0 antall prosjekter

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital skolehverdag

9-kommunesamarbeidet i Vestfold (9k) (www.9k.no) er et samarbeid mellom kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme, Tønsberg og Stokke. Totalt representerer samarbeidet ca. 120.000 innbyggere, ca. 40.000 arbeidsplasser og 7 - 8.000 k ommunalt tilsatte. Formålet med samarbeid...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Tools for studying hydrate slurry transport in hydrocarbon transport lines - principally gas-condensate lines

Good mathematical models for the physico-chemical processes that govern the critical flow assurance aspects of direct well stream production are important for e-field operations as well as for the initial design. Such models are today inaccurate and immat ure or in some cases non-existent. This p...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Developing exploration tools: Microstructural controls on magnetic minerals and magnetic anomalies on the Norwegian continental margin

Geomagnetic field research is in a period of unprecedented opportunity, with the Oersted, Champ, SAC-C Earth satellites, and the new SWARM mission recently approved by ESA. Advances in technology and instrumentation have provided the scientific community with a vast amount of high-quality data fr...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Right time integration and use of production data in reservoir characterization and sweep analysis to maximize the reservoir performance

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

NMR-NKJ-Nordisk Ministerråds bevilgning til NKJ 2001-2005

NKJ Utredning Planteforsk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Basement Heat Generation and Heat Flow in the western Barents Sea - Importance for hydrocarbon systems

The main objective of the project is to determine the basement composition in the western Barents Sea, primarily from geophysical data, in order to provide input to heat flow estimates; radiogenic heat production varies as a function of basement type and constitutes approximately 50% of the total...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kompetanseutvikling med videokommunikasjon - VIKOM Kompetanse

Sandefjord kommune har gjennom sitt selskap Sandefjord Bredbånd KF etablert et fiberoptisk bredbåndsnett til alle kommunens virksomheter. I løpet av 2004 er det avtalt at ca. 2300 hjem får tilknytning til nettet, og antallet er hurtig økende. Skolene har fått et tilordnet undervisningsnett med s...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Serviceportalen for Vardø kommune

Bakgrunn Vardø kommune gjennomfører et totalomstillingsprosjekt (”LØVETANN”) med visjonen å etablere Vardø som en sterk merkevare. Et viktig element i LØVETANN er å utnytte kommunens velutviklede bredbånd infrastruktur i kombinasjon med en konsentrert b osettingsstruktur og moderne teknologiske...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no som fyrtårn 2005

Informasjonsarbeidet er en videreføring av fjorårets informasjons- og profileringskampanje som vektla informasjon om Filmarkivets web-løsning mot et allment publikum. Hovedfokus i 2005 vil være å informere om Filmarkivets IP-portal mot utvalgte potensiell e storbrukere av tjenesten. Kjernemålgrup...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

SEKOM - Sentralisert elektronisk kontakt for omsorgsfunksjoner

Sandefjord kommunes betydelige satsing på omsorgstjenester de seneste årene, spesielt eldreomsorgen, er forankret i en modell hvor en har lagt vekt på at brukerne skal bo hjemme så lenge som mulig og hvor trygghetsbegrepet er en av pilarene. Kommunen har nylig bygd 4 nye bosentre og 3 bofelless...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

3-1 Fyrtårnprosjekt: Effektivisering av tjenesteproduksjon i tre kommuner basert på anvendelse av bredbånd.

Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtok i 2003 å etablere prosjektet "3-1" for å gjennomføre områder hvor de tre kommunene kan samarbeide for å få mer ut av de totale ressurser. En felles IKT-tjeneste Ikomm ble organisert som IKS, og har gjen nomført utbygging av felles teknisk infra...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2005 - økt samhandling og medvirkning basert på geografisk informasjon i eNorge

Som fyrtårn for Høykom programmet under Norges forskningsråd skal prosjektet gjøre synlig viktige resultater fra satsingen på geografisk informasjon. Prosjektet skal synliggjøre muligheter for å modernisere arbeidsmåter innenfor offentlig sektor ved å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikas...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ

HMN har gjennom flere år investert store beløp i digital røntgen og bredbåndskommunikasjon mellom ulike helseaktører innenfor regionen. Alle de åtte sykehusene i HMN har nå tatt i bruk et felles PACS/RIS-system bygd på en bredbåndsløsning. HMN ønsker nå å starte et prosjekt som skal utnytte e...

Tildelt: kr 20 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eServicetorget i Numedal

eServicetorget i Numedal har etablert og synliggjort et funksjonelt konsept med nye dimensjoner i en innbygger- og virksomhetsportal, på tvers av offentlige forvaltningsnivå. Det er et løsningskonsept som har vagt positiv oppmerksomhet blant både kommunal e, regionale og statlige aktører. Samtidi...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Emnekartteknologi og fullført elektronisk saksbehandling på eServicetorget i Numedal i samarbeid med statlige aktører

eServicetorget i Numedal har etablert og synliggjort et funksjonelt konsept med nye dimensjoner i en innbygger- og virksomhetsportal på tvers av offentlige forvaltningsnivå. Det er blitt en nasjonal demonstrator og et eksempel som har vagt positiv oppmerk somhet blant både kommunale, regionale og...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samordna bruk og drift av administrative IT-system

Prosjektet gjeld 6 kommunar med 14.500 innbyggjarar og 50% av arealet i Telemark. I kommunane er det i stor grad samanfall når det gjeld fagapplikasjonar innafor lønn/personal, rekneskap/økonomi og fakturering. Ein bakgrunn for dette er at ein gjennom I T-samarbeid over fleire år medvete har ar...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Telemark

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Enabling production of remote gas

The main focus in project is to address the critical technology barriers related to floating production of natural gas from smaller fields through a coordinated effort by industry and research institutions. Specific challenges are: Safety, movement of pro cess equipment, weight and compactness as...

Tildelt: kr 27,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Enhanced Oil Recovery for Maximizing Tail Production

The increased oil price has lead to a new look at more cost intensive enhanced oil recovery (EOR) methods especially for oil fields on decline. The reason is the large potential for increased tail production by chemical methods and miscible gas injection. In the 80?s these methods were studied e...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i klasserommet - det virker som det ikke virker

Det investeres betydelige midler i utbygging av bredbånd til norske skoler. Likevel er tilbakemeldingene fra ”fiberskolene” at de ikke opplever økt kapasitet i klasserommene. Investeringene i fiberoptisk bredbånd merkes ikke. Hvorfor er det slik? Er dett e en viktig årsak til at den omfattende p...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

KS - Integrasjonsprosjekt, pilotering og drift

I mange land arbeides det med løsninger for integrasjon mellom ”front office” og ”back office”, dvs. mellom portalløsninger, sak/arkiv-systemer og fagsystemer. Slik integrasjon er nødvendig for å kunne tilby elektroniske selvbetjeningsløsninger for publik um og næringsliv og effektivisere offentl...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

SNS-Samnordisk skogforskning

N 2005-09 AFFORDNORD - inflydelsen af beskovning på ökosystemer, landskab og landsbygdsmiljö

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kvalitativt tilbud til pasienter på flyttefot og fagnettverk innen demensomsorgen

Prosjektet vil utarbeide rutiner for pasientoppfølging ved ut- og innskriving til spesialisthelsetjenesten og ved overføring til differensiert omsorgsnivå innen samme institusjon. Individuelle planer og standardmeldinger for inn- og utskrivning utvikles for kvalitetssikring av tjenestetilbudet...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BLiNK - ny BredbåndsLøsning i NumedalsKommunene

- Numedal har i dag ikke et fungerende marked for bredbåndstjenester. Høye utbyggingskostnader pr. kunde fører til høy økonomisk risiko for potensielle tilbydere. - For å redusere risikoen for utbyggerne, har kommunene nå vedtatt å samordne nye innkjøp a v bredbåndstjenester gjennom langsiktig f...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

e-Operation, value potential and new technology for real-time reservoir management, production optimization and operation.

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av en sjøegenskapsindeks for kystfiskefartøy

Deler av kystflåten har de senere år gjennomgått en kraftig fornyingsprosess. Nybyggene har i stor grad blitt tilpasset regelverket som regulerer adkomst til fiske. Dette har resultert i såkalte ”paragrafbåter” der skrogutforming og vektfordeling har gitt fartøyer med dårlige sjø- og motstandseg...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Innovativ bruk av AIS-data

Bakgrunn: IMO, EU og ESA arbeider for å benytte moderne maritime IKT-løsninger til å fremme miljøsikkerhet og maritim sikkerhet. Sentralt i dette er elektroniske kart, informasjon fra trafikksentraler (VTS) og Automatic Identification Systems (AIS). AIS benyttes som antikollisjonssystem og til o...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Technical Operations Competence Centre

There is a growing need for better utilisation of technical operational data in the maritime industry. Effective operation is becoming an important asset in industries where profit margins are continuously challenged. The maritime industry is faced with increasingly rigid documentation require...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Prediction of deposition and transport of sand in sand-liquid flows (STRONG)

...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Integrerte kommunale tenesteportalar i Sogn og Fjordane

Prosjektet omfattar følgjande aktivitetar avleda av målsettinga ovanfor: 1: Utvikling og etablering av innsynsmodul for Nordfjordkommunane med PKI, skjema-tilgang og ferdigstilling av GIS-teneste i alle kommunar. 2: Utvikling og etablering av felles GIS -tenester for kommunane i Sogn Regionråd ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fleksibel læring i Finnmark - en kompetent region

Videregående opplæring i Finnmark Fylkeskommune tilbys gjennom 8 fylkeskommunale skoler. Disse skolene har foruten ordinær videregående opplæring ansvaret for voksenopplæring. Skolene forventes å ta større ansvar for regional utvikling bl.a. gjennom kurst ilbud til næringslivet og det offentlige....

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku