0 prosjekter

ISPHUM-ISP - Humaniora

Mangfold, fragmentering, enhet: Historieskrivning etter 1970

Evalueringen av norsk historiefaglig forskning understreker behovet for vitenskapsteoretiske studier i historiefaget "innenfor alle subdisipliner og områder". Prosjektet "Mangfold, fragmentering, enhet" vil være en viktig del av AHKRs og Rokkansenterets o ppfølginger av evalueringen. Med prosjekt...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Metodiske tilnærminger til internasjonal idé- og kunnskapsutvikling

Evalueringen av historiefaget i Norge argumenterer for at norsk historieforskning er preget av en uheldig metodologisk nasjonalisme. Det antydes at det er behov for "en mer kompleks kontekstualisering av rommet enn den som går ut fra og bekrefter den nasj onale rammen" (s. 173). Men hvordan stude...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Transformasjoner/Innovasjoner: Å gripe endring, å lese tekster, å skrive inn natur

Dette har vært et fantastisk spennende og utbytterikt prosjekt. Det har bidratt til å utprøve og utvikle nye typer av doktorgradskurs som har lagt grunnlag for mer permanent tverrfaglig samarbeid og fagutvikling. Alle de tre planlagte phd-kursene er gjennomført: innovations/transformations, readi...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Mot en grenseoverskridende økonomisk historie

Prosjektet har tre hovedkomponenter. Den viktigste av disse består av tre større konferanser som vil relateres direkte til selvrefleksjon rundt den økonomiske historien som fagfelt. Konferansene arrangeres i et institusjonelt samarbeid med NTNU. De to før ste konferansene vil bli holdt i Oslo, me...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Nettverk for nyere internasjonal historie

Evalueringen av det norske historiefaget har påpekt at faget står overfor en rekke utfordringer. Sentralt står anbefalingen om at norsk historieforskning i større grad bør overskride det komiteen har kalt 'metodologisk nasjonalisme'. I dette ligger norske historikeres tendens til å utforme, gjen...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Historievitenskapens grenser

"Historievitenskapens grenser" skal bidra til en bredere fagoffentlighet innenfor norsk historieforskning med utgangspunkt i diskusjon og forskning på nyere historiografi i et institusjonelt og transnasjonalt perspektiv. Prosjektets hovedaktiviteter, best ående av to større vitenskapsseminarer og...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Beyond Borders: Transnational movements through history

Beyond Borders-prosjektet ble etablert i etterkant av NFRs evaluering av historiefaget i Norge (Stråth-utvalget). Evalueringen konkluderte blant annet med at en for stor del av norsk historieforskning var preget av 'metodologisk nasjonalisme', det vil si at den hadde nasjonalstaten Norge som utg...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Teoretiske og metodiske implikasjoner av opgjøret med metodiske nasjonalime og -lokalisme -Refleksjoner omkring...

Prosjektet skal studere de teoretiske og metodiske implikasjonene av oppgjøret med metodologisk nasjonalisme og - lokalisme gjennom fem konkrete case-studier av historiske fagfelt som omhandler fenomener som i høy grad er internasjonale og trans-lokale. D elstudiene vil gjøres innenfor fagfeltene...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Språkkontakt og språkval i Nord-Norge

Prosjektet søkjer å utvikle ein integrert sosiolingvistisk teori som kan gjere greie for premissane for språkval på mikro- og makronivå i ein språkkontaktsituasjon. Verdiar knytte til samisk og kvensk (fortidas morsmål), og i vår tid til dei norske etnole ktane i språkkontaktområda (notidas morsm...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Transkulturell estetikk. Samtidslitteratur og mediekultur

Kulturelle forflytninger og sammensmeltinger som foregår på tvers av nasjonale og kulturelle grenser (transculturation), har ført til en økende grad av hybridisering, dvs. en tiltagende blanding av kommunikative teknikker og av kommunikative og kulturelle uttrykksformer. Denne kulturelle situasj...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Multimodalitet, sjanger og design

Studiet av hvordan mennesker kommuniserer gjennom komplekse, multimodale tekster - applisert på ulike typer medier og benyttet i ulike typer sosiale kontekster - representerer et tverrdisiplinært forskningsfelt i sterk vekst. Ikke minst de siste års hurti ge utvikling innen tekst- og medieteknolo...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Dialektendringsprosessar

Våren 2014 blei masteroppgåver med analysar av språkendringar på Molde og av situasjonsvariasjon i Hå levert. Ei masteroppgåve frå Ytre Arna i Bergen er påbegynt og mykje av materialet er alt koda. Frekvensordboka over norsk talemål er ferdig med tilrette legging av koeffisientar for jamførande k...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere nordisk litteratur og kultur

Mobiliseringen av samfunnet i et demokratisk, selvbestemmende fellesskap forutsetter en viss grad av kulturell integrasjon av befolkningen. Med svekkelsen av den tradisjonelle, monokulturelle nasjonalstaten må slik integrasjon finne sted på nye, postnasjo nale og kosmopolitiske måter, og håndtere...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Oslo