1 027 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanoparticle mediated Photochemical Internalisation (PCI) of small anticancer drugs

Fotokjemisk internalisering (PCI) er en legemiddel- og genterapi-leveringsmetode som opprinnelig ble utviklet for å forbedre frigjøringen av makromolekyler og hydrofile kjemoterapeutiske midler fra endosomer og lysosomer til cytosolen i målcellene. PCI har kun vært anvendelig for store molekyler...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wireless Social Devices Enabled by Self-Organized Spectrum Cartography

Med den viktigste utviklingen innen applikasjoner av trådløs teknologi, eksploderende trådløs trafikk og enhetsmangfold, krever fremtidige generasjons mobile trådløse kommunikasjonssystemer høyere datahastigheter og en mer pålitelig overføring samtidig som den opprettholder garantert tjenestekval...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Intratumour heterogeneity, clonal selection and metastatic propensity in breast cancer

Prosjektets hovedmålsetning er å studere sammenheng mellom intratumor klonal heterogenitet og grad av lymfeknutespredning til axillen, som er den viktigste prognostiske faktor med tanke på tilbakefall og spredning ved brystkreft. Vi har tatt ut DNA fra et utvalg av primære brystkreftsvulster med ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Safety culture in private and professional transport: examining its influence on behaviours and implications for interventions

Det er bred enighet om at sikkerhetskultur er viktig for sikkerheten i høyrisikoorganisasjoner, og i dette prosjektet undersøker vi nytten av perspektivet i veg- og sjøtransport. Sikkerhetskulturperspektivet er relativt nytt i transportsektoren, og dersom det skal bli like avgjørende i transports...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Syn-Rift Systems: Outcrop Analogues and Subsurface Applications

Riftområder er viktige geologiske provinser som dannes på grunn av strekning av jordskorpen. Mange fossile riftsystemer finnes flere kilometer under jordoverflaten, inneholder noen av Jordas viktigste hydrokarbonreserver, og er mulige lagringsreservoarer for CO2. På grunn av begravningsdypet kan...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Local Culture for Understanding Mathematics and Science (LOCUMS)

LOCUMS har hatt som mål å undersøke hvordan elevenes livserfaringer, interesser og kulturelle bakgrunn kan brukes som utgangspunkt for å utvikle forståelse av begreper og grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag. Dette inkluderer økologisk medborgerskap og det kollektive ansvaret for bæ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education

Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring? Det var den overordnede målsettingen med prosjektet. Prosjektet har undersøkt hvordan nasjonale målsettinger om å redusere frafallet i videregående opplæringen blir realisert på lokalt nivå. Det har vært lite kunnskap om hva fylkeskommunene gj...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities (i4C)

Prosjektet «Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities (i4C)» evaluerte åtte politiske tiltak knyttet til prioritering av forskningsfinansiering, insentiver for å stimulere til investeringer og bedre global tilgang til handelsvarer, so...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Pharmaceutically optimized drug candidate for the treatment of chronic phase of primary Glomerulonephritis

Avexxin er et farmasøytisk selskap som utvikler og kommersialiserer nyskapende småmolekylære legemidler for behandling av pasienter med kroniske, inflammatoriske sykdommer. Avexxins kunnskap om biologien til den inflammatoriske prosessen har resultert i en ny terapeutisk tilnærming for behandling...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change

I 2016 publiserte vi en vitenskapelig artikkel (Reitan & Nielsen 2016; open access i PlosOne) hvor vi viser hvor viktig det er å bruke riktig fordeling i statistiske tester. Videre har Andreas Rinvoll levert og forsvart sin masteroppgave. I denne så han på hvordan temperatur påvirker pollinerings...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models

Prokaryotiske samfunn responderer raskt på miljøforandringar. Responsen til eit endra miljø kan vera å endre populasjonstettleik, endre samfunnsstruktur og/eller å endre metabolsk potensial. Lekkasjar frå CO2 lagra i geologiske formasjonar i havbotnen kan føre til biogeokjemiske endringar i overl...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tegea 1990-1996, publikasjon

Publikasjonsprosjektet gjelder et femårig arkeologisk feltprosjekt med internasjonal bemanning og finansiering, ledet av prosjektansvarlig på vegne av det norske instituttet i Athen, i periodene 1990-96 og 2004. Prosjektet inkluderte utgravningsundersøkel ser av tidlige kulturlag under de klassis...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

SEAMAN Spatially resolved Ecosystem Models and their Application to Marine Management

The sustainable use of the marine ecosystems set out for example in the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and the Common Fisheries Policy (CFP) requires improved knowledge about the processes impacting the environment. Spatially explicit ecosyste m models are getting increasingly importa...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Development of scientific bases of tailor-made design of functionally graded nanocomposite cathode materials for both IT-SOFCs and PC-SOFCs

PROTON-prosjektet undersøker nye dobbeltperovskitter med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne for bruk i oksygenelektrodene i protonledende brenselceller og elektrolysører. Disse er i dag begrenset av for høy polarisasjonsmotstand først og fremst knyttet til oksygenelektrodene. Målinger med...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Formation reinforcement for wellbore stability and sand control

Hovedaktivitetene i prosjektet har vært både eksperimentelle og teoretisk/numeriske. Eksperimentene har i hovedsak tatt for seg optimalisering av spikerinnskyting i prøver av to forskjellige steintyper, nemlig kritt og sandstein. Krittet er en dagbruddsst ein fra Mons i Belgia, og er en god analo...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Expanding drug pipeline in Avexxin - adopting new chemistry

Since incorporation in 2005, Avexxin has had an ongoing development program on its lead compound, AVX001, against psoriasis, and the company is now at the brink of completing pre-clinical tox studies, which is prerequisite to enter into human trials. In a ccordance with Avexxin?s therapeutic stra...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipping KPI Phase 2; a joint initiative on performance measurements in shipping improving the competitive edge of quality players

The Shipping KPI Phase 2 project will continue the work to enhance excellence in ship operation by setting standards for Objective and Unambiguous Performance Measurement in ship operation. The KPI standard will be validated and elaborated through externa l stakeholder involvement looking more cl...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support in maritime logistics - Coping with "comparative analysis" and "optimization based decisions".

Maritime transport thinking has traditionally been synonymous with sea transportation. Focusing the attention on intermodal maritime logistics may offer greater benefits to shipping companies and industry. This will enable them to extend their thinking in line with developments seen in industria...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ECOSYS-Norge

Telenor FoU med Telenor Networks og Nærings- og handelsdepartementet vil være norske partnere i CELTIC prosjektet ECOSYS. Prosjektet har totalt 10 partnere og vil analysere neste generasjons mobile løsninger, radioløsninger og bredbåndsløsninger for fastn ettet. En viktig del av prosjektet er utv...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Tetting av vannlekkasjer i fjell, stabilisering av ustabil sandholdig byggegrunn og stabilisering av oljebrønner som produserer sand.

Vannlekkasjer i naturlig fjell er et alvorlig problem ved konstruksjon av tunneler og andre undergrunnsanlegg siden naturlig fjell ofte inneholder fine vannførende sprekker som i dag er vanskelig å tette. Det er i dag ikke mulig på en miljøvennlig måte å stabilisere løs byggegrunn eller oljebrø...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus