41 709 antall prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Establishing network for bilateral R&D&I collaborations in health technology

se vedlegg

Tildelt: kr 42 675

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilateralt samarbeid prosjekt FSC Membran

Under fremstilling av vin utvikles det CO2. Utfordringen er at samtidig med at CO2 fordamper fra vinen vil også opptil 80 % av enkelte aromatiske forbindelser i vinen forsvinne. Det er de aromatiske forbindelsene som bidrar til å gi vinen god smak og karakter. Per i dag finnes det ikke kommersiel...

Tildelt: kr 17 672

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

REISESTØTTE til 8th International conference of Applied Energy (ICAE) 2016 in Beijing China

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN) that are currently led and coordinate...

Tildelt: kr 14 992

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Pilot Study of Innovative Technology for Matrix Acid Stimulation

Matrix acid stimulation may be one of the best practices in the oil and gas industry for improving well productivity and injectivity. However the stimulation team often does not have enough understanding on acid distribution among reservoir perforations. Inadequate understanding of acid distribu...

Tildelt: kr 95 666

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reiseaktiviter vedrørende bilaterale møter ifm næringsrettede prosjekter med nye, potensielle samarbeidspartnere.

Det er lagt ved 3 vedlegg til søknad om reisestøtte bilateralt, som gjelder tre geografiske områder: 1) USA (San Francisco) Målet med reisen er å delta på Innovasjon Norge sitt FRAM IoT program 7-11.november i San Francisco, møte med en potensiell kunde i California (CAISO), treffe vår partner M...

Tildelt: kr 55 513

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Østfold

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reiser - Dedikert sensor for talegjenkjenning

Talegjenkjenning holder på å bli en moden og foretrukket teknologi for interaksjon med elektroniske enheter, både i konsument- og i industri-markeder. Microsoft Xbox, Google Now, iPhone Siri og Amazon Echo er bare noen eksempler som illustrerer denne trenden. BCC Research anslår at totalmarkedet ...

Tildelt: kr 82 332

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø i Houston innen teknologi, innovasjon, tech transfer og utdanning

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om Subsea Valley og det verdensledende, norske teknologi- og engineeringmiljøet i en av de viktigste energihubene i verden, Houston. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom Subsea Valley og relevante FoU-miljø i Houston in...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reduced energy consumption during biorefining of wood

Have planned meeting with Dr. Marc Sabourin, EVP Business Development Americas , Leaf Resources Limited to discuss future projects in the area of ??biorefining . Also planned meeting with Dr. Antti Luukkonen, Global Product Manager ( Technology), Andritz United States to discuss possible pilot in...

Tildelt: kr 16 289

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reach reise USA

Det primære målet med reisen er å delta i REACH, et kurs i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, med målsetning om å øke suksess-sannsynligheten for vellykket kommersialisering av forskningsresultatene. Dette skal oppnås ved å redusere risiko, finne alternative veier til markedet, og aksel...

Tildelt: kr 46 994

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway - regionalt EU nettverk for Sørlandet

Sørlandet har et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid i samhandling med ledende internasjonale miljøer, men Agder krever kapasitetsheving og mobilisering til å utnytte mulighetsrommet. Det regionale EU-nettverket Hori...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

EUNETTVERK-EU-nettverk

Møre og Romsdal mot nye horisonter - regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal

Horisont 2020 NORDVEST arbeider for økt kunnskap og deltakelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid gjennom deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeids...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Møre og Romsdal

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk Innlandet - Innlandets bioøkonomi medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser til Horisont2020

Formålet med EU Nettverk Innlandet (EU INN) var å informere, veilede og skape nettverk med sikte på å motivere til EU søknader. Prosjektet skulle bidra til å fjerne hindre som følger med manglende informasjon og erfaring, fungere som et tverrsektorielt informasjons-, fasiliterings- og mentornettv...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling

De største utfordringer samfunnet står ovenfor er hvordan vi skal kunne produsere nok mat til den voksende befolkningen og hvordan dette skal kunne skje med minst mulig miljøpåvirkning. Dagens tradisjonelle matproduksjon er ressurskrevende i form av høy grad av anvendelse av eksterne innsatsfakto...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

GLOBAL NETWORKING IN ECOSYSTEM MODELLING, SCIENCE AND MANAGEMENT: ATLANTIS ECOSYSTEM MODELLING SUMMIT

End-to-end ecosystem models have become an integral tool in implementing the nascent ecosystembased management. The Atlantis modeling framework is one such large modular ecosystem model that can model all trophic levels from energy input into human harvesting and fisheries economics. Atlantis ha...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Workshop om ECONOR og AACA prosjektene

ECONOR III (Economy of the North) er et prosjekt som oppdaterer de tidlgere ECONOR I og II prosjektene. ECONOR var et av Norges prioriterte prosjekter under sitt seneste Arktis Råd formannskap. ECONOR III sammenstiller økonomiske forhold og levekår sirkumpolart koblet samen med den globale økonom...

Tildelt: kr 21 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KONT-Kontingenter

Creating State of the Art Research Coordination and Communication in the Future Earth Secretariat

Not Applicable

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Supporting citizens' climate science in Bangladesh: Sending Bangladeshi scientists to the Fabfuse conference

This application is for MILUTV-arenaer funding to support international collaboration on the design of citizens climate science, to inform climate adaptation in northeast Bangladesh. It is proposed to augment dissemination and coordination activities within the Norwegian Research Council-funded T...

Tildelt: kr 26 497

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

BioMarine International Business Convention 19.-21. October 2016

Norge er verdens ledende havland og regjeringen fullfører i disse dager arbeidet med en nasjonal bioøkonomisk strategi. Norge har et godt utgangspunkt for å ta ledelsen i den blå revolusjonen. Den blå sektoren i Norge representerer store verdier, og vi har en viktig rolle å spille som leverandør...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Vannets kretsløp: Kunnskapformidling om vann, klima, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning, med basis i Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret skal etableres i Rosendal som et nasjonalt flaggskip for tverrfaglig forskningsformidling med fokus på globale miljøutfordringer knyttet til vann, klima, biodiversitet og bærekraftig forvaltning. Vannets kretsløp er det sentrale elementet som bringer tematikken sammen, og som og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Barents writers' workshop AACA - April 2015

Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Det er et Arktis råd prosjekt som ledes av AMAP. Prosjektet skal gjennomføre en vitenskapelig vurdering sammen med stakeholders og urbefolkning om hvordan klimaet i Arktis endrer...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet, fellesymposium DNVA-NTVA-NFR, 28.4.2015, Akademiets hus, Oslo

Vi inviterer ledere, forskere og andre fra sektoren med ansvar for samfunnssikkerhet og ulykker ved naturkatastrofer, samt andre ekspertmilj\o er, og regner med en deltakelse på ca. 150 personer. Vi arbeider med en mediestrategi mot avisredaksjoner o.a. i tillegg til bokutgivelsen (opplag 1500) ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Carbon Project Scientific Steering Committee Meeting 2015

This project is to host the 2015 Scientific Steering Committee of the Global Carbon Project in Oslo. The Global Carbon Project was established in 2001 in recognition of the large scientific challenges and critical nature of the carbon cycle for Earth?s sustainability. The scientific goal of the ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU: Forsknings- og innovasjonsnettverk for EU

FINN-EU Det er en nasjonal politisk målsetting at offentlig sektor bruker mulighetene som ligger i Horisont 2020 og Horisont Europa for forskningsbasert utvikling og innovasjon og for internasjonalt samarbeid. Interessen for- og forståelsen av mulighetene som ligger i Horisont 2020/Horisont Eu...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU Nettverk Nordland

Dette prosjektet bygger videre på et prosjekt som ble avsluttet i 2018. Prosjektet skal mobilisere for økt deltagelse i H 2020. Det har hatt fokus på økt deltagelse fra bedrifter og offentlig tjenesteyting. Arbeidsformen har vært å knytte regionale aktører sammen med forskningsmiljøer som univ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ny-Ålesund forskningsuke i Tromsø i september 2015

Arrangementet Ny-Ålesund uken i Tromsø i september 2015 vil framme samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund på Svalbard. Forskningsuken består av følgende tre hovedaktiviteter: NySMAC (Ny-Ålesund Science Managers Committee) møte, Ny-Ålesund seminar og Ny-Ålesund Atmosfære S...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Horisont 2020 - Trøndelag

EU-nettverket Horisont 2020 Trøndelag er opprettet med det formål å mobilisere til og øke trøndersk deltakelse i EUs hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020). Nettverket er delvis finansiert av Norges forskningsråd, som også bistår med faglig ekspertise gjen...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Future narratives cross-national perspecives on adaptation to climate change among local and regional actors

In the northern parts of Europe, rapid climate change, price fluctuations in global resource markets and geopolitical changes add uncertainty to local and regional planning, especially when the time horizon spans beyond the next few years. At the same time, the costs of making the wrong choices c...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Sharing best practices on how to operate in the climate science-policy nexus

Hvordan designe, sammenstille og kommunisere kunnskap for klimapolitikk er et brennende spørsmål vi vil ta opp på et semi-vitenskapelig seminar i Oslo i april 2015. Temaet er for tiden meget sentralt i samfunnsdebatten: FNs klimapanel har nylig lansert siste del av sin femte hovedrapport, og det ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Support Innovation in Norwegian healthcare sector by establishing collaboration and project financing using European funding tools

The NorEUNet network have supported innovation and collaboration between the Norwegian Medtech industry, research and academic organisations, hospitals, and municipalities all actors in the health and welfare technologies areas. During the three years project duration, we have organised more than...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU nettverk Sørøst-Norge

For å lykkes i Horisont 2020 har strategisk og langsiktig arbeid med å etablere regionale arenaer, kommunikasjons-plattform, samarbeidsstrukturer og allianser på tvers av sektorer vært viktig. EU-nettverk Sørøst-Norge har satt inn tiltak og aktiviteter der potensialet er størst for å engasjere, ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestfold