0 prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Trøndelag Forskning og Utvikling AS (Videreføring av prosjekt 104867)

...

Tildelt: kr 19,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i nettverk

Forskerprosjektet "Innovasjon i nettverk " fokuserer på hvordan utvikle innovative nettverk. Prosjektets tre problemstillinger knytter seg til forutsetninger og hindringer for å etablere, utvikle og vedlikeholde innovasjonsnettverk, hvilke relasjoner og h andlingsmønstre styrker produkt- og marke...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Opplevelseskvalitet, nettverksproduksjon av opplevelse, opplevelsesverdi, "performing places". Videref. av 155703 og etter søkn. 184718.

Det internasjonale forskningssamarbeidet vil konsentrere og forsterke forskningsinnsatsen på de såkalte "Creative industries, kulturbasert næringsutvikling, i videreføringen av det strategiske instituttprogrammet; Mennesket, nettverket og stedets betydnin g for Innovasjon. Begrepet creative indus...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Improving Competitiveness of Biomass Based Polygeneration

Proposal abstract The strategic objective of this project is to demonstrate with several examples of biomass based polygeneration applications, such as combined production of useful electricity with heat, cold, and other useful (industrial) products, i.e . biomass raw materials for fuel and indu...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

SMEs Virtual Platform on Agro-Food Sector to access the Sixth and Seventh Framework Programme

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

UTforsk - et nettverk for studier av utmark, næring og utvikling. Et nettverkssamarbeide mellom NORUT, NTF og ØF. Viderf. til DL fra 150243.

NORUT Samfunnsforskning, Nord-Trøndelagsforskning og Østlandsforskning har gått sammen om å utvikle UTforsk, et nettverk for studier av utmark, næring og utvikling. For perioden 2002-2004 er 50 % av kostnaden til utviklingsarbeidet finansiert som et nettv erks-SIP. Erfaringene fra nettverkssamarb...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

ESTO-prosjektet, en tilnærming til europeisk forskning. Samfinansiering med EU-seksjonen prosjekt 168035/D10.

Instruks for koordinator Asbjørn Okstad Forskningsleder skal bidra til at FOKUS- instituttene, samt NIFU STEP, får best mulig utbytte av å delta i ESTO-nettverket. Når vi i denne sammenheng bruker begrepene FOKUS eller FOKUS-instituttene inngår også NIFU STEP i dette begrepet. Koordinator utfører...

Tildelt: kr 23 064

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Mennesket, nettverket og stedets betydning for innovasjon. Videreføres elektronisk på prosjekt 170815/V10.

SIP'et er forankret i Nord-Trøndelagsforskning (NTF) sine planer og strategier for faglig satsning og utvikling. SIP'et er videre forankret både historisk og faglig i sentrale, prestisjefylte og langvarige FoU-oppdrag som instituttets ansatte har gjennomf ørt siste 10 år. Satsningens tema og prob...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

"Inngrepsfrie naturområder" som verktøy for arealforvaltning.

Kartene over de såkalte "inngrepsfrie naturområdene" har fått en sentral posisjon i norsk arealforvaltning. Områdene som ligger mer enn 5 km fra "tyngre tekniske inngrep" som veger, jernbanelinjer, kraftlinjer og kraftanlegg er redusert fra 48% av landare alet i 1900 til 12% i 1998. Kartene gir e...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Utmark - landskapsendringer og forvaltningsutfordringer.

Nord-Trøndelagsforskning (NTF), i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Planteforsk, Kvihamar forskningssenter og nettverket "UT-forsk" (Østlandsforskning, NORUT og NTF) gjennomfører et strategisk instituttprogram for å utvikle ny kunnskap om landsk apsendringer og forvaltningsutfordringer ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Trøndelag Forskning og Utvikling AS (Videreføres i prosjekt 247240)

...

Tildelt: kr 28,4 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage