0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster randomized clinical trial of efficacy

I forbindelse med denne suksessfulle studien har vi publisert (noen er også under publisering) 19 KOSMOS-relaterte bidrag i 2017. KOSMOS-dataene er ikke bare brukt direkte av ph.d.-kandidater som er med i studien, Irene Asmul og Christine Gulla, som begge disputerer i 2018, men også av to forsker...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Perinatal outcomes and childrens health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination

I 2009 ble befolkningen utsatt for et nytt pandemisk influensavirus A (H1N1) som førte til at mange unge ble syke, deriblant gravide kvinner. For å kunne undersøke eventuelle konsekvenser av influensa i svangerskapet etablerte Folkehelseinstituttet svangerskapskohorten NorFlu. Målet er å studere ...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NAFALM - The Norwegian Research School in General Practice

Etter ni års drift (2013-2021) kan vi konstatere at Forskerskolen i allmennmedisin har betydd mye for hele det akademiske allmennmedisinske miljøet i Norge, både ved å skape et fellesskap og et faglig nettverk på tvers av universitetene og ved å befeste og tydeliggjøre fagets grunnlag for stipend...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har hatt til hensikt å heve kvaliteten på PhD-utdanningen og forskningen innen farmasi og styrke koordinering og samarbeid mellom universitetene som tilbyr farmasiutdanning og PhD-studier i Norge (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet). Dette har blitt ope...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Supporting informed healthcare choices in low-income countries

Upålitelige påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre for sin egen helse møter oss overalt. Det er derfor nødvendig å kunne skille mellom pålitelige og upålitelige påstander. Dersom man ikke er i stand til det, og tar beslutninger basert på upålitelige påstander, kan det medføre unødig lidel...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects and costs of a day centre care program, designed for people with dementia - a 24 month controlled study (ECOD)

Tilbud om plass i dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens er ment å kunne utsette behovet for sykehjemsinnleggelse. Man antar at et slikt tilbud øker livskvalitet og velvære både for personen med demens og de pårørende. Basert på disse antakelsene har Helse- og omsorgsdepartement...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Immigrant women with mental health problems in a primary care setting

Innvandring til Norge har vært spesielt høy de siste to tiårene. Noen innvandrergrupper rapporterer om dårligere helse og flere psykiske plager enn den øvrige befolkningen, noe som skaper utfordringer for den norske helsetjenesten. Det er en målsetning om likeverdige helsetjenester for alle i Nor...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Communicate to vaccinate (COMMVAC) 2: Implementing communication interventions to improve childhood vaccination uptake in LICs

Bakgrunn Effektiv kommunikasjon mellom helsetjenesten og foresatte kan forbedre vaksinasjonsdekningen og styrke barnevaksinasjonsprogrammer. En vesentlig utfordring er knyttet til det å forstå hvordan kunnskapsbaserte kommunikasjonsstrategier best kan brukes i fullskala vaksinasjonsprogrammer. ...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Ageing, family ties and public policy

Dette prosjektet har evaluert en rekke familiepolitiske tiltak i Norge, med et spesielt blikk på at familiepolitikk kan innvirke på samspillet mellom generasjonene, hvor også den eldste generasjonen er inkludert. De empiriske arbeidene er alle basert på registerdata. Dette betyr at vi har tilgang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluating the impact of results based financing on health worker performance and health service delivery

We want to host a 2-3 day workshop / conference in Bergen in May 2013 to critical examine how the (increased) use of result based financing (RBF) affect health service delivery in low income countries. The conference will focus on the importance of gettin g a more comprehensive assessment of how ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

From service provider to network node: Does the Counties' coordination role contribute to goal attainment and public sector innovation?

Hovedfokus i året som er gått har vært å arbeide videre med den unike rollen til fylkeskommunen som samfunnsutviklingsaktør. Countynode har som mål å identifisere betingelsene for at fylkeskommunen kan fungere som nettverksnode, en arbeidsform som er helt sentral for fylkeskommunen som samfunnsut...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SeeTheChild - Mental child health in Uganda

SeeTheChild (STC)- mental helse hos barn in Uganda er et forskningsprosjekt som ser på mental helse hos barn in øst Uganda. Det har 4 målsetninger hvorav det første er nært knyttet til en større studie: PROMISE Saving Brains (SB) i Burkina Faso og Uganda, sponset av Grand Challenges i Canada. De ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Causal pathwaus for asthma

Årsaken til utvikling av astma og allergi er ukjent. Målet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan ulike typer for eksponering i svangerskapet kan påvirke risikoen for astma og allergi. Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om sammenhengen mellom røyking i svangerskapet, gravides i...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Re-assessing trauma and violence: Re-framing the bodily, the spoken and the self

This international workshop grows out of the research project "The Effects of Violence and Impoverishment on Psychosocial Health among Pastoralist Communities in Northern Kenya" funded by the programme. This additional workshop, not included in the origin al project budget, aims to bring together...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Forum for Global Health Research

Norsk forum for global helseforskning (Forum) Forumet ble etablert i 2005 som et tverrfaglig nettverk av enkeltpersoner og norske institusjoner som arbeider med, eller har en interesse i, global helse og helsefaglig forskning. Forum vedtektene ble godkjent av den første generalforsamlingen i 200...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Trettifjerde nordiske forskermøte i helseøkonomi (Nordic Health Economists Study Group meeting)

De årlige nordiske forskermøtene i helseøkonomi startet i Sverige i 1980 og blir arrangert etter tur av de fem nordiske land. I år er det således det 34. møtet i rekken og det er Norges tur til å arrangere. Forrige gang møtet ble arrangert av helseøkonomi miljøet i Oslo, var i 1988. Etter dette h...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

HUNTing for genes that affect cardiovascular related traits

I dette prosjektet ønsker vi å påvise nye gener og sykdomsmekanismer som bidrar til økt risiko for hjerte-karsykdom. Vi vil anvende en helt ny teknologier for omfattende genetisk kartlegging, dvs. avlesning av hele genets informasjon ved hjelp av såkalt helgenomsekvensering eller et utvalg av gen...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services

Prosjektet analyserer virkninger av nyere reformer og flernivåstyringen av danske og norske helse- og omsorgstjenester. Det gjennomføres av forskere ved IRIS - International Research Institute of Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og Københavns Universitet. Prosjektet er basert på såvel k...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia

The growing ageing population combined with lack of qualified health care staff is a major challenge for our health care system. Dementia is the diagnosis that currently requires the most extensive resources for care from the public health care sector. De mentia also has a significant impact on t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sensing illness in everyday life: Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patients

Prosjektet SENCANCER hadde til formål å undersøke hvordan personer som har hatt kreft merker og opplever symptomer og kroppslige forandringer. Vi ville undersøke hvordan hverdagslivet tar seg ut, hvilke opplevelser som fører til legesøking, hvem man bruker som hjelp i sine sosiale nettverk (terap...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

5 by 5: Comparing 5 Quality of Life instruments in 5 countries

Comparing quality of life instruments: 5 HRQoL (health related quality of life) instruments in 6 countries across 7 disease groups I spørsmål om prioritering mellom ulike tiltak er det nødvendig å kunne sammenlikne helsegevinstene (nytten)fra de ulike tiltakene, og sykdomsbyrdene i de ulike ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSKSKOLE-Forskerskoler

EPINOR - National research school in population based epidemiology

Ved utgangen av 2021 opphørte finansieringen av EPINOR og vi kan se tilbake på ni suksessrike år som nasjonal forskerskole i populasjonsbasert epidemiologi. Fra januar 2013 til desember 2021 har mer enn 320 PhD studenter blitt tatt opp ved forskerskolen, og det er per i dag 130 aktive studenter. ...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Connecting researchers and community-based actors addressing same-sex sexualities, HIV and health in Africa

The project aims to convene a broad range of actors working on issues related to same-sex sexualities, HIV and health in Africa. A three-day workshop will be organized in Dar es Salaam, Tanzania during which participants from several African countries wil l get to know each other and present and ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - eCare@home - daily life management and monitoring solution for elderly with mental disorders, - in short: eCH

Objectives: The project aims to develop and test a connected digital health service system for the promotion of self-management and the detection of early warning signs of relapse in older adults (aged 60 years and above) with a bipolar disorder or recu rrent depression, to empower the patient a...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Social network support to increase parental caring capacity when a parent has cancer. An RCT study.

Prosjektet har fulgt justert framdriftsplan og ble formelt avslutttet 31.12.16. Oppsummert har vi utført følgende i prosjektperioden: 1) Fullført en RCT studie om optimalisering av sosial nettverksstøtte, der 35 familier(35 friske foreldre og 35 barn)deltok i studien. Av disse ble 18 familier ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Helsemessig dokumentasjon på melk og melkebaserte ingredienser fra fraksjoner av melk

TINE ønsker å utvikle nye innovative produkter og konsepter spesialtilpasset til ulike målgruppers behov. For å oppnå dette, tas ny meieriteknologi i bruk for å fraksjonere melkeråstoffet og hente ut fraksjoner som inneholder komponenter/næringsstoffer som har potensielt gunstige effekter på hels...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

A pilot study to promote child health in the first year of life

Lav fødselsvekt innebærer fire ganger risiko for økt dødelighet hos nyfødte barn. Gravide kvinners ernæringsstatus er den viktigste miljøfaktoren som påvirker fødselsvekten. Det er sterk evidens for at kostholds- og helseopplysning til mødre kan bidra til å bedre barns ernæringsstatus. I tillegg ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Local Medical Practice and Global Health Interventions: An Ethnographic Study of Biomedicine and the Dilemmas of Care in Kenya

Dette prosjektet fokuserer på østafrikanske leger og undersøker deres kamp for å gi medisinsk hjelp i en sammenheng med knappe ressurser, utvide sosioøkonomisk ulikhet, svake regjeringens helsestrukturer og ujevn strømmer av internasjonal finansiering. Hva slags medisin utøver fagfolk i disse sit...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluating interventions in antenatal care to identify and assist victims of gender based violence in Nepal and Sri Lanka

Familievold kan ha alvorlig følger for svangerskapet, og er vist å kunne føre til komplikasjoner for både den gravide og for det nyfødte barn. Svangerskapsomsorgen gir mulighet til å forbygge ytterligere vold og dermed redusere farene for sykdom hos mor og barn. I et livsløpsperspektiv vil de fle...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Do environmental pollutants interact with stress responses?

Forurensninger i miljøet er uunngåelig og kan forårsake skadelige effekter på menneskers og dyrs helse. Persistente organiske miljøgifter (POPs) akkumulerer i næringskjeden og har skapt forhøyede nivåer av miljøgifter i organer, blodserum og brystmelk i både mennesker og dyr. Det har i de siste å...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus