0 antall prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Arealbruk og landskapsanalyse

...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Materialkunnskap som grunnlag for en bevaringsstrategi

Programmet Materialkunnskap som grunnlag for en bevaringsstrategi (2001-2005), har utviklet systematikker og teknikker og prøvd ut metoder for hvordan kildverdi, kunnskapsverdi og estetiske verdier i kulturminners- eller potensielle kulturminners materiel le struktur og endringsprosesser kan iden...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

STRATEGY - Sustainable Restoration and Long-Term Management of contaminated Rural, Urban and Industrial Ecosystem

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Sustainable Restoration and Long-Term Management of Contaminated Rural, Urban and Industrial Ecosystems (STRATEGY)

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Empowerment of women for health promotion: The case of female workers at export processing industries in Sri Lanka

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Establishment of a Network ("knutepunkt") for Research and Evaluation in Education for Development (NETREED)

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet

Prosjektet vil utforske hvordan eksempler og fortellinger kan brukes for å løfte fram profesjonsutøverens erfaringskunnskap. Dette er i stor grad personlig (taus) kunnskap hos den enkelte profesjonsutøver uten at dette bearbeides og formidles i en form so m kan bidra til utvikling av felles profe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Landskap som kulturminner

Kulturminnesektoren spesifikke kunskapsbehov knytter seg til menneskenes rolle i landskapsutviklingen. Utfra et slikt perspektiv er det naturlig å betrakte landskapet som helhet som et kulturminne. Landskapet kan slik sett betraktes og analyseres utfra et samfunshistorisk perspektiv, om det drei...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinsituttene.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Miljø, kultur og kunnskap. Bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser i samiske områder.

Prosjektet har fokus på forvaltningsutfordringer, sett i forhold til utviklingstrekk og sentrale miljøutfordringer i samiske områder. Det er også tatt utgangspunkt i nasjonale og internasjonale bestemmelser av betydning for samene, bl.a. internasjonale mi ljøavtaler, bestemmelser om urfolksrettig...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsforum i Bergen

Velferdsforum i Bergen, etablert våren 2000, er et nettverk som samler velferdsforskere fra ulike institutter og fakulteter ved universitetet, Rokkansenteret og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved Handelshøyskolen. Målet er nettverk sbygging gjennom faste seminarer og enkel...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Menneskelig påvirkning. Konsekvenser av bruk og høsting på økosystemdynamikk og biodiversitet.

NINAS instituttprogram om menneskelig påvirkning av økosystemdynamikk og biodiversitet er fokusert på flere temaer med bred relevans for økosystemforskning og økosystemforvaltning: 1. Menneskelige og naturlige forstyrrelser av økosystemer. 2. Utvi kling av overvåkingsmetoder for økosystem...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Doktorgradskurs i "Development Studies"

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Akershus

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av på...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Organisatoriske forutsetninger for kunnskapsbaserte team - hvordan skape resultater i og mellom team

Prosjektet skal utvikle modeller og verktøy for analyse og utvikling av kunnskapsbaserte team og samarbeid mellom team. Prosjektet skal klarlegge hvordan man kan legge til rette for 1. Effektive kunnskapsbaserte team l rette for 2. Effektivt samspill mellom kunnskapsbaserte team l...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter

Prosjektets problemstillinger bygger videre på det arbeidet som ble gjort av Senter for medieøkonomi under forprosjektet "Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter". Gjennom arbeidet med forprosjektet har en spesifisert økonomiske problemstillinger omkring idrettsorganisasjonenes nyttemak...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Environmental Change, Good Governance, Development and Human Security

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Management of Agricultural Biodiversity - Third World Farmers Experience with Change and their Coping Strategies

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Akershus

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Migrants and entrepreneurs in insular Southeast Asia: Negotiating globalisation and marginalisation

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Global Models and Local Realities: African Peasants in the Age of Liberalisation

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLITIKK-Forskningspolitikk

Innovation and Technology Policy - TIP Coordination of NIS activities

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Ukjent Fylke

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

A further development of activities with a Norwegian Arena of poverty researchers

...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2008

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Nature, Society and Water

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i distrikts-Norge basert på skog- og utmarksressurser

Det er gjennomført et litteraturstudium ved NISK siste året med tema skog og bygde-/næringsutvikling. I litteraturstudiet synliggjøres et behov for skogforskningen trekkes sterkere med innenfor næringsutvikling og verdiskaping baset på naturressursene sko g og utmark. Hovedmålsettingen for pro...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap

Dette er et strategisk instituttprogram for å styrke kompetanse og kapasitet for forsking innen kulturlandskap i Planteforsk. Programmet er delt i 2 hovedprosjekt med tilsammen 5 delprosjekt. Det fokuseres på hvilken evne noen av de mest vanlige driftssys tema i jorbrukets engdyrking har til å sk...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Akershus

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Industriell økologi - framtid, kommunikasjon og læring (SUP)

Prosjektet er et Strategisk universitetsprogram (SUP) som har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling innen industriell økologi i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsfag/humaniora. Prosjektet har form av et tverrfaglig samarbeid, og består av t o doktorgradsprosjekter samt et syntesepr...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Kjernemiljøfunksjoner i progammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering", Høgskolen i Telemark

Hovedmål for prosjektet er å vedlikeholde og initiere kjernemiljøaktiviteter som anses som sentrale for kjernemiljøsatsingen på de to ansvarsområdene. Prosjektet ønsker å følge opp de mål som er satt for den kjernemiljøstatusen. Det søkes om midler til å finansiere workshops, internasjonal stud...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1998-2007

Sted: Ukjent Fylke

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Drift av et internasjonalt forskernettverk for fremming av tverrfaglig barneforskning

...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 1997-2012

Sted: Oslo

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Informasjonsteknologi, kommunikasjon og kultur - SUP INKOKUL

Det strategiske forskningsprogrammet vil behandle følgende tema: - Informasjonssamfunnet: Kultur og kunnskap - Multimedier: Den nye møteplassen Analysene av Informasjonssamfunnet: Kultur og kunnskap skal la forestillingene om informasjonss amfunnet bli gjenstand for både kritisk o...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 1997-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage