173 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har p...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Naturrestaureringskonferansen. FNs tiår for restaurering 2021 - 2030.

Norsk institutt for naturforsknng (NINA) og Miljødirektoratet arrangerte 18.-19. januar 2021 Naturrestaureringskonferansen for å markere norsk "kick-off" av FN's restaureringstiår. Konferansen samlet mer enn 35 foredragsholdere som tilsammen ga en bredt bilde av status og ambsjoner for naturrest...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 6th Annual Conference on Environmental Politics and Governance - 2020, Kleivstua, juni 2020

Det er en tillitserklæring til ISVs forskergruppe innenfor, miljø-, klima- og energipolitikk at instituttet har blitt invitert til å arrangere EPG-konferansen 2020. Arrangementet vil bidra til ytterligere å styrke denne forskningsgruppen og til å konsolidere og utvide gruppens kontakt med noen av...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Living Norway Ecological Data Network colloquium 2020: Towards openness and transparency in applied ecology

We hereby apply for funding for a two-day colloquium in October 2020 in Trondheim, Norway. The theme for the event is open science and FAIR data management in Applied Ecology and related fields. Although these topics have been on the agenda for a while, there is a real need for an increased atten...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Formation of small plastic particles in the environment and their bioavailability, accumulation and impacts on aquatic species

REVEAL setter søkelys på hvordan små mikroplast (sMP; <100 um) og nanoplast (NP; <1 um) partikler dannes fra nedbrytningsprodukter av større plastgjenstander, og hvordan disse partiklene oppfører seg når de transporteres fra ferskvann via kystnære brakkvann og videre inn i det marine miljøet. Den...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions

Dette forskningsprosjektet ønsker - i samarbeid med kommunale og private aktører- å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs. Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Prosjektet kartlegger - gjennom holdningsundersøkels...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2020

Årets norske miljøkjemi konferansen (NECS) er ett arrangement i en faglig konferanseserie i Norge som skal organiseres hvert annet år av Norsk Kjemisk Selskap (NKS), Faggruppe for Analytisk Kjemi (NKS-FAK). 2020-konferansen blir arrangert i Loen (Hotel Alexandra) under ledelse av Yngvar Thomasen ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 4th Norwegian Circular Economy Conference 2020

The fourth Norwegian Circular Economics Conference will take place at the National Library in central Oslo on September 3, with a limited number of guests in the auditorium and live broadcasting for the large Norwegian and international audience. The Norwegian government is developing a national ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Prosjektet ser på forskjellige konfliktar som oppstår i samband med bruk av utmarka i Noreg. Føremålet med prosjektet er å sjå på korleis me kan skapa tillitt og sosial berekraft mellom forvaltning og lokalsamfunn og brukarar av utmarka. Så langt har prosjektet bryrja utforska lokalsamfunnas reak...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Rural Environments: Practicing, Managing, and Performing the Gendered Outfields

Det er mange aktører på tvers av lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som er involvert norsk utmarksforvaltning. Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av kjønnsrepresentasjonen blant totalt 19 aktører som bestemmer over den norske utmarka. Vi har også sett på fordelingen av lederverv mellom...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity

Utmarksbeiting har i mange århundrer vært en viktig ressurs for norsk matproduksjon, ikke minst fordi tilgangen til dyrka mark er begrenset av klimatiske forhold. De store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv som førte til skader i husdyrbesetningene ble derfor forfulgt og helt eller delvis utrydd...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SLUDGEFFECT: Life cycle effects from removing hazardous substances in sludge and plastic through thermal treatment

Akkurat nå sitter kanskje én du kjenner på toalettet og funderer på om de skal kjøpe en ny TV? Den samme personen har kanskje også tidligere på dagen tatt smertestillende for en ryggprolaps eller sin vonde skulder? Det vi ikke ser er at i samme tidspunkt starter denne personen flere prosesser...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Open Seminar: Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy.

Dette prosjektet dreier seg om å planlegge og gjennomføre seminaret Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy. Seminaret gjennomføres i løpet av en halv dag, 26. mai, i Oslo [NB! Utsettes til høsten 2020]. Målgruppene er forskningsmiljøer, ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture

I prosjektet POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture) samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona. POCOplast und...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2020 with Anthony Giddens as Arne Næss Professor: "Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence"

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

De siste hundre årene har verden endret seg raskt som en følge av menneskelige aktiviteter. Klimaendring og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene, og menneskelig arealbruk har forandret jordens overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for ville dyr. Result...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Evolutionary Demography Society’s 7th Annual Meeting

Mangelen på interaksjon spesielt mellom human-demografere og biologer var bakgrunnen for at organisasjonen «Evolutionary Demography Society» (https://www.evodemos.org/) ble etablert i 2013, med hovedsiktemål å skape en felles arena for forskere fra ulike fagdisipliner i bruken av demografiske an...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å eval...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Constraints to degradation of biodegradable plastics in terrestrial systems

Det er et økende fokus på plast, både som ressurs og som forurensning. Selv om det legges mye vekt på resirkulering, er bruk av resirkulert plast fremdeles liten i Europa. I denne sammenheng har en del klima- og miljøhensyn drevet fram ulike former for bionedbrytbar plast til ulike anvendelser. D...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Workshop på en ny sykdom hos villaks

I 2019 ble det oppdaget en ny sykdom hos nylig oppvandret voksen laks i mange vassdrag som renner ut i den østlige delen av Atlanterhavet. Siden 2014, har en lignende sykdom har forårsaket omfattende dødelighet hos voksen laks i elver som renner ut i Østersjøen. Workshopen skal belyse om det samm...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10)

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) er, som navnet tilsier, den tiende i rekken av MMV-konferanser. Konferansen inngår i en serie som arrangeres annethvert år, der den første ble arrangert i Wien i Østerrike i 2002...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Real-world ecosystem management: Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers

En aktivitet som var planlagt startet opp i 2020 var det vi har kalt dialogforum. Planleggingen har blitt satt på vent pga. pandemien i 2020 og 2021, og vi regner med at planene må endres vesentlig. Vi ser på webinaret som ble gjennomført i 2021 (se egen omtale) som et forsøk på å bruke andre kom...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

5th International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) meeting

The International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) is a non-profit, scientific society that aims to reduce the impact of adverse chemical, physical, biological and social influences on childrens health. We have previously held four successful meetings, two in the United St...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystemer er følsomme for flere stressfaktorer. For eksempel er type arealbruk, endringer i arealbruk og klimaendringer blant de viktigste stressfaktorene for landbaserte økosystemer. Mange fremtidige scenarier for IPCC ser for seg en fremtid som vil være enda mer avhengig av landba...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Videre skal det utv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Coastal foodscapes: a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems

Norskekysten står ovanfor ei rekke miljø- og samfunnsmessige utfordringar som klimaendring, miljøøydelegging, intensivert arealbruk, og fråflytting. I lys av dette vil FOODCOAST utforske matproduksjon med fokus på forvaltning av landskapa der mat vert produsert, men også dei sosiale og kulturelle...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenarios for biodiversity and ecosystem services acknowledging health BiodivERsA_BioEssHealth

Vi har analysert store datasett over skoginsekter fra Norge, Finland og Tyskland, og sett på forskjellene mellom billediversitet i naturskog versus produksjonsskog, på sammenhengen mellom treslag i bestandet og billediversitet og på hvilke trekk som kjennetegner en truet bille. Vi har diskutert a...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nature and Culture in Medieval Towns

Konferansens Call for Papers: The current focus on climate and changing environment requires of the world immediate and sustainable solutions that look beyond the world of economics and politics into the world of humanities and ethics. A historical long-term perspective can give us new insight in...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Balancing biodiversity conservation with development in Amazonian wetlands (BONDS)

Våtmarksområder i Amazonas er truet av avskoging, bygging av vannkraftverk og klimaendringer. Men, de har et stort antall unike arter og er ekstremt viktige for gytende fisk og for fiskens mattilgang - og er dermed veldig viktig for lokalbefolkningens liv. Faktisk støtter lavlandet i Amazonas det...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biologisk mangfold og bærekraft

Møtet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd. Formålet med møtet er å belyse i hvilken grad uthentingen av økosystemtjenester er bærekraftig bedømt ut fra bevaring av biologisk mangfold og rettferdig fordeling. Forskn...

Tildelt: kr 39 522

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo