0 prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector

AlgoCult-prosjektet har støttet et forskningsnettverk med mål om å studere bruk og implikasjoner av algoritmer i digitaliseringen av offentlig sektor. Algoritmer og automatisert beslutningstaking blir presentert for publikum som en måte å åpne prosessene for kunnskapsproduksjon for innbyggerne, f...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Kontrollrom er essensielle i samfunnet for å styre kritisk infrastruktur. De gjør seg i økende grad gjeldende i nye sektorer, og i den kulturelle logikken som etablerer seg med at stadig mer av livet leves gjennom teknologi. Ctrl-net har samlet deltakere fra en rekke fag, fra blant annet filosofi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Futurum: A network for neighbourhood transformation

Futurums mål er å utvikle et nettverk for og med de som arbeider med bærekraftige byutvikling. Futurum vil tilby en møteplass for innbyggere, planmyndigheter og forskere som jobber med bærekraftige transisjoner i det bygde miljøet. Kunnskap som skal produseres der den skal anvendes. Futurum tar v...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In the Clouds

Dette radikalt tverrfaglige prosjektet utforsker de kulturelle forutsetningene for en av de sentrale metaforene i dagens IT-samfunn: skyen. «In the Clouds» bringer sammen forskere og kunstnere i en felles utforskning av «skyer» som et teknologisk og kulturelt fenomen, inklusive deres seneste mani...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Changing Nature. A lexical and argumentative analysis of public debates on nature (1998-2017)

Forskning har vist at vår forståelse av naturen og dens verdi har endret seg dramatisk siden 90-tallet. Disse endringene viser seg i hvordan vi forstår forholdet mellom mennesker og naturen, og hvordan vi verdsetter naturen. Samtidig har ekspertkunnskap fått en viktigere rolle i offentlige debatt...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Skolen som mulighetsarena (SSM) Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

Forskningsprosjekt For å utvikle skolen som mulighetsarena for demokratiforståelse og forebygging av gruppebasert hets og fordommer har formålet med prosjektet vært å gi ny kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike fordommer i skolen i dag, og hvordan dette har vært håndtert tidl...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intervju for NRK 2 av Olav Høgetveit om 3ROceans-prosjektet

Det humanistiske fakultet ved NTNU har i perioden 2016 – 2020 fått 10 mill. kr. i støtte fra Norges Forskningråd til prosjektet «The high seas and the deep oceanns: Representations, resources an regulatory governace(3Roceans). Prosjekt 259419 Formidlingstøtte. Det humanistiske fakultet, NTNU s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Psykologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner forstår begrepet fordom ulikt, noe som får betydning for hvilke handlinger som blir foreslått for å motarbeide fordommer. Prosjektet argumenterer for at fordommer er et kontekstuelt fenomen som står i kontinuerlig spenning mellom...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen

Prosjektet Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen har munnet ut i to doktorgradsavhandlinger som på hver sin måte belyser spørsmål om fordommer og kontroversielle temaer i skolen. Erika Braanen Sterri har ved hjelp av kvantitative analyser av data fra en spø...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Voices - Muslimske stemmer

MuslimVoices setter lys på hverdagsreligion blant unge muslimer i Norge. Det er et visuelt formidlingsprosjekt på sosiale medier. I en diskusjon om religiøs ekstremisme blir ofte «vanlige» unge muslimer glemt. Målet er å gi unge muslimer en plattform til å ytre egne tanker og meninger om islam...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

Forskningsprosjektet SHIFTING BOUNDARIES. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway tok sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. Prosjektet tok utgangspunk...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

BYFORSK - Sustainable diverse cities: Innovation in integration

Hvordan håndterer byer økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller? Sustainable diverse cities: Innovation in integration har utforsket hvordan møter oppstår, arter seg og hvordan integrerende samhandling kan bidra til deltakelse og medvir...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway

Lyden fra en samtale på jiddisch, jødiske butikker i Hausmannskvartalene ? hundre år tilbake i tid og den den jødisk minoriteten var et tydelig innsalg i bybildet. Da Norge ble okkupert i 1940 ble jødenes butikker, småbedriftene og leiligheten fratatt dem som ledd i arrestasjoner og deportasjoner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS. Prosjektet ledes av Trine Kvidal-Røvik (UiT). Forskergruppen består...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forskningskommunikasjon i nye digitale medier

Dette prosjektet, om forskningskommunikasjon i nye medier, har gått ut på å opprette og drifte i ett år en podcast og en blogg tilknyttet forskningsprosjektet "What should not be bought and sold?" ved Universitetet i Oslo. Podcasten og bloggen er blitt publisert på www.moralistene.no. I løpet av ...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidlingsprosjekt FORFOOD

Matjord er en viktig og begrenset ressurs, vi trenger den til å produsere mat til en stadig økende befolkning. Jordressursene konkurrerer likevel med andre interesser, som boligbygging, infrastruktur, gruvedrift, energi, karbonnøytralisering og naturvern. Nedbygging av matjord har konsekvenser fo...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten (formidling av SAMKUL-prosjektet NeRoNE)

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten var et formidlingsprosjekt om Midtøstens historie og kulturarv i et nettverksperspektiv. Prosjektet hadde utgangspunkt i forskningsprosjektet Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near-East (NeRoNe), som var...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Birthday Parents

Har den norske bursdagsfeiringen gått av skaftet? Hva kan være grunnene til at noen ikke feirer bursdag? Bursdager har stor betydning i norsk hverdagsliv, og man legger mye energi i hvilke gaver man gir, hvilke gjester man inviterer og hvordan man organiserer den. Vi fikk med utgangspunkt i fors...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans)

Det tredje året har vært preget av arbeidet mot det tredje og siste hovedseminaret vårt som fant sted på Frøya, 16-18 september. Tittelen var Ocean Transformations: Representations, Resources and Regulations. Seminaret samlet 24 deltakere fra 3 kontinenter. Seminaret ble en bekreftelse av at pros...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

What should not be bought and sold?

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense ove...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A Narratology of Criminal Cases

Prosjektets viktigste målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Prosjektet er inndelt i fire oppgaver: 1. Å utvikle en teoretisk informert oversikt over alle fortellingstypene som inngår i en norsk straf...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Dette prosjektet tar som sitt studieobjekt Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som oljefondet - som er blant verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet er eid av det norske folk, og forvaltet av Norges Bank med bakgrunn i et mandat utstedt av Finansdepartementet. Prosjektet und...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration

Gjennom å undersøke tid og temporalitet, etnografisk og teoretisk, har WAIT-prosjektet produsert ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Prosjektet har undersøkt hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på b...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Health communication regimes: Contest, meaning and power

Prosjektet «Helsekommunikasjon i mediene: Historikk, mening og makt» studerer hvordan medienes dekning av helse og medisin blir til, endrer seg over tid og varierer mellom land. Vi er omgitt av en overveldende informasjonsmengde knyttet til helse og sykdom: Historier om revolusjonerende behandlin...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice

En rekke sentrale rettigheter er allmenne (eller nesten allmenne) individuelle rettigheter, for eksempel ytringsfriheten eller stemmerett for alle borgere over 18 år. Men de fleste liberale stater, inkludert Norge, anerkjenner i tillegg rettigheter som ikke har karakter av å være individuelle ret...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

HISTORICIZING THE AGEING SELF: LITERATURE, MEDICINE, PSYCHOLOGY, LAW

Prosjektet studerer subjektive og symbolske dimensjoner ved menneskelig aldring slik de er representert i vestlig litteratur fra førmoderne tid og frem til idag. På grunnlag av hovedsakelig litterære, men også medisinske, psykologiske og juridiske diskurser, og med særlig fokus på det eldre indiv...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland