0 antall prosjekter

FMETEKN-FME - teknologi

FME- NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Noen høydepunkter fra NORCOWE NORCOWE har hatt 27 PhD-studenter siden starten i 2009. Senteret har arrangert sommerskole hvert år fra og med sommeren 2010 til og med sommeren 2015. Hovedformålet har vært å gi PhD-studentene en overordnet forståelse av offshore vindenergi og hjelpe dem til å sett...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

FME- CenBIO- BIOENERGY INNOVATION CENTRE

CenBio - Bioenergy Innovation Centre - er et 8-årig industristyrt forskningssenter som samler aktører med interesse for norsk stasjonær bioenergi (varme/kraft), både fra industri (blant annet energiprodusenter og teknologileverandører) og FoU. CenBio tar sikte på å øke kostnadseffektivitet og bær...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

BIGCCS Centre - International CCS Research Centre

Visjonen til BIGCCS Centre har vært å muliggjøre bærekraftig kraftproduksjon fra fossile drivstoff basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport, og underjordisk lagring av CO2. Senteret har utviklet ny kunnskap og teknologi som kreves for å akselerere implementeringen av storskala CCS,...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-CEDREN-Centre for environmental design of renewable energy

CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter der alle prosjektene og aktivitetene er organisert med fokus på samarbeid mellom ulike fagfelt. Teknologer, økologer, økonomer, hydrologer og samfunnsvitere jobber sammen mot felles mål. FME-strukturen med tematiske forskningssentre gjør dette mulig. CED...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-ZEB-The Research Centre on Zero Emission Buildings

Da Forskningssenteret Zero Emission Buildings ble opprettet i 2009, var det blant de første initiativene til å se på utslipp av klimagasser fra bygninger i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet for senteret var markedsgjennombrudd for bygninger med null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-NOWITECH- Research Centre for Offshore Wind Technology

NOWITECH har utført multidisiplinær forskning på høyt internasjonalt nivå med et felles mål om å frambringe ny kunnskap, utdanning og innovasjon for å redusere kWh-kostnaden for offshore vindkraft. Teknologi for å bygge og drifte vindparker på dypt vann (+30 m) har vært vektlagt (både bunnfast og...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

The Oslo Centre for Sustainable Transport

Proposal for Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) call Phase 1. Environmentally friendly Transport

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Etablere FME senter for sikker lagring av CO2.

Det søkes om Prosjekt Etableringsstøtte (PES) for å utforme en søknad for å opprette et senter for sikker CO2 håndtering under FME ordningen.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME innen CO2 - nøytral oppvarming og kjøling basert på utnyttelse av bioressurser og solvarme

Senteret som søkes etablert vil ha fokus på utvikling av ulike teknologier som leverer kombinasjoner av elektrisitet, drivstoff, varme og kjøling fra biomasse og avfall, samt solbasert varme og kjøling i samspill med varmepumper og kostnadseffektive fjern varmesentraler. Planlaget FoU-partnere e...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjekt etableringsstøtte for FME

Prosjektet medfører å utarbeide søknad om FME innenfor CO2 lagring. Forskningspartnere i prosjektet er UiO, UiB, IFE og NGI. Samarbeid med forskjellige industripartnere er i gang.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Fase1: Samfunnsmessige og miljømessige forutsetninger for og konsekvenser av øket produksjon og bruk av miljøvennlig energi (SMILE)

SMILE vil bidra til å realisere målet om Norge som Europas fremste energi- og miljønasjon. Dette skal skje ved å skaffe fram og dokumentere praktisk og handlingsrelevant kunnskap om hvordan økt produksjon og bruk av miljøvennlig energi i Norge kan realise res i lys av samfunnsmessige og miljømess...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Miljøvennlig kjernekraftteknologi

Dette prosjektet har som formål å sende inn en søknad på et FME innenfor miljøvennlig kjernekraftteknologi. Både thorium- og urandrevne 3.- og 4.-generasjons systemer vil inngå. Prosjektet vil studere muligheten for kommersiell utnyttelse av de store nor ske thoriumforekomstene. Aldring av mater...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Bærekraftig energi-policy

Prosjektet tar sikte på etableringen av Stavanger Institute for Sustainable Energy Policy. Her vil fokus være på samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige dimensjoner ved vår tids energiutfordringer. I utviklingen av et mer bærekraftig energisystem vil det være nødvendig med vitenskapelig og te...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Framtidens termiske kraftsystemer

I prosjektet det tas sikte på å etablere vil termisk kraftproduksjon, som trolig vil utgjøre mer enn 60 % av verdens produksjon fram mot 2030, studeres. Dette vil legge til rette for mer effektiv utnyttelse av fossile brensel, såvel som å muliggjøre økt b ruk av fornybare energiressurser. Temaer...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

CO2-frie prosesser for miljøvennlig energiproduksjon

I prosjektet som planlegges, legges vekten på systemstudier av ulike metoder for CCS. Sentralt i arbeidet står oppbyggingen av et fleksibelt testanlegg for utvikling av nye løsninger for fangst av CO2, lokalisert ved Risavika Gas Centre. Fokus er dessuten på utvikling av matematiske modeller for...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for effektive integrerte energisystemer

Hovedprosjektet som det tas sikte på å etablere er innenfor utviklingen av ny teknologi for energisystemer. Sentrale temaer er integrasjon av ulike energiløsninger, inkludert kraft- og varmeprodusenter og sluttbrukere i framtidens bærekraftige, kostnadsef fektive og pålitelige energisystem. Det f...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

CEntre for Sustainable Energy Strategies

Senter for bærekraftige energistrategier vil samle et sterkt og flerfaglig kompetansemiljø som integrerer teknologi, økonomi, miljø og samfunnsfag, for å skape ny kunnskap for private og offentlige aktører. Senteret vil være en uavhengig arena for strateg isk diskusjon rundt energisystemer og -te...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Center for sustainable biofuels and chemicals based on lignocellulose

Det skisserte senteret skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Norge gjennom å utnytte nasjonale skogs- og biomasseressurser i en fokusert satsing på produksjon av fornybar energi, spesielt biodrivstoff, fra fornybare energikilder med hovedmål å r edusere utslippene fra transportsektoren....

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Etableringsstøtte FME - Centre for envrionmental design of renewable energy

Prosjektetableringsstøtten skal brukes til å styrke nettverk og utvikle samarbeid om FME blandt de fremste forskerne i Norge innen miljøvennlig energi. Midlene skal også gå til å videreutvikle samarbeidet med finansierende industripartnere innenfor miljøv ennlig energi. Et sammendrag av senteret ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Fase 1 - Oslo Centre for Sustainable Transport

This proposal is focused on the development of knowledge necessary for the implementation of efficient greenhouse gas (GHG) abatement measures directed at the most important transport activities on land, at sea and in the air in the Norwegian society, and more generally in the international comm...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES: Technology for offshore transmission networks

Forskningssentret vil legge hovedinnsatsen på teknologiutvikling for elektriske høyspenningskomponenter. Mer spesifikt dreier dette seg om kabler (for like- og vekselstrøm), brytere, konnektorer, transformatorer og kraftelektronikk; det aller meste av det te er for installasjon på havbunnen. Den...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Zero Emission Buildings

The main objective of the FME-centre requires several coordinated strategies: - reduction of energy demand through technological measures - reduction of energy demand by user education, training, and motivation - substituting energy sources with harmful emissions with renewable energies The o...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for miljøvennlig shipping.

Global utvikling og makroøkonomiske trender er en sterk driver for all internasjonal handel og transport. I et nasjonalt, norsk perspektiv vil næringsutvikling og samfunnsøkonomiske trender gi tilsvarende føringer for godstransportbehovet. Utviklingen i r egioner påvirker industri- og produksjons...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME innenfor solcelleteknologi

Dette prosjektet har som formål å sende inn en søknad på et FME innenfor solcelleteknologi. Planlagte FoU partnere er SINTEF, UiO, NTNU og IFE. Fra industri vil bedrifter som REC, Elkem Solar, NorSun, Hydro Solar, Umoe Solar m. fl. delta i prosessen.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Marin fornybar

Utvikle søknadsinnhold og avklare partnerskap gjennom kontinuerlig prosess med forskningspartnere og industrielle aktører og interessenter. Tett dialog med NFR er lagt til grunn.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for miljøvennlig energi - Hydrogen i transport

Transportsektoren bidrar betydelig til nasjonale utslipp av klimagasser og NOx. Ved å ta i bruk alternative drivstoffer og energibærere, samt innføre ny, langt mer effektiv teknologi, vil disse utslippene kunne reduseres betraktelig. Elkjøretøyer, hybri der, plug-inhybrider, biodrinstoff og hyd...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES - Forskningssenter for Offshore Vindkraft Teknologi

Utarbeide det organisatoriske grunnlaget og gjennomføre nødvendige planleggingsmessige avklaringer for etablering av Forskningssenter for Offshore Vindkraft Teknologi (FME), herunder følgende tema: 1. Progress of design tools 2. Deep-sea wind turbine des ign solutions 3. Cost effective grid conn...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Søknadsarbeid for FME BIGCO2 Centre

For å oppnå målsetningen, skal en portefølje av CCS-teknologier adresseres. Noen teknologier har vist stort potensial, men medfører også større risiko. Andre teknologier kan ha et lavere potensial, men med en betydelig mindre risiko. Gjennom et omfattende internasjonalt samarbeid, som bringer sa...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Next-generation Technology for Efficient Use of Energy

The main content of the project will cover development of novel technologies within heat pumping, waste-heat utilization, and thermal processing. NextGenEnergyUse will be split in 5 sub-projects (SP). SP1; MANAGEMENT AND CO-ORDINATION The main responsibi lity for SP 1 will be management of the p...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for innovations in bioenergy

Senteret vil legge til rette for langsiktig FoU innen bioenergiområdet som skal føre til en betydelig økt grad av innovasjon i norske bedrifter. Utdanning av Master og PhD studenter blir også et viktig element i dette senteret for å møte økte krav til rek ruttering i et område i sterk vekst. Sent...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre