteplass der nordiske forskere kunne diskutere dette spisse, politisere og etisk utfordrende og nyskapende teamet i en trygg og kompetent settingen. FOKO er et uformelt nettverk av PhD studen...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Social Gradient in Mental Health. A Long-Term Longitudinal Study Integrating Survey Data, Register Data, and Molecular Genetic Data

Personer med dårlig økonomi og lav utdanning lever kortere og har dårligere helse enn folk med flere sosioøkonomiske ressurser. Psykisk helse er et av flere områder hvor man observerer sosiale helseforskjeller. I dette prosjektet skal vi undersøke sosial ulikhet innenfor en rekke forskjellige psy...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

One Health initiative to prevent resistance emergence

Azolbaserte antifungale (soppdrepende) medikamenter har gjort at færre pasienter med invasive mykoser blir alvorlig syke og dødeligheten er lavere enn tidligere, og azolbaserte soppmidler har dessuten betydelig økonomisk verdi i produksjon og lagring av landbruksprodukter. Fremveksten av azolresi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Network for One Health Resistome Surveillance (NORSE)

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største globale helseutfordringene i vår tid. I 2015 lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en global handlingsplan for å bekjempe AMR og fremhevet behovet for en Én Helse tilnærming for å forbedre overvåkingen av antimikrobiell resistens. Bakterier s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Physical Activity and Eating in the Transition from Childhood to Emerging Adulthood

For lite fysisk aktvitet og uhensiktsmessige spisevaner øker risikoen for fedme og hjerte- og karlidelser. Dette er sykdommer som er ledende årsaker til tidlig død og redusert livskvalitet. I ungdomsårene, hvor individet skal ta økt ansvar for egen helse, går den fysiske akitviteten ned og spis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) legger til rette for årlige møteplasser som samler fagpersoner, brukerrepresentanter og andre involvert i lærings- og mestringsarbeid. Foreløpig konferansetittel er Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter. Arrangeme...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunological disease mechanisms in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyelopati (CFS/ME) er en vanlig og funksjonshemmende lidelse preget av utmattelse, anstrengelsesutløst sykdomsfølelse, smerter og andre symptomer. De underliggende sykdomsmekanismene er fremdeles ufullstendig forstått, til tross for betydelig forsknings...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og geo...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Status for framdrift Effekter av COVID-19- pandemien I likhet med forrige rapporteringsperiode har COVID-19- pandemien medført forsinkelser og andre problemer. UiT har opprettholdt krav om hjemmekontor for ansatte og (nesten utelukkende) digital studentundervisning fram til august/september ...

Tildelt: kr 50,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Bacterial peptidylarginine deiminase, a link between gums and joint disease

I de senere år har innflytelsen fra den menneskelige mikrobiota på helse og sykdom vært av betydelig og økende interesse. Ifølge et fremvoksende paradigme kan et dysbiotisk skifte i sammensetningen av den mikrobiell flora i ulike kroppsrom føre til alvorlige patologiske konsekvenser, fra metabols...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland