0 prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FORSTERKNINGSMIDLER-COMFORT

Dette prosjektet vil øke virkningen av H2020 -prosjektet COMFORT i Norge gjennom målrettede aktiviteter. COMFORT står for ?Our common future ocean in the Earth system ? quantifying coupled cycles of carbon, oxygen, and nutrients for determining and achieving safe operating spaces with respect to ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Increasing the impact of supermodelling climate research in Norway

Jorden gjennomgår raske klimaendringer som påvirker samfunnet og økosystemene over hele verden. Numeriske modeller er viktige for å gi nøkkelinformasjon om klimaendringer for å utvikle planer for klimatiltak og -tilpasninger og er nødvendig for offentlig og privat sektor. Denne informasjonen dann...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Skole i Verden: nettverk for tverrfaglig samarbeid i utdanning for bærekraft

Skole i Verden er et konsept og et nettverk rettett mot å støtte samarbeid på tvers av norske skoler og utenfor skole aktører (lokal samfunnsaktører, næringsliv, osv), med fokus på bærekraftig utvikling. Skole i Verden bygger på og videre utvikler erfaringer og verktøy skapet under H2020 SEAS pro...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

DiCE-FORSTERK - DICE formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom DiCE-FORSTERK vil ARENA gjennomføre aktiviteter som vil forsterke virkningene av deltakelsen i Horisont 2020-prosjektet DiCE og styrke prosjektets samfunnsmessige effekter i Norge. Aktivitetene fokuserer på å bygge varige styrkede nettverk av forskningsmiljøer i Norge opp mot det mest sen...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribution network planning and operation with flexibility resources

Fleksible ressurser som forbrukerfleksibilitet og energilager vurderes i økende grad å spille en viktig rolle i forbindelse med planlegging og drift av kraftnettet. Det er behov for ny metodikk og nye verktøy for å få størst mulig nytte av fleksible ressurser i planlegging av distribusjons- og tr...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Promoting and coordinating CCU for Norwegian industry and citizens (CCU4Norway)

CCU4Norge prosjektet vil være et nettverks, koordinering og informasjonkanal om CCU for norges befolkning og industri. Dette blir gjennomført gjennom publisering av 24 Teknologi Briefer om CCU kjemi, teknologi og policy, organiseringen av to Workshops og andre populærvitenskapelige fremstillinge...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norway-EU Science Diplomacy Network: Science Diplomacy Strategy and Practice for Arctic, Russia, UN, and Ocean Policy

Norway-EU Science Diplomacy Network bringer fremragende europæisk forskning i videnskabsdiplomati sammen med norsk forskning og praktis omkring Arktis, Rusland, hav og FN. EU Science Diplomacy Alliance (tidligere Cluster) repræsenterer tre H2020 projekter om videnskabsdiplomati, EL-CSID, S4D4C og...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EU3D-FORSTERK - EU3D formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom EU3D-FORSTERK gjennomfører ARENA planlagte formidlingsaktiviteter i EU3D som ikke er finansiert av EU3D-bidraget. Det gir også ARENA anledning til å styrke aktiviteter rettet mot norske aktører. ARENA ønsker spesielt å utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk og interesseorganisasj...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H-work formidlings- og læringsplattform

H-work formidlings- og læringsplattform (e-H-work) Mentale helseutfordringer er et økende samfunnsproblem generelt, men også i arbeidslivet spesielt. ¼ av EUs yrkesaktive befolkning er forventet å oppleve mentale helseproblemer gjennom sin levetid (f.eks. symptomer på depresjon, angst, stress og...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Network - ApPEARS

Norwegian Network for ApPEARS (NETApP) prosjektets mål er å dele kunnskap og erfaringer opparbeidet i Horizon 2020 MSCA-ITN finansierte prosjektet "Appearance Printing - European Advanced Research School" (ApPEARS) til flere aktører. NETApP tar sikte på å nå ut til flere norske aktører innenfor f...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

European Universities Outreach

Universitetet i Bergen deltar i den europeiske universitetsalliansen Arqus sammen med universiteter i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova and Vilnius. FORSTERK-prosjektet bygger på H2020 Arqus R.I. prosjektet som har som mål å addressere globale samfunnsutfordringer gjennom økt felles forskning....

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhance Rainwater Harvesting and Innovative wastewater management in Norway

Regnvann som er samlet i innsjøer eller i vannmagasiner har vært hovedkilde for vannforsyning i Norge. Regnvann i byer, også kalt overvann, ble sett på som "et problem" som måtte fraktes bort fra urbane områder så raskt som mulig i tidligere ingeniørpraksis. Klimaendringer har forårsaket hyppiger...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FPS Geo-Coat Simulator Supplementary Funding

Geotermisk energi er den eneste fornybare energikilden som er tilgjengelig 24/7, hele året, og i prinsippet hvor som helst på planeten. Den er alltid tilgjengelig. Den har lavere livssyklus CO2 -utslipp enn for eksempel biomasse og til og med Solar PV. I tillegg har kraftstasjonen et litet fotavt...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Interagency collaborations between Criminal justice and Welfare services: Maximising the impact of the COLAB project in Norway

For vellykket rehabilitering av fanger og reduksjon i antall tilbakefall er det nødvendig med et effektivt samarbeid mellom velferd og kriminalomsorgen. COLAB-prosjektet utviklet en forståelse av dagens samarbeidspraksis mellom tjenester og foreslåtte verktøy som kan fremme samarbeid og innovasjo...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Adapting new concepts towards a multi-hazards platform for Oslo

Prosjektets hovedmål er å utvide bruken av noen av de viktige resultatene fra TURNkey frem til nå. Prosjektet er et EU-prosjekt ledet av NORSAR. En ny generasjon Decision Support Systems (DSS) er utviklet i TURNkey for å redusere risikoen knyttet til jordskjelv i Europa. I det nye prosjektet foku...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

What do you see? Integrating a satellite remote sensing data viewer on public information platforms for ocean awareness and literacy

SATVIEW populærvitenskapelig presentasjon - Statusrapport 1 Oktober 2021 Samfunnets kunnskap om betydningen av havene må øke for å få et mer felles grunnlag og engasjement rundt atferdsendringer relatert til det marine miljøet. Endringene er nødvendige for å bedre bidra til å bevare havene sli...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Fiskeslam for eksport og i økologisk jordbruk?

Fiskeslam er et avfallsprodukt fra fiskeoppdrett bestående av fiskeavføring og fôr-rester. I dag samles det opp fra settefiskanlegg, men i fremtida blir det trolig også behov for å samle opp fra merder i fjordene. Fiskeslam er derfor et rest-produkt Norge har mye av. Den vanligste bruken er som g...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

INITIATOR - WIdeNIng The ImpAcT Of High Performance Computing for natural HazaRds

Formålet med INITIATOR er å få til en bredere anvendelse av tungregning ved hjelp av supercomputere ("High Performance Computing" - HPC) for å kunne beregne større og mer kompliserte problemstillinger innenfor geofarer i Norge. Prosjektet er basert på NGIs deltagelse i H2020 prosjektet ChEESE, so...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Growing Inequality: A Novel Integration of transformations research - the future of work in Norway and the three forces transforming it

Horizon-prosjektet GI-NI skal bidra til et inkluderende Europa gjennom en bedre forståelse av tre store transformasjoner: teknologisk fremgang, globalisering og migrasjon. Det skal også tilby policy- og styringsløsninger for å sikre mer like muligheter og resultater. Tilleggsfinansieringen vil bl...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on Refugees

Norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk (NORKOM) om internasjonalt flyktningevern og FNs flytkningeplattform er et formidlingsprosjekt som er basert på Horisont 2020-prosjektet "The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (PROTECT)". PROTECT er e...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Transferring TiPACCs results on ice-sheet instability and sea-level rise to Norwegian stakeholders (TiPACCs4stake)

Målet med TiPACCs4stake er å kommunisere den nyeste kunnskapen bak forskningsprosjektet TiPACCs til allmennheten i Norge. I TiPACCs forsker vi på muligheten for at Antarktisisen blir ustabil etter såkalte "vippepunkt", der for eksempel isfronten som flyter på havoverflaten og holder den Antarktis...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i Norge

Dette prosjektet har til hensikt å øke virkninger og effekter av prosjektresultatene fra H2020 prosjektet SAFEWAY i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt å forbedre evnen t...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

International Network for Autonomous Ships

International Network for Autonomous Ships (INAS) skal videreutvikle og formalisere de internasjonale nettverkene som er bygd opp rundt Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS - https://nfas.autonomous-ship.org/) og EU-prosjektet AUTOSHIP (https://www.autoship-project.eu/). Hensikten er å tydeliggjør...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkning - TotalControl

Se over

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PerformFISH – Norway: Increased involvement of Norwegian stakeholdes in the H2020 PerformFISH aquculture project

Målet med FORSTERK-prosjektet er å spre relevante funn knyttet til Horizon2020-prosjektet PerformFISH til den norske akvakulturindustrien. Hovedmålet med det tilknyttede PerformFISH-prosjektet er å øke konkurranseevnen til havbrukssektoren i Middelhavet ved å håndtere biologiske, tekniske og ope...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Building Digital Twin Innovation Hub

Gjennom prosjektet Building Digital Twin Innovation Hub bruker vi innovasjon og løsninger fra den europeiske forskningsfronten innenfor digital tvilling for byggebransjen samtidig som de blir tilgjengelige i markedet. Dette er en helt unik mulighet for norsk byggebransje og komme helt i front med...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

Prosjektet har som hovedmål å øke kvaliteten, bærekraften og effektiviteten hos norsk vareproduserende industri gjennom implementering av DAT4.ZERO teknologi. - Øke digital kompetanse for å sette leverandører og vareproduserende industri i stand til å ta i bruk avanserte digitale løsninger i pro...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Blink i Norge

«Blink i Norge» handler om å forsterke virkningene av Lyses deltakelse i Horizon 2020-prosjektet Triangulum og hvordan disse kan gi økt effekt i Norge. Målet er å introdusere den innovative videoplattformen Blink i en norsk kontekst, samtidig som det bygges videre på Lyses erfaringer etter å ha p...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

På klimatokt i Sørishavet - SØRIS

Sørishavet regulerer det globale klimaet ved å kontrollere varme- og karbonutvekslinga mellom atmosfæren og havet. Kor mykje klima endrar seg på tiårs tidsskalaer er avhengig av prosessane som skjer i utveksling mellom lufta og havvatnet i Sørhavet, men vi kjenner ikkje godt nok til dei prosessan...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Low Trophic Aquaculture Network

Prosjektet NoLTANet (Norwegian Low Trophic Aquaculture Network) har som formål å lage et varig nettverk for 30+ norske aktører som driver industrivirksomhet eller forskning relatert til lavtrofisk akvakultur. Den viktigste leveransen fra prosjektet er den nettbaserte informasjons-huben "ALTANet" ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku