0 antall prosjekter

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Development of an algorithm for automatic detection of small single trees using airborne laser scanning, utenlandsstipend

This proposal concerns the visit at the Canadian Forest Service - Pacific Forestry Centre (CFS-PFC), BC, Canada for Ph.D. student Nadja Thieme. The visit at CFS-PFC is an integrated part of Nadja Thieme's Ph.D. project. She will accomplish research tasks on the development of an algorithm in ord...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

PhD utenlandsopphold i Texas for Knut Marius Hauglin

Det søkes om midler til opphold på Spatial Sciences Laboratory, Department of Ecosystem Science and Management på Texas A&M University for PhD-student Knut Marius Hauglin. Oppholdet vil være en integrert del av PhD-prosjektet hans, og hans arbeid i Texas vil i hovedsak fokusere på metoder for e...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Økt aktivitet i skogbruket med moderne kommunikasjon og bruk av ajourførte skogbruksplandata

Det legges opp til et 3 årlig prosjekt med start 1.august 2010 og avslutning 31. juli 2013. Prosjektet ønsker å se på flere metoder som kan bidra til en bedre utnyttelse av de investeringer som gjøres i skogbruksplanene. Webbaserte løsninger gir nye m uligheter for bruk og ajourhold av skogbr...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Økt planting for økt CO2-binding i skog; hvordan incentivere skogeiere til å plante mer?

Det er et stadig økende fokus på bruk av skog i forbindelse med miljø og klima. Et aktiv skogbruk fordrer imidlertid også aktiv skogplanting. De siste tiårene har foryngelse etter hogst blitt stadig mer ekstensiv, delvis begrunnet i endringer i næringens lønnsomhet. Tall fra Skog og Landskap vis...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Ny måletmetode til kvantifisering av fysisk belastning ved motor-manuelt arbeide i bratt terreng

Det er mange år siden motor ? manuelt arbeid i vanskelig terreng har blitt tatt opp som forskningsemne. Den høye mekaniseringsgraden i de fleste europeiske land har gjort at emnet er satt litt til siden, mens arbeidsmiljøet burde være satt høyt på dagsord en i Norge hvis problemene med for liten ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Reisestipendiat - Deltakelse i internasjonale konferanse om optimering innenfor logistikk

Jeg skal delta på konferansen Konferansen "TRANSLOG, Transportation and Logistics Workshop" 8.-11. desember 2009 i Chile, og søker med dette om midler fra utviklingsfondet, beløp stort kr. 15 000 til delvis dekning av utgifter. Bakgrunnen for søknaden er at jeg er phd-student ved Skogoglandskap...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Støtte til finansiering av lassbærersimulator Valmet 860

Lassbærersimulatoren skal brukes av Midt Norsk Skogsenter i kursing av entreprenører, og kunne brukes i undervisning av elever på Mære landbruksskole og til markedsføring. Kjøresimulatoren gir mulighet til på en enkel og risikofri måte, å gi grunnleggende og virelighetsnær opplæring og mengdetre...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bonitering i fjellskog av gran

Høydebonitering er ofte problematisk i høyereliggende strøk med naturlig forynget skog som er fleraldret og glissen og derfor sannsynligvis er utenfor bonitetsfunksjonenes gyldighetsområde. Det har vært uttrykt en mistanke om en systematisk underestimerin g ved tradisjonell høydebonitering i slik...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Indirekte måling av skadelig muskelbelastning hos hogstmaskinførere

Bakgrunn Formålet med å utvikle en elektronisk spakregistrering er basert på tidligere forskningsstudier (1, 2 og 4) som viser en sammenheng mellom vedvarende statisk muskelaktivitet og smerteutvikling hos skogsmaskinførere (3 og 5). Det arbeides for tide n med å utvikle utstyr for overføring av ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Tilstand, utvikling og produksjon på hogstflater i granplantefelt som ikke gjenplantes i kystskogbruket

Foryngelseskontrollen har avdekket at for kystfylkenes vedkommende har det vært slik det siste tiåret at mellom 12 og 33% av hogstflatene ikke blir gjenplantet. Dersom man i tillegg inkluderer de flater som blir avvirket og hvor gjenveksten uteblir av uli ke årsaker (snutebiller, beiteskader, ugr...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær. Femte prosjektfase for perioden 2010-2011

Norsk Pyntegrønt har i samarbeid med Det norske Skogfrøverk og Norsk institutt for skog og landskap i Bergen deltatt i prosjektet "Utvikling av plantemateriale av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til juletreproduksjon. Prosjektet startet i 1993 og består av fem prosjektfaser, ved utgangen av 200...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Buskerud

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Deltakelse i møtene til prosjektet "Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners" (kortnavn Peerforestry).

Norsk senter for bygdeforskning ved Gro Follo har deltatt som eneste norsk aktør i utarbeidelsen av den internasjonale prosjektsøknaden "Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners" (kortnavn "Peerforestry") som er gitt m idler fra Nordplus-programmet. Finansieri...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations

Norsk Institutt for skog og landskap skal arrangere OSCAR-konferansen "The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations". Konferansen er allerede støttet av Nordisk Ministerråd gjennom Samnordisk Skogforskning (SNS). OSCAR er et networking-prosjek t støttet av SNS, med den hensikt å styrk...

Tildelt: kr 44 650

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Evaluering av skogtaksering med satellittbasert SAR

Prosjektet skal utprøve satellittbaserte RADAR data for kartlegging av skogressurser, dvs volum, biomasse, overhøyde og middelhøyde. To typer av RADAR data vil utprøves, - interferometri og polarimetri. Studieområdet vil være Lardal kommune i Vestfold.

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Støtte til drift av skogbrukerforeningen 2009/2010

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Internasjonale konferansen Ecology and Forests for Public Health 18.-20.9.2009 på Soria Moria Hotell i Oslo.

Internasjonale konferansen Ecology and Forests for Public Health 18.-20.9.2009 på Soria Moria Hotell i Oslo.

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Buskerud

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utenlandsopphold for Espen Andreas Halvorsen ved University of Wisconsin, USA

Utenlandsoppholdet som søkes finansiert er knyttet til doktorgradsprosjektet "Utvikling og testing av matrisebasert beslutningsstøtteverktøy for skogbehandling" ved INA, UMB. Sentralt i dette prosjektet er videreutvikling av en diameterklassevis matrisem odell med utgangspunkt i data for tilveks...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Anskaffelse av kabelkranmodell til kursing og undervisning, Forprosjekt

Modellen skal brukes i undervisning av taubanemannskaper og entreprenører, og i undervisning av elever på Mære landbruksskole og andre. Modellen vil enkelt kunne transporteres i en tilhenger eller en kassebil slik at kurs kan tilbys hos oppdragsgivere. De n skal fungere som en simulator av en ful...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Integrating Airborne Laser Scanning (ALS) and optical data for forest inventory, Utenlandsstipend

This proposal concerns the visit at the Canadian Forest Service -Pacific Forestry Center (CFS-PFC), BC, Canada (CFS-PFC) for Ph.D. student Hans Ole Ørka. The visit at CFS-PFC is an integrated part of Hans Ole Ørka?s Ph.D. project. He will accomplish resea rch tasks on integrating remote sensing d...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utbytte av biomasse ved høsting av avvirkningsrester i granskog

Uttak av avvirkningsrester (hogstavfall) til bruk som biobrensel er fortsatt på forsøksstadiet i Norge, men forventes å øke sterkt de nærmeste årene. Det er mye usikkerhet knyttet til teknikk, utbytte og økonomi i slike drifter, og til de mulige økologisk e konsekvensene det kan ha å fjerne hogst...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Hvordan unngå uheldige sprekkdannelser i laftevirke

Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med inneslutet marg, og det vanligste er at virket friluftstørkes. Sprekker oppstår når virket tørker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen, noe som medfører at det på laftevirke som er kantet på to ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Miljømessige restriksjoner i skogbruket: Effekt på areal- og virkestilgjengelighet

I Norge og ellers, har økt fokus på bærekraftig skogforvaltning medført en lang rekke tiltak for å ivareta miljø og fritidsinteresser i skogen. Samtidig har miljøtiltak for skog begrenset det faktiske skogareal og stående volum som er tilgjengelig for vir kesutnyttelse. Målet med prosjektet er å ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Foryngelse,bonitetsendring og driftstekniske erfaringer etter skogbrannen i Froland 2008. Etablering av kunnskapsoversikt for forvaltning av

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges skogeierforbund, Norsk institutt for skog og landskap, Skogbrand, AT Skog BA og Froland kommune. Prosjektet omfatter skogøkologiske og produksjonsøkologiske undersøkelser etter den store skogbrannen i Froland ko mmune sommeren 2008. I tilegg utarbeides ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Optimal hogstalder og selvtynning i granbestand på svært høg bonitet

Gjennomsnittsalderen og tettheten av skogen i Norge er stigende. Dette betyr at risikoen for skader og kalamiteter stiger og at andelen trevirke som tapes ved selvtynning vil tilta. Noe av dette virket kan antakelig høstes og ivaretas, både i tynningshogs ter og gjennom energivirkeleveranser fra ...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Skoglauget - Økt rekruttering til skognæringen og skogfagsstudier

Søkningen til skogfagutdanningene på høyere nivå har falt dramatisk de siste årene. Opptaket i 2006 var historisk lavt og færre enn 10 studenter startet høyere utdanning i skogfag i Norge (3 ved UMB og 6-7 ved HiH). For 2007 var det en gledelig økning, me d 13 nye bachelor¬studenter i skogfag ved...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Economic analyses of use of forest and forest products in Norway to reduce the atmospheric concentration of greenhouse gases, utenlandsstip.

Forest and forest products contribute today in two ways to the reduction of atmospheric content of greenhouse gases. First, while growing, forest absorbs CO2, which is stored in the wood. An old tree may be a pure storage of carbon. But later, the tree wi ll decompose and emit CO2 until most of t...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Påvisning av råteutvikling i trematerialer etter langtidseksponering i felt ved hjelp av molekylære metoder.

Modifisert tre representerer en ny generasjon trebeskyttelse. Generelt kan man si at modifisering av tre er en prosess som endrer og bedrer egenskapene til tre uten bruk av gift. Man vet at modifisering av tre fungerer mot en rekke vednedbrytende organism er, men lite om hvorfor. Dette er nye sys...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Skogsflis i Mjøsen

Mjøsen er kommet til en erkjennelse av at mye utviklingsarbeid fortsatt gjenstår, før det er etablert driftstekniske løsninger og en logistikk som er konkurransedyktig innenfor det småskala familieskogbruket som er dominerende i Norge. De utfordringer so m gjelder skogsbrensel er knyttet til øko...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kan myofeedback redusere smerteutvikling og bidra til økt rekruttering av hogstmaskinførere? En forstudie/pilot

Formålet er å utvikle en bærbar "signal klokke" som kan varsle skogsmaskinførere om uheldig arbeidsmønstre med statisk muskelarbeid i lange perioder som har vist seg å være en stor risiko i den industrielle skogproduksjonen. De sentrale FoU utfordringe ne er å forene de to teknologiene myofeed...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Er dagens skogbehandling i høgbonitetsskogene på Sør- og Østlandet bærekraftig?

I de siste årene har det vært økt fokus på treslagsvalg og arealbruken på sørøstlandet, særlig superbonitetene i Akershus, Buskerud, Oppland, Hedmark, Telemark, Vestfold og Østfold, Vest-Agder og Aust-Agder. Selv om arealet på bonitet G20 og høyere til sa mmen bare dekker 2,5 mill dekar i disse f...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Akershus