0 antall prosjekter

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

FCCS Flexible and Convertible Cabin Scooter

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

PermaBar Laser based permeablilty sensor for testing and quality assurance of high performance barrier materials

...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Agder - Kunnskapsutvikling gjennom samhandling

VRI-Agder er basert på teori om at kunnskap, innovasjon og verdiskaping utvikles gjennom samhandling i bedrifter, i nettverk mellom bedrifter og mellom regioner. VRI-søknaden er et resultat av samhandling mellom næringsliv, nærings- og arbeidslivsorganisa sjoner, offentlige aktører i Aust-Agder o...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

(avsluttet - videreføres i 187837) NYE ROLLER, SAMSPILL OG VILKÅR FOR KUNNSKAPSUTVIKLING I REGIONALE OG LOKALE INNOVASJONSPROSESSER

Den tradisjonelle norske distrikts- og regionalpolitikken representerte de tradisjonelle hierarkiene eller de hierarkiske styringsformene, og disse grep inn i markedenes virkemåte. I dagens økonomiske utvikling, hvor gründere og småbedrifter skal generere endogene vekstprosesser blir enkelthet o...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional innovasjon i Finnmark

VRI- Finnmark skal utnyttes som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og internasjonalt samarbeid som fylkeskommunen har utarbeidet i de senere årene. Økning av forskningen i og for næringslivet er et viktig virkemiddel i disse strate...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Edit INC - How to achieve broader participation in companies that don't have any experience with the Nordic Model of enterprise development

This text is in Norwegian as it is part of the appendix of the application from the coalition: Forskarprosjektet er ei vidareføring av arbeidet som er utført i VS2010 Sogn og Fjordane. INC Gruppen er ei industrigruppering som består av 18 bedrifter med t il saman omlag 500 tilsette. Bedriftene e...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

"Framtidsfylket... "

Det står bra til i Sogn og Fjordane for tida. Men det er i gode tider vi må leggje grunnlaget for framtidig vekst. Ei sterkare kopling mellom forskingsmiljøa i fylket, næringslivet og bedriftene er éin viktig og fornuftig utviklingsstrategi. Ein slik stra tegi vil bidra til å skape fleire og meir...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon - Vestfold 2007 - 2009

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) er formell avsender av Vestfolds VRI-søknad. På vegne av VSV er Høgskolen i Vestfold utpekt som juridisk kontraktspartner. Professor Stein Ivar Hansen er utnevnt fra VSV som koordinator for VRI Vestfold. VRI Vestf old er organisert med en egen styringsgru...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestfold

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling i innovasjonssystem med politisk-regional forankring - Intervenering og evaluering for å utvikle FoU-basert regional innovasjon

Prosjektsammendrag Europa sakker etter USA og Østen i innovasjonsaktivitet. Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge som nr. 16 av 33 land. Problemstillingen i prosjektet er å finne ut hvordan innovasjonspotensialet i det regionale næringslivet kan virkeliggjøres gjennom aktiv tilretteleg...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Innlandet, Hovedsøknad

VRI-Innlandet er utviklet i samarbeid med det regionale FoU-partnerskapet i Hedmark og Oppland, og bygger på vedtatte strategier. Begge fylkeskommuner stiller seg bak søknaden, og vil bidra til realisering av innholdet i VRI. Hedmark fylkeskommune vil på vegne av de to fylkeskommunene ivareta det...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Innlandet

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

4D City Modelling System

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Akershus

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Innovasjon og medvirkning i næringsmiddel- og emballasjeindustiren i Østfold

Formålet med prosjektet er å bidra til næringsutvikling i Østfold gjennom styrking av verdiskapingsevnen i næringsmiddel- og emballasjeindustrien i regionen ved gjennomføring av interne innovasjonsprosesser knyttet til organisasjonsstruktur, teknologi og produkt/marked, understøttet av deltakelse...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Østfold

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Kunnskap og innovasjon som forutsetning for verdiskaping i Agder

Denne søknaden til det nasjonale forskningsprogrammet VRI er nært knyttet til Agders aktivitets og samhandlingssøknad til samme program. De to søknadene bør sees i sammenheng. Denne søknaden inneholder beskrivelse av de organisasjons- og innovasjonsforsk ningstema vi spesielt vil arbeide med på ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Østfold - Forskningsbasert Innovasjon og Fornying i en industriregion i omstilling

Østfold Fylkeskommune søker i samarbeid med partnerskapet for VRI Østfold (NHO, LO, Innovasjon Norge, Høgskolen i Østfold, STØ mfl) om totalt 13,1 mill. NOK fra VRI-programmet til VRI Østfold for perioden 2007-2009. Søknaden omfatter en Samhandlingssøkna d og en Forskningssøknad (sendes separat ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Østfold

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Tverrfaglig innovasjonssatsing i Møre og Romsdal

To paradoks preger samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. For det første, her finnes noen av de mest moderne og fremtidsrettede næringsklyngene i landet, men befolkingen kjennetegnes ved lav utdanningsgrad. For det andre er det rekordlav arbeidsledighet i fylket, men ungdommen flytter i økende g...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Innlandet Forskerprosjekt

Forskningssøknaden er en nærmere presisering av forskningsdimensjon i særlig hovedvirkemidlet Dialog og medvirkning i hovedsøknaden til VRI-programmet. På basis av utfordringer i regionen, valgte satsingsområder og virkemiddelbruk i VRI-Innlandet, og fors kningstemaene i VRI-programmet, søker vi ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Innlandet

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Demokratisering av regionale innovasjonsprosesser: videreutvikling av den norske samarbeidsmodellen

Forskningsprosjektet integrerer to av temaene i VRIs forskningsagenda, Forutsetninger for regional samhandling og Den nordiske samarbeidsmodellen. Med VRIs regionale forankring og trippel-fokus på bedrifts-, nettverks- og regionalt nivå, gis det en unik m ulighet til å utvikle ny kunnskap og prak...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Høgskolen som regional aktør.

Projektet har tre utgångspunkter. Den första är att av de tre parterna näringsliv, myndigheter och FoU-miljö är det egentligen bara är den sistnämnda som har som uttalad uppgift att samhandla med de två andra. Den andra är att den enda egentliga FoU-miljö n i Vestfold utgörs av högskolan, som eme...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestfold

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling mellom bedrifter, FoU og myndigheter for å utløse nyskapingspotensial særlig innen og mellom Mat-, Energi- og Maritim sektor.

Rogaland Fylkeskommune er søker og vil være prosjekteier i gjennomføringen. Rogaland har sterke industriklynger innen mat, energi og maritim sektor og har dermed et meget godt utgangspunkt for videre utvikling av et moderne og konkurransedyktig næringsliv med høyt teknologisk nivå og internasjon...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Hvordan stimulere til regional innovasjon? En analyse av VRI-satsingen som et eksperimentelt virkemiddel

VRI-programmets rasjonale tar utgangspunkt i tre viktige erkjennelser innenfor moderne innovasjons-teori. For det første at innovasjoner finner sted i samspill mellom ulike aktører, for det andre at geografisk nærhet mellom de involverte aktørene bidrar t il å fremme innovasjonsprosesser og for d...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

EDWOR II - Doktorgradsutdanning i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning (tidligere 175736)

Programmets siktemål er å skape en solid faglig plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning. Innenfor rammene av programmet er det ytterligere et siktepunkt å gi en bred faglig basis for aksjonsforskni ng på arbeidslivets problemstillinger. Pr...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Næringsliv- og universitetssamarbeid HUMSAM

Prosjektet vil ha tre nivåer, et universitetssentralt nivå, et fakultetsnivå og et lokalt nivå. Sentralt: Målet er å bringe videre og bygge på erfaringene fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets samarbeid med industrien fra seks industrifagdager i 2004-2005 "Piloten". Gjennom å invitere ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Tildelt: kr 23,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo