0 antall prosjekter

REGUT-Regional utvikling

Yrkeskombinasjonenes komparative fortrinn

I prosjektet settes utviklinga av nye former for yrkeskombinasjoner i fokus. I noen nordnorske lokale og regionale områder, særlig i fjordstrøka, framstår fleksible og relativt innovative kombinasjoner i hushold innen tradisjonelle og nye næringer i dag s om kanskje de viktigste enhetene for å si...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Sør-Østerdalen og Glåmdalen.

Et hovedperspektiv i prosjektet er samspillet mellom regionale utviklingsprosesser og offentlig planlegging og politikk. Med regionale utviklingsprosesser forstås det en del endring i arbeids- og næringsliv, næringsmessig restrukturering og nye former for regional arbeidsdeling, dels sosiale og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Innlandet

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling i Trøndelag og Namdal

Områdestudiens målsetting om å gi et mest mulig komplett bilde av den langsiktige regionale utviklingen i Trøndelag og Namdalen realiseres gjennom fire tematiske delprosjekter. Disse dekker programnotatets to første temaområder, næringsliv og sysselsettin g (N) og funksjonelle regioner og flyttin...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Prosjektet skal studere regional utvikling på Nord-Vestlandet, med vekt på tre kjerneregioner. Med regional utvikling forstås primært utviklingsmønstre i folketall og -sammensetning. Det er en hovedidé at en gjennom sammenligninger mellom kjerneområder so m grenser opp til hverandre kan skape et ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Møre og Romsdal

REGUT-Regional utvikling

Områdegranskning - Nord-Norge: Finnmark og Nord-Troms

Områdegranskningen av Finnmark/Nord-Troms har som hovedmål att syntetisere: Dels strukturanalyser av befolkningsutvikling, bosettingsmønster, arbeidsmarkedssituasjonen og velferdstilbud i forhold til andre norske regioner og i forhold til nordiske nordregioner, dels analyser av lokale og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Forsker Svenn-Åge Dahl)

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Autonomy of Mathematics vis-a-vis Natural Science

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiale velferdstiltak, maktutøvelse og motstand. Forholdet mellom tatere og det offentlige.......... (Dr.gr.stip. Karen-Sofie Pettersen)

Prosjektet vil søke å bidra til en bedre forståelse av maktutøvelse og motstand i forholdet mellom givere og mottakere av sosiale hjelpetiltak. Ventelig er samspillet mellom makt og motstand viktig for å forstå dynamikken i slike relasjoner. Medlemmer av målgruppen for tiltak kan i større eller ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Nature, Society and Water

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Vestland

MIKROTEK-Mikroteknologi

Fiberoptic components and their applications in medical sensors

Programmet vil rettes mot fiberoptiske komponenter og deres anvendelser i sensorer. En vil spesielt studere kobling mellom optiske modi som er forårsaket av periodiske perturbasjoner slik som Bragg-gitre og akustiske bølger som forplantes langs fiberen. R esponsen av Bragg-gitre på omgivelsespara...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Medisinsk teknologi

NTNU/SINTEF/RiT har spesielle forutsetninger for forskning innen medisinsk teknologi. NTNU har flere studieløp for anvendelse av ulike teknologiske fag mot medisin og en doktorgradsutdanning innen medisinsk teknologi med et omfang på ca. 10 nye doktorgrad er per år. SINTEF har, særlig gjennom SIN...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Funksjonell dyspepsi - en livsstil sykdom? Betydning av livsstil for vagal aktivitet, magesekkens akkomodasjon og måltidsrelatert

Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der en med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene h ar som gruppe mer angst, depresjon, neuro...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap

Dette er et strategisk instituttprogram for å styrke kompetanse og kapasitet for forsking innen kulturlandskap i Planteforsk. Programmet er delt i 2 hovedprosjekt med tilsammen 5 delprosjekt. Det fokuseres på hvilken evne noen av de mest vanlige driftssys tema i jorbrukets engdyrking har til å sk...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Akershus

REISE-3-Reiselivsforskning

Individualisering som tendens i reiselivet.

Dersom en i reiselivsmarkedene ser individualiseringstendenser, gjenspeiler dette generelle samfunnstendenser. En nærmere undersøkelse av temaet baseres derfor i et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig teorifundament. Stikkord er individ, kultur og marked. D ette betyr en tilnærming ut fra kombinasj...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PETPOL-PETROPOL

Overnasjonale regelverk av betydning for petroleumssektoren.

Prosjektet fell i to fasar: 1. Kartlegge og presentere relevant regelverk og skrive to til tre pilotstudiar/artiklar. 2. Utarbeide ei samla analyserande framstilling av det overnasjonale rettslege rammeverket.

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Eye of the Whirlwind. Russian Identity and Soviet Nation-Building. Publ. på russisk.

...

Tildelt: kr 52 804

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

KILDEN-Oppstart, lønn, randsone etc

KILDEN

...

Tildelt: kr 111,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2024

Sted: Akershus

TEKNMED-Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi - samfinansiering med NT, prosjet 154080/I30

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Oslo

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Kurs- og driftsutgifter

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ICES/GLOBEC-sekretariat

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Ukjent Fylke

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Refugee Empowerment: The Theory and Practice in Moving from Relief to Development in Refugee Situations

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Vestland

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Utilization of isotopes in environmental technology

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Akershus

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Prediction of hydrocarbon phases in reservoirs by use of selected hydrocarbon components

...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i distrikts-Norge basert på skog- og utmarksressurser

Det er gjennomført et litteraturstudium ved NISK siste året med tema skog og bygde-/næringsutvikling. I litteraturstudiet synliggjøres et behov for skogforskningen trekkes sterkere med innenfor næringsutvikling og verdiskaping baset på naturressursene sko g og utmark. Hovedmålsettingen for pro...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Utvikling og bruk av genkart i avlsprogram for fisk og storfe

Dette instituttprogrammet skal vere med på å byggje opp nasjonal kompetanse i bruk av genetiske markørar for å påvise gen som er viktige i samband med sjukdomsresistens i laks og storfe. Forsøka/undersøkingane når det gjeld laks vil vere a)screening av se gregerande familiar på avlsstasjonane b) ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Between Emergency and Development: The Role and Experiences of the Multilateral System

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Vestland

REISE-3-Reiselivsforskning

Bærekraftig turismeutvikling: Samspillet mellom bruk og påvirkning, næring og forvaltning. Nettverksprosjektet.

Prosjektet skal bidra til kunnskap om turismen og bærekraftig utvikling i Norge. Det er et nettverksprosjekt for videre utvikling, koordinering og sammenfatning av fire temaprosjekter som hver for seg belyser ulike deler av hovedtemaet. Nettverksprosjekt et skal sørge for at de personer og insti...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Overgangsbevilgninger ved fristilling av NORSAR: Modelleringsapplikasjoner Infrastruktur Seismologi Reservoarmonitorering Stipendprogram

...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Akershus

EF-BIOM-Biomedisin og helse

NTNU, Det med. fak: EU-posisjoneringsmidler for 1999

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage