0 antall prosjekter

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover dem som er tilgjengelige for offentlige myndigheter, og samarbeid med frivillige aktører er gjerne nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Prosjektet har undersøkt hvordan beredskaps...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker og belyser noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av angrepet 22. juli 2011. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

Prosjektets vil styrke samfunnets evne til å bygge cyber-sikkerhet og redusere digital sårbarhet gjennom konsepter fra fagfeltet "resilience". Resilience som begrep er sentralt for bl.a. EUs policyer og strategier innen cyber-sikkerhet. Fagfeltet er sammensatt med mange røtter, med fokus på egens...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes "ytre høyre" s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer innebærer at et selskap fra ett land investerer i et selskap i et annet land, og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Slike investeringene kan ha positive effekter, som overføring av kunnskap, teknologi, og økonomisk vekst. I lys av øke...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, har vært å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultat...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)

Våren 2020 ble Norge truffet av COVID-19 pandemien. Dette prosjektet fokuserer på de kommunikasjonsutfordringene helsemyndighetene i de skandinaviske landene sto og står overfor i denne forbindelsen. Særlig fokuserer prosjektet på hvordan situasjonen er blitt annerledes på grunn av endringer i me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Sharing incident and threat information for common situational understanding

INSITU-prosjektet har hatt som mål å utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører. Tross økende tilgang på digitale informasjonstjenester med relevans for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt manglende oversikt over hvordan denne informasjonen ef...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Social Media Use in Crisis and Risk Communication. Emergencies, Concerns and Awareness

Den vitenskapelige antologien Social Media Use in Risks and Crises handler om hvordan forskjellige aktører - som krisehåndterere, beredskapspersonell, informatører, journalister og samfunnborgere - har brukt sosiale medier til å kommunisere om risikoer og kriser. Det handler også om hvordan disse...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserte på koordinering mellom beredskapsorganisasjoner og koordineringsutfordringer knyttet til masseredningsoperasjoner (MROs) til sjøs. Blant de største utfordringene i slike operasjon...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

UMOD: Understanding and Monitoring Digital Wildfires

Falske nyheter er et vanlig fenomen i dagens digitale medier. Vanligvis har de liten påvirkning og blir fort glemt. Det finnes likevel tilfeller der de falske nyhetene spres raskt og kan forårsake økonomiske skader, skader av omdømme, eller oppfordre til opptøyer og voldshandlinger. Slike tilfell...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norforsk

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Center for Research on Extremism: Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence

Terrorangrepene 22. juli 2011 avdekket et behov for oppdatert, forskningsbasert kunnskap om høyreekstremisme i Norge og våre omgivelser - et fenomen som har endret seg betydelig de siste tiårene. «Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)» ble i 2...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach

Terror kan forstås som en politisk motivert taktikk som innebærer trusler om vold eller bruk av vold, og der et mål om publisitet spiller en sentral rolle. Terror rammer ofrene direkte, men kan også ha samfunnsmessige konsekvenser i form av endringer i tillit og i politiske holdninger. Prosjektet...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The Duty of Care: Protecting Citizens Abroad

Globalisering, migrasjon og god privatøkonomi har ført til at stadig flere borgere befinner seg i utlandet i kortere eller lengre perioder som arbeidstakere, turister, studenter, langtidspensjonister eller av andre årsaker. Hvilke rettigheter har borgerne, og hvilket ansvar har staten når noe går...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Searching the unknown: discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

På bakgrunn av terrorhendelser som 9/11, Madrid og London er det skjedd et skifte i svært mange vestlige lands tilnærming til forebygging og bekjempelse av terror og voldelig ekstremisme. Fra å være et ansvar hovedsakelig tillagt sikkerhetstjenester og politi, inkluderer nå det forebyggende aspek...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP)

Forskningsprosjektet GOVCAP undersøkte offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), og har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

New Strains of Society: Hidden, Dynamic and Emergent Vulnerabilities

Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tett sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Nye former for kriminalitet, nye systemavhengigheter og nye sårbarheter produserer nye mønstre av risiko og sårbarhet Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikov...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Researching Social Media and Collaborative Software Use in Emergency Situations (RESCUE)

RESCUE er et internasjonalt forskningsprosjekt som har utviklet ny, kunnskapsbasert forståelse av krise- og risikokommunikasjon ved å utforske bruken av sosiale medier i tre ulike tilfeller: 1. Terrorist-angrepene i Norge i 2011, og under nyere tids terrortrusler i Norge 2. En miljøkatastro...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Communicating Risk in the Digital Age

Risikokommunikasjon handler ikke bare om å informere om risiko til publikum, men har også å gjøre med innsamling, bearbeiding og analyse av opplysninger om risiko. Samlet sett legger dermed risikokommunikasjon føringer for hva vi oppfatter som trusler og hvordan vi forholder oss til dem. Den bidr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Societal security in the European Union new protection policy space: adaptation, development and compatibility

This proposal builds on the studies in societal safety and security and civil emergency cooperation of the last decade. What has been missing is an approach that takes societal security as a transversal concept inside a multidimensional setting, and thus assesses (a) its adaptation at national l...

Tildelt: kr 90 579

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Sikkerhet til havs - kystvaktoppgaver i nord

Arktis har fått fornyet geopolitisk og sosio-økonomisk oppmerksomhet. En konsekvens av denne utviklingen er at man vil kunne møte en rekke utfordringer som omhandler samfunnssikkerhet. De overordnende spørsmålene som stilles i dette prosjektet er: Er det arktiske statene forberedet på å møte nye...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Akershus

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Securing Norwegian society abroad

How can society be secured when important parts of, and interests of, the same society are located outside of state borders? That is the underlying question of this proposed research project. Following from this initial question are the questions of how t he securing of societal interests abroad ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Etablering av internasjonalt nettverk for komparative kontrollromstudier

Med utgangspunkt i NTNU Samfunnsforsknings studie av kontrollrom for biologiske eksperimenter på den internasjonale romstasjonen (ISS) ønsker vi i dette skisserte forprosjektet å etablere et internasjonalt nettverk for å sammenfatte kunnskap om kontrollro m og sikker styring og koordinering av kr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Moving Blue and Green Lines - The Police and the Armed Forces in National Crisis Management

The objective of this pre-project is to develop a multidisciplinary collaborative research project proposal fusing institutions for research and higher education in the police and defence sectors. The main project will study the possibilities, drivers and constraints to police-military interacti...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Akershus

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Digital Dialogue on Risk and Crisis: Co-construction in Social Media

Social media has become a prime public source for information on risk and crisis. For those seeking to manage risk and crisis communication, it is vital to grasp what is going on in social media in this regard and to engage in dialogue with stakeholders b efore a crisis occurs. There is a need to...

Tildelt: kr 86 743

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Internal Security and Crisis Management: Governance Capacity in a Comparative Perspective

We will study existing and emerging organizational arrangements within the public sector to handle the 'wicked' transboundary issues' of organizing for internal security, emergency prepardeness and crisis managemnt. A comparative perspective covering sev eral countries and institutions is centra...

Tildelt: kr 99 679

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland