41 709 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy

Sykdom og parasitter er en av havbruksnæringens store utfordringer og fører til store økonomiske tap. Sykdomssituasjonen bidrar også til å gi næringa dårlig omdømme. Kunnskap om sykdommer og hvordan disse spres mellom anlegg er derfor av stor betydning for næringa. Slik kunnskap gir også grunnlag...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)- Immunity, diseases and health

Rognkjeks benyttes som rensefisk for å fjerne lus fra oppdrettslaks. Rognkjeks som brukes til lakselus- bekjempelse er oppdrettet, og er derfor et miljøvennlig, skånsomt og bærekraftig alternativ til medikamentelle og mekaniske behandlingsmetoder. Ettersom rognkjeks er en effektiv lusespiser, har...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling og validering av metodikk for bruk av høytetthets genotypingsplattformer i slektskapsanalyse og sporing av atlantisk laks

I oppdrettsnæringen er det en målsetning å minimere risiko for rømming av fisk. I den grad rømninger likevel forekommer, er det ønskelig at rømt/forvillet fisk kan skilles fra naturlig forekommende villfisk med stor grad av sikkerhet, samt kunne spôres tilbake til rett oppdrettsanlegg, også i til...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sikker prosjektering og drift av eksponert lokalitet

Innføringen av Norsk Standard for flytende oppdrettsanlegg august 2003 med påfølgende revisjon i 2009 har ført til at den tekniske sikkerheten til oppdrettsanlegg langs Norskekysten har blitt bedre - og antall rømt oppdrettsfisk er redusert relativt sett hvis vi tar høyde for den formidable produ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Indo-Norwegian project for the development of candidate vaccines for fish

I dette prosjektet videreførtes enkelte aktiviteter fra det forutgående norsk-indiske samarbeidsprosjektet InNoVacc. Prosjektet vil bidra til utvikling av antigener som kan ha potensiale til å inngå i fiskevaksiner, og i morfologisk karakterisering virusinfeksjoner hos tropisk havabbor. I dette p...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon

Oppdrettslaks er en viktig kilde til sunne, langkjedede omega-3-fettsyrer (EPA og DHA), men dessverre ikke i samme grad som før. Fram til årtusenskiftet ble oppdrettslaks fôret med fiskeolje som erstatning for de omega-3-rike byttedyrene som vill laks spiser. Men fiskeolje er en begrenset ressurs...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Intestinal function and health in Ballan wrasse

Berggylt har vist seg som en svært effektiv spiser av lakselus når den blir plassert sammen med laksen i oppdrettsmerder. For å sikre tilgang på lusespisere har man startet med oppdrett av berggylt. Selv om viktige skritt mot produksjon av effektiv og sunn berggylt er tatt, er det fortsatt mange ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genomics of omega-3 in Atlantic salmon

Fiskeoljer er en viktig kilde til de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA, som er essensielle komponenter i kostholdet til både mennesker og fisk. Fiskeoljer er en begrenset ressurs. I OMEGA3GENOMICS fokuserte vi derfor på fiskens individuelle genetiske kapasitet til å syntetisere og deponere EPA...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Developing novel socio-environmental indicators and management tools for a sustainable aquaculture (AquaAccept)

Hovedmålet med AquaAccept-prosjektet er å undersøke de akseptable virkningene av akvakultur på marine kystområder fra et tverrfaglig synspunkt, og involverer eksperter innen biologi, økologi, økonomi, sosiologi og informatikk. Det endelige målet med prosjektet er å gjennomføre et beslutningsstøtt...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antibody ELISAs - an alternative to challenge trials for batch potency testing of fish vaccines

Prosjektets hovedmål har vært å legge det faglig grunnlaget å bruke antistoffsvar etter vaksinering til å kvalitetskontrollere dagens kombinasjonsvaksiner for Atlantisk laks, slik at dagens mest brukte metode (smitteforsøk) kan fases ut. Resultatene viste at antistoffmetoden var i stand til ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

In Vitro Fish: New 3D models for nutritional and toxicological research

Fremtidens fôr til oppdrettsfisk består av nye utradisjonelle ingredienser som gir en annen ernærings- og miljøgiftprofil sammenliknet med fiskefôr basert på marine ingredienser. For å sikre sunn fisk og for å få kunnskap om hvilke konsekvenser endringene i fiskens diet og introduksjonen av nye m...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 4. - 5. februar 2015

Søknad om delstøtte til gjennomføring av 2 dagers konferanse. Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og Norsk Sjømatsenter hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint 2015 !" konferansen fokuserer på kunnskap...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic studies of epithelial responses in the context of gill proliferative disease in Atlantic salmon.

Proliferative gjellesykdommer (PGS) er en stor utfordring i lakseoppdrett. Mange mikroorganismer påvises i syke gjeller. Den viktigste vertsrespons er en overvekst av cellene på gjelleoverflaten i en grad som hemmer respirasjonen. Et koppevirus er påvist i gjeller med PGS og spiller trolig en rol...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fremtidens smoltproduksjon - tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Nofima har i flere år hatt et sterkt forskningsfokus på bruk av resirkulering av vann i akvakultur, helse, velferd og robusthet hos smolt. I 2010 åpnet daværende Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Nofima senter for resirkulering i akvakultur på Sunndalsøra. Den siste konferansen om «Fr...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Resistance towards chemotherapeutants in Caligus species

Resistens hos caligide ektoparasitter mot tilgjengelige kjemiske behandlinger er et økende problem i lakseoppdrett. Caligus arter representerer en potensiell fare for laksefisk i oppdrett på den nordlige halvkule (Caligus elongatus og C. clemensi) og en alvorlig trussel på den sørlige halvkule (C...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fish Virus Vaccines (ViVaFish)

Kontroll av virussykdommer er nødvendig dersom akvakultur skal være langsiktig miljømessig og etisk bærekraftig. ViVaFish vil frembringe ny kunnskap, verktøy og metoder som er relevante for vaksinering av oppdrettsfisk mot virussykdommer, og redusere de mangler som finnes i dagens forebyggende ar...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Insects as natural feed ingredients for sustainable salmon farming

Insekter kan sikre fremtidens fiskefôr. I AquaFly har vi undersøkt om insekt kan være en trygg og sunn ingrediens for fremtidens fôr til laks. Prosjektet har sett på om man kan skreddersy insektmel som ingrediens i et bærekraftig fôr som dekker oppdrettslaksens ernæringsbehov og sikrer produks...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Behavioural and genomic characteristics of selected farmed salmon families related to robustness, welfare and performance

Prosjektets hovedmålsetning er å styrke kunnskapsgrunnlaget og metodikken for avl av oppdrettslaks opp mot økt robusthet og ytelse. Mens tradisjonell avl av laks er i stor grad basert på informasjon innhentet i ferskvannsfasen, ved slaktestørrelse og fra kontrollerte sykdomstester, har BEHAVEGENE...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norsk fiskeri- og havbruksnæring og klimaet 2014

Prosjektet (konferansen) arrangeres i samarbeid mellom SINTEF Havbruk, NINA og Veterinærinstituttet hvor det blir presentasjoner med avsatt god tid til spørsmål og diskusjon fra deltakerne. Gjennomgående spørsmål vil være knyttet til - Klimaendringe r, muligheter og utfordringer for fiskeri...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

PRV PROTect Targeting piscine orthoreovirus (PRV) infection in Norwegian Atlantic salmon aquaculture

I norsk lakseoppdrettsnæring stilles det høye krav til produktkvalitet og dermed også til fiskens helse. Gode prosedyrer for håndtering av infisert fisk er også sentralt for å unngå for store tap pga sykdom. Virusinfeksjoner er et problem for norsk lakseoppdrett siden det så langt ikke er utvikle...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainability and local community acceptance as determinants of industry structure and growth

Akvakultur sektoren er avhengig av lokal aksept for å eksistere og vokse. Både reelle og opplevde effekter påvirker sektorens vekstmuligheter. Dette prosjektet gir ny innsikt om de regionale økonomiske effektene av akvakultur. Videre vil det estimere de negative eksterne effektene av sykdommer og...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

support on ENVIronmental salmon FARMing with Canada, China, Japan and Australia

The present proposal is a preparatory project for possible two larger grant proposals to develop a common projects between partners within 4 countries (China, Canada, Japan and Australia) and which will be led by SINTEF Fisheries and Aquaculture(SFA). We aim to submit these project applications ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gill disease in Atlantic salmon - studies of multiple factors in challenge models

INTRODUKSJON God gjellehelse er en nøkkelfaktor for vekst og velferd hos laks. Gjellene er et organ med flere livsviktige funksjoner, og multifaktoriell gjellesykdom er årsaken til betydelige tap av laks i sjøvannsfasen i norske oppdrettsanlegg. Både infeksiøse og ikke-infeksiøse faktorer forårs...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antimicrobial peptides and proteins mediating viral defense in Atlantic salmon

Pankreas sykdom forårsaker stor skade på oppdrettslaks, og den utløsende agent er salmonid alfavirus (SAV). Det er nødvendig å oppdage virus før epidemien. Dette prosjektet studert de antimikrobielle peptider som er i stand til å beskytte laks fra SAV3 virus, en subtype av SAV. Antimikrobielle pe...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable aquaculture - regulation and reputation

Hovedmålet med STARR er å oppnå mer kunnskap om havbruksnæringens omdømme, og hvordan samfunnets aksept for havbruksindustri påvirker og påvirkes av gjeldende rammevilkår, deriblant reguleringer. Vi har gjennomført en grundig kartleggingen av diskursen om havbruksnæring i norske medier. Alle arti...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing environmental sensitivity

Atlantisk laks (1.2 millioner tonn) og regnbueørret (70 000 tonn) utgjør størstedelen av norsk akvakulturproduksjon. Høy tilvekst hos fisken er en viktig egenskap før økonomien i fiskeoppdrett. For å oppnå høy tilvekst må miljøforholdene for fisken være optimale. I sjø-fasen blir fisken oppdrette...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder - for økt utnyttelse av fôrressurser og redusert miljøavtrykk

Fôret er den største, enkelte innsatsfaktoren når det gjelder ressurser som nedlegges i produksjon av laks. De ernæringsmessige innsatsfaktorene i fôret er gjenstand for en betydelig knapphet på verdensbasis og med dagens situasjon i verdens matforsyning er det strengt nødvendig at disse ressurse...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Use of gnotobiotic cod larvae (Gadus morhua L.) to unravel host-microbe interactions

Bruk av gnotobiotiske torskelarver for å avdekke vert-mikrobeinteraksjoner I dette prosjektet ønsket vi å undersøke hvilken effekt bakterier har på vekst, overlevelse, genekspresjon og metabolom hos torskelarver. Vi har tidligere utviklet et system hvor vi kan klekke og holde torskelarver uten b...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A comparative analysis of the socio-economic impacts of infectious salmon anemia - perspectives from Chile and Norway

The proposal aims to establish a larger cooperative research project on the impact and management of infectious salmon anemia (ISA). As the salmon industry expands, both in scale and geographic scope globally, the potential impact of disease epidemics on the sector, society, and environment will...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Support for International Cooperation on technology development for improvement of fish welfare and reduce stress during crowding

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFA) has in recent years, emphasized the development of good relationships with research partners in Chile, Canada, New Zealand and The Netherlands. The present proposal is a preparatory project for a larger grant proposa l to develop a common project between par...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage