0 antall prosjekter

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Processoriented network development (POND)

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Innlandet

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Hygiene i fiberbasert næringsmiddelemballasje

Konsumvareemballasje er et viktig satsingsområde for norsk treforedlingsindustri. Kjemisk og biologisk renhet, samt gode sensoriske egenskaper er viktige forutsetninger for å lykkes i et marked som stiller stadig strengere krav til produktsikkerhet. I dag foreligger nasjonale regelverk som berøre...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Slitasjemekanismer og virkningsgradtap i Francis turbiner ved hurtig respons på lastendringer

Prosjektet vil ta utgangspunkt i hurtig lastendring fra og til stillstans eller lavlast. Turbinen kan kjøres på lavlast/tomgang med et potential til å øke lasten svært raskt. Imidlertid blir det fra flere hold hevdet at dette vil øke slitasjen og dermed v edlikeholdskostnadene. Slitasjeutvikling ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Cross-cultural perspectives from India and Norway on consumption, socio-cultural change and sustainability

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Oslo-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Vegetasjonssoner som pesticidfilter for overflatevann.

Vegetasjonssoner langs vassdrag er et effektivt tiltak for å redusere tap av jord og næringsstoff fra jordbruksarealer. Sedimentasjon av partikler og partikkelbundne stoffer er en viktig renseprosess i vegetasjonssoner. Partikkelbundne plantevernmidler i overflatevann til sannsynligvis også kunn...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av mulige utfall av WTO-forhandlingene.

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starter opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen er i utgangspunktet at forhandlingene skal være avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betyd ning for rammebetingelsene for norsk land...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Tromsø-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Omorganisering av kraftmarkedet

Innledningsvis hadde prosjektet fokus på den offentligrettslige reguleringen av kraftmarkedet bl.a. gjennom doktoravhandlingen Tilrettelegging av kraftmarkedet, og senere mindre studier om beredskapsregulering som nå er under bedømmelse og Statnettskontra kter for regulerkraftmarkedet regulerkraf...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2009

Sted: Oslo

SARS-SARS Intenational Center

Sars International Center

Sarssenteret er et internasjonalt forskningssenter etablert etter et initiativ fra Norges forskningsråd, Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet og Universitetet i Bergen. Oppbyggingen av Sarssenteret startet i 1997, og i dag jobber 32 personer f ra 14 ulike land ved senteret (Canada, Da...

Tildelt: kr 217,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2013

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Preferanser, fiskeforbruk og helse.

Medisinsk forskning har påvist sammenhenger mellom helse og matforbruk, spesielt som en følge av velferdssykdommer (kreft, hjerte/kar, diabetes etc.) Forebygging av helseskader gjennom riktig kosthold er billigst og mest effektivt. Endring av forbruksmøns teret i mer helsemessig ønsket retning sk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Barn og ungdoms preferanser og innflytelse i valg av fisk og fiskeprodukter.

Prosjektet er bygd opp av to delprosjekter hvor vi har valgt å analysere barn/ungdom ut fra to ulike markedsperspektiver; som et eget primærmarked og som et innflytelsesmarked. Den første studien legger vekt på å forklare og forstå barn og ungdoms prefera nser for fisk og middagsretter gjennom en...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusing winter loss of varroa mite infested honeybee colonies by maximising the size of the winter bee

The mite Varroa jacobsoni represents a major threat to sustained commercial as well as leisure beekeeping in Norway. Infested colonies are much more likely to die during winter than non-infested ones. This seems to be associated with disruption of the dev elopment of the class of physiologically ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Environmental Favourable Energy Use in Buildings

Det strategiske instituttprogrammet vil bidra til utviklingen av teknologi, løsninger og strategier for miljøriktig energibruk i nye og eksisterende bygninger. Programmet omfatter tre delprogrammer: 1. Kostnadseffektiv teknologi og systemløsninger2. Pros jekteringsverktøy og -retningslinjer3. St...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Molekylær mikrobiell økologi på ammoniakkoksiderende bakterier (AOB) fra jord - studier av forekomst, fylogeni vekst og bioremediering

Gjennom nitrifikasjon oksideres ammonium til nitrat, en prosess som utføres av ammoniakkoksiderende og nitrittoksiderende bakterier. Ammoniakkoksiderende bakterier (AOB) er dermed ansvarlige for ett av trinnene i den globale nitrogensyklus, og har derfor direkte innvirkning på den økologiske bala...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Startgjødsling - mer effektiv utnyttelse av fosfor.

Startgjødsling er i ferd med å bli en ny gjødselmetode i korn. Metoden kan gi mer effektiv utnyttelse av fosfor. En rekke grunnleggende spørsmål trenger avklaring. Temperatur og jordfuktighet har innvirkning på tilgjengelighet og opptak av fosfor. I vekst kammer med ulik temperatur og jordfuktigh...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet

Forholdet mellom det økologiske og det konvensjonelle landbruksmiljøet i Norge og Danmark syne å være av særs ulik karakter. Mens det økologiske og det konvensjonelle miljøet i Norge synes som å ha fulgt det vi kan betegne som en samarbeidslinje, har man i Danmark i større grad fulgt en konfronta...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Offentlig planlegging, bærekraftig forvaltning og naturbasert næringsutnyttelse

Formålet med prosjektet er å studere betingelser for forvaltning av naturområder som både ivaretar hensynet til naturbasert næringsutøvelse og naturverdier. Søkelyset rettes mot betydning av nærhet mellom forvaltning og bruker av naturområder og ressurser . Vi tar utgangspunkt i en hypotese om at...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Forbrukernes holdninger i forhold til valg av produkter fra jordbruk og fiskeri.

Prosjektet skal kartlegge forbrukeres preferanser og holdning knyttet til valg av varer fra fiskerinæring, jordbruksnæring og kjøttproduksjon. Det vil bli lagt vekt på å kartlegge utviklingstendenser på disse områdene. Vi vil samtidig være opptatt av å te ste i hvilken grad forbrukeres preferanse...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Vannkjemiske effekter av barskogplanting på Vestlandet

Det er mange ulike årsaker til tilbakegang av laks i vassdrag på Vestlandet. En årsak kan være tiltakende vannforsuring, til tross for reduserte tilførsler av sur nedbør i området. En av årsakene til økt vannforsuring i marginalt sur nedbør forsurede vass drag i område med lav tålegrense kan være...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helhetlig planlegging av melkeproduksjon med vekt på rimelige bygninger

Norske driftsbygninger for melkeproduksjon er i dårlig forfatning. Man sliter med dårlig arbeidsmiljø, mangelfullt dyremiljø og lekkasjer fra siloer og gjødselkjellere. Nybygging og restaurering etter dagens oppskrift kan for mange resultere i økonomiske uføre. Det er derfor betydelige behov for ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Seleksjon i trål og snurrevad: Redskapstekniske løsninger, overlevelse og bestandseffekter

Det aktuelle instituttprogrammet tar for seg aktuelle problemstillinger og hvordan disse tenkes løst: Arts- og størrelsesseleksjon i snurrevad og trål er aktuelle problemstillinger i henholdsvis Barentshavet og Nordsjøen. Artsseleksjon i snurrevad er tenkt løst ved å benytte stormasket horisontal...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Kvalitet av fiskemuskel - ekstracellulær matrix

Norges fiskerihøgskole ønsker å satse mer på næringsmiddelfag. Årsaker er økt fokusering på fisk som mat, ønskene optimal utnyttelse av råstoff, mer videreforedling og markedsrettet produktutvikling. Dette har gitt seg utslag i sterkt økt interesse hos st udentene for spesialisering og hovedoppga...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Mineral content in plants and mineral supply for ruminants in organic agriculture

It is essential to have reliable knowledge about the mineral content of fodder from organic agriculture to ensure animal welfare. Today, such knowledge is lacking. The objective of this program is to investigate and evaluate the mineral supply, for rumina nts in organic farming systems with minim...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Carbon dynamics in forest soil

I Kyotoprotokollen er økt lagring av CO2 i skog og skogprodukter foreslått som et viktig virkemiddel for å redusere det globale CO2-nivået. Skogøkosystemet fungerer kun som et karbonlager hvis nettoassimileringen av CO2 i vegetasjonen er større enn tapeta v CO2 fra jorda. Karbon som assimileres g...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

A broad-scale approach to memory and cognition

Studiet av høyere-ordens kognitive funksjoner er et meget aktivt forskningsfelt. Det er flere faktorer som bidrar til dette: Kognitiv psykologi har utvidet sitt fokus fra de klassiske laboratorieeksperimenter til å studere menneskelig kognisjon slik den f remtrer i dagliglivet, nevropsykologer st...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

How to change muscle phenotype: intracellular mechanisms studied in vivo

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Effekt av termisk prosessering på pulver- og oljeprodukter basert på fiskeråstoff

SSf har som overordnet målsetning å betjene norsk fiskemelindustri med kompetanse innen næringens satsingsområder og i samarbeid med Nordsildemel være fellesskapets og enkeltaktørenes redskap ved nyskaping inklusiv utvikling av nye produkter. Strategisk p rogram søker å ivareta sentrale behov for...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Bruk av meta-analyser til kunnskapsoppsummering i transportforskning

Meta-analyser er særlig egnet for oppsummering av resultater der det finnes mange enkeltundersøkelser. Ved hjelp av metaanalyser kan en påvise små effekter fra mange enkeltundersøkelser, forklare sprikende resultater fra ulike undersøkelser samt sortere u ndersøkelser etter kvalitet. Det er imidl...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Lokalforvaltning i utviklingsland

Det strategiske instituttprogrammet innen feltet lokalforvaltning i utviklingsland vil inneholde flere ulike komponenter. Enkeltprosjektene er valgt med tanke på å videreutvikle faglig kompetanse gjennom en vekselvirkning mellom fagfelt, og for å stimuler e til komparativ forskning. I tillegg øns...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Agder