0 antall prosjekter

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Changing Missions in Public Higher Education: Analyzing Strategic Plans

The proposed research collaboration utilize data from university strategic plans as a lens for investigating how public universities in the U.S. and Europe have exercised newfound autonomy. Strategic planning has become a ubiquitous process in higher edu cation, ostensibly linked to universities...

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Spillifisering, deltagelse og læring.

Forprosjektet legger vekt på utforskning av innovasjonsstrategier som kan bidra til å løse problemer som er en følge av manglende engasjement blant elever i forhold til språkopplæring i den videregående skolen. Vi vil samle og bygge kunnskap i det nye fe ltet spillifisering (gamification), og mu...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon

Samfunnet har et overordnet ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet og kunnskap om faktorer som påvirker og truer dette mangfoldet er viktig for en effektiv forvaltning. I dette forprosjektet vil vi, gjennom et samspill mellom utdanningsinstitus joner på forskjellige nivåer utvikle et i...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Risikofylt lek i alderen 0-3 år

Dette prosjektet har som overordnet mål å utvikle kunnskap om de yngste barna i barnehagen, det vil si barn i alderen 0-3 år. Studiens tema vil være barns risikofylte lek, det vil si barns evne og vilje til å ta fysisk risiko i lek. Det er gjort noe forsk ning på området tidligere, men ikke rette...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education, governance and inspection within a transnational and cross-disciplinary context

Traditionally the governance of education, including educational inspection, falls under the formal competency of national authorities. In accordance with professional-bureaucratic regimes, it is practice in European countries for state authorities and p rofessional agencies to produce policy do...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

'Transformations in Knowledge and Professional Learning': The 7th EARLI SIG 14 conference on Learning and Professional Development

'Learning and professional development' is one of the largest special interest groups in the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), with around 250 members from across Europe. Conferences for this group are organized bi-ann ually, and the tradition is that the leav...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Studier i pædagogisk filosofi. Ansøges om støtte til fortsat udgivelse 2014-16. Continued publishing of Studier i pædagogisk filosofi.

Der søges om støtte 2014-16 til fortsat udgivelse af tidssskriftet Studier i pædagogisk filosofi. Tidsskriftet er etableret i 2011 og første nummer udkom i sommeren 2012. Fra og med 2013 udkommer tidsskriftet to gange om året. Hvert nummer er på 100 sider . Tidsskriftet er et Open Access og non p...

Tildelt: kr 55 999

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Development of a Research-based Teacher Education closely linked til Practice.

Among the more recent trends in European teacher education is the strive to develop a research-based professional education for teachers, closely linked to the field of practice. Various attempts have been made by several teacher education institutions ac ross Europe, among them NTNU, to eliminat...

Tildelt: kr 58 984

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skills development for realizing the workforce competence reserve Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft

The purpose of the SkillsREAL-project was to explore, how to best optimize the learning and competence potential of groups of adults at risk of marginalization from the labor market. The three target groups were young workers in school-work transition, migrants and older workers. The study was st...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Lived democracy - Classroom engagement on environmental issues and development of critical mathematical competence

The purpose of the three months stay is to work with an underdeveloped area of research: how and why environmental issues can be part of mathematics education. Very little is published internationally in this area. This may be surprising since research on critical mathematics emphasize benefits ...

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Researching and Documenting Multi-disciplinary Inquiry-Based Educational Projects in Hordaland and Rogaland

Write a Science Opera (WASO) is a creative professional development approach to inquiry-based science and art education. WASO is an application of the widespread Write an Opera method, which has been successfully implemented in many countries during the p ast three decades. WASO integrates scienc...

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Budding Science and Literacy - Forskerføtter og leserøtter tilbake til klasserommet. Undervisningsmateriell utvilet på basis av forskning.

Prosjektbeskrivelse Forskerføtter i naturfag Utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter I denne prosjektbeskrivelsen skisserer vi bokprosjektet Forskerføtter i naturfag ? en praksisnær bok om utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdighe ter i naturfag for lærerstudenter og natu...

Tildelt: kr 95 103

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Applying Ricoeurian concepts of recognition in classroom interaction research - Rada Jancic -Serbia

Abstract: Motivation for this project originated in the understanding that in order for children to develop as dignified human beings, schools should be places of capability development. Both institutions, Faculty of Education in Bielefeld (Germany) and D epartment of Education at NTNU, although ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Discursive meaning of higher education in Europe - Finalizing the PhD research at the University of Oslo - Klemen Miklavic - Slovenia

The project consists of several activities linked to the finalization of PhD research work.The research visit to the University of Oslo(UiO) is of high importance because the co-supervisor of PhD is based there. It will make possible an in-person supervis ion of the empirical and conclusive parts...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Linking Instruction and Student Achievement

Prosjektet viser til flere interessante resultater om koblingen undervisning og elevenes læring generelt og fagspesifikk undervisning spesielt: -Systematiske analyser av lærernes undervisning i lesestrategier i norskfaget viser at det gis relativt lite eksplisitt strategiundervisning i norske u...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Exploring Education for a Changing Future

The prospects of major climate changes pose severe challenges for education. How can schools prepare students to live and act in a changing world? What competencies will future generations need and how should schools be organized in order to develop these competencies among the students? Since ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Akershus

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse og språkvask av ph.d.-avhandling fra norsk til engelsk for internasjonal publisering på Waxmann Publishing

Bokprosjektet har tittelen Preparing Teachers for Diversity. Perspectives on Intercultural Dialogue in Teacher Education. Formålet med prosjektet er å presentere og formidle forskningen som er gjort i ph.d-avhandlingen for et internasjonalt publikum. Pr osjektresultatene er relevante og aktuell...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Crafting Climate Advisors - Developing Arenas for the Education of Craftsmen in the Face of Climate Transitions

This pre project will initiate an arena for learning that may enable relevant competence to efficiently be put to use in the vocational educational program for future craft and journeymen. The demand for such arenas stems from the considerable transitions the building sector face in order to res...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrag til Education for Tomorrow - NORDFORSK samarbeid - FINNUT

-

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Professor II; Lesson Study in Teacher Education

Prosjektet "Professor II; Lesson Study in Teacher Education" har som mål å styrke samarbeidet mellom Norge og USA når det gjelder forskning om lærerstudenters og praksislæreres profesjonelle læring gjennom å tilpasse og innføre prinsippene i lesson Study i grunnskolelærerutdanningen. Videre er d...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Comparative research in early childhood education in culture perspective, kinesisk spesialist 2013

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Early Childhhood Education and Research Bergen University College and East China Normal University, kinesisk spesialist 2013

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Cooperation on Early Childhhood Education and Research Bergen University College and East China Normal University, kinesisk spesialist 2013

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Studier i pædagogisk filosofi

Der søges om støtte til "Studier i pædagogisk filosofi" Dette er et elektronisk on-line, open acces og peer-review'ed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. Artiklerne spænder fra klassiske filo sofiske undersøgelser af fundamentale emn...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Improvisation in Teacher Education: Curricula and Practice in Dynamic Interplay

Gjennom IMTE-prosjektet tek vi sikte på å utvikle institusjonen sine lærarutdanningar ved å setje fokus på utvikling av lærarstudentane sine improvisasjonsferdigheiter i undervisning, t.d. innan læringsretta vurdering, fagdidaktiske spørsmål og gjennom studiet av bruk av eksempel som pedagogisk v...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway's children in ECEC: A study of children's wellbeing and development in ECEC, and new tool for Quality Evaluation

Gode Barnehager for Barn i Norge (GoBaN) har hatt som mål å undersøke kvaliteten i norske barnehager og forholdet mellom struktur og organisering, pedagogiske prosesser, barnas trivsel og deres utvikling og læring. Prosjektet har hatt fokus på tre områder: i)innhente kunnskap om kvaliteten i nors...

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KnowMo: Knowledge in Motion across Contexts of Learning. Investigating Knowledge Practices In and Out of School

Prosjektet 'Knowledge in Motion' (KnowMo) har pågått i tre år og hoveddelen av datainnsamlingen er nå ferdigstilt. En norsk betegnelse på prosjektet er ?Læring på tvers?. Prosjektet har to hovedfokus. Det ene er rettet mot hvordan elever lærer på ulike arenaer, i og utenfor skolen. Det andre er r...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teaching for text comprehension: Supporting young second-language learners' text comprehension in urban multiethnic preschools in Norway

Prosjektets målsetting var å kaste lys over betingelser for god språklig utvikling i barnehagen for tospråklige barn. Hovedproblemstillingen gjaldt den eventuelle språklige læringseffekt av å motta et språkstimulerende tilbud (en intervensjon) basert på tekstsamtaler i barnehagen og hjemme. Inte...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Searching for quality: Relations, play and learning in different group compositions in day care centers for children under the age of three

Forskningsprosjektet Searching for Qualities (2012-2017), (Blikk for Barn), har forskningstema; hvordan kvalitet kommer til uttrykk i barnehagen for barn under 3 år. Hovedprosjektene er "Blikk for vandring", "Det estetiske intervju", "Små barns hverdagsliv i barnehager - deltakelse, tilhørig...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Management for learning: Challenges in ECECs in Norway ("Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge")

Bakgrunnen for prosjektet er barnehagenes økte ansvar for barns læring. Vi har reist spørsmål om hvordan det økte ansvaret har vært fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse i barnehagesektoren. Spørsmålet har blitt belyst ved hjelp av dokumentanalyser og materiale som er samle...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage