617 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of changes in discharges, climate and other factors on coastal contaminants and their biological consequences (COCO)

Miljøgifter kan ha en kompleks "skjebne" fra de forlater forurensningskilden, via ulike miljøpåvirkninger, til opphopning og mulige effekter hos organismer. Sterke reduksjoner i miljøgiftutslipp blir ikke alltid etterfulgt av reduserte konsentrasjoner i miljøet eller i organismer. Skjebnen til fo...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Measurement of coloured dissolved organic matter (cDOM) in the ocean.

EU-prosjektet Ocean Certain fokuserer på sammenhengen mellom det mikrobielle næringsnettet i havet og vertikaltransport av karbon (den "biologisk pumpen"). Biologisk vertikaltransport av karbon i havet er basert på to ulike mekanismer: utsynkning av organ iske partikler og diffusjon/nedblanding a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Genetic variability in population responses of Atlantic cod to environmental change

The research progressed as planned. Cod obtained from three populations were allowed to spawn undisturbed at the Institute of Marine Research's facilities at Flødevigen near Arendal. One spawning group was obtained from inside a fjord near Risør on the Skagerrak coast. A second group is a genetic...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Next-generation biodiversity assessment and environmental monitoring of benthic communities using high-throughput DNA metabarcoding

Marine sedimenter utgjør det største enkeltstående økosystemet på jorda og bunndyrfaunaen som finnes her er sterkt involvert i viktige økologiske prosesser. Dagens forvaltning av marine områder har som målsetning å opprettholde det biologiske mangfoldet, men vår kunnskap om forekomsten av marine ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem-Economic Interactions in the Norwegian Sea: Analysis and Management

Økosystemet i Norskehavet er produktivt og dynamisk og huser nokre av verda's største pelagiske fiskebestandar. I tillegg finns viktige fiskeartar som nordaust arktisk torsk i regionen. Bestandane overlapper geografisk med sesongvariasjonar, og interakterer gjennom kamp om mat, i predator-bytte i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Causes and consequences of invasions of aquatic ecosystems by non-native salmonids

SalmoInvade (Causes and consequences of invasions of aquatic ecosystems by non-native salmonids) er et internasjonalt prosjekt i BiodivERsA-systemet. Prosjektet ledes fra Göteborgs universitet og har deltagelse fra forskningsgrupper i Norge, Frankrike, Tyskland og Canada. Målsettingen med pros...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Cost-effective observation methodology to assess seal population sizes using unmanned aerial vehicle and automatic image analysis

Et hovedformål i prosjektet er å teste droner, som opereres fra båt, til å fotografere kasteområder til grønlandssel og klappmyss som grunnlag for bestandsestimering. Videre vil det også bli testet tilsvarende metoder for å forbedre tellinger av kystsel - steinkobbe og havert. Et annet hovedfo...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Migration ecology of fishes for improved fisheries management in South Africa

Mangelfull forvaltning av fiskearter og fiskeressurser kan blant annet skyldes begrenset kunnskap om artenes habitat- og områdebruk samt vandringer. Overfiske kan blant annet skyldes begrenset kunnskap om fiskepopulasjonene og hvor de oppholder seg. Slik informasjon er derfor grunnleggende for en...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Norway and the United States: Climate Change and Marine Ecosystems (NUCCME)

Norge og USA har i løpet av det siste tiåret samarbeidet om å løse store forskningsmessige spørsmål innen marin økologi. De vil i mai 2014 arrangere en internasjonal workshop som fokuserer på utfordringer med å håndtere et av de viktigste vitenskapelige s pørsmål i vår tid, menneskeskapte klimaen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Causes and consequences of high loads of biomagnifying pollutants in avian top predators in the Arctic

Selv om Arktis oppfattes som uberørt så finner man relativt høye konsentrasjoner ulike typer organiske miljøgifter i den marine miljøet. Nivåene av slike stoffer øker oppover i næringskjeden og arktiske sjøfugler erderfor ofte mest forurenset. Det siste tiåret har det vært en rivende utvikling ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

On Thin Ice: Role of Ocean Heat Flux in Sea Ice Melt

Endringane i areal, tjukkleik og mobilitet i arktisk sjøis dei siste tiåra vitnar om endringar i klimaet, med betydelige implikasjonar for havsirkulasjon, globalt vêr, økonomi og politikk. Skilnaden mellom havisutstrekninga ved vinter-maksimum og sommar-minimum aukar stadig. Som ei følge av dette...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Eco-evolutionary dynamics of thermal reaction norms

Et fundamentalt mål i økologi er å forstå hvordan organismer responderer til endrede miljøforhold. Empiriske studier fokuserer vanligvis enten på direkte og umiddelbare effekter på individuelle egenskaper (slik som vekstrate, levealder, fekunditet) og korresponderende effekter på endringer i best...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian barcode of life network (NorBOL)

NorBOL (Norwegian Barcode of Life) er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for DNA-strekkoding i Norge. Infrastrukturen koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har fire konsortiepartnere i tillegg til NTNU: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske ...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Kongsfjorden Ecosystem-new views after more than a decade of research: Workshop-2, March 2014

Kongsfjorden Ecosystem Workshop 2014 vil bli holdt på Hamn i Senja, Norge, fra 10-17 mars. Den vil samle 70 nasjonale og internasjonale deltakere, fra 11 land, med forskningsinteresser og data fra Kongsfjorden, Svalbard. Resultatene fra workshop'en vil bl i publisert i form av forskningsartikler ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Johan Hjort Symposium on Recruitment Dynamics and Stock Variability, 7-9 October 2014, Bergen

I 2014 er det 100 år siden Johan Hjort skrev sin banebrytende bok "Fluctuations in the Great Fisheries of Northern Europe". Betydningen av denne boken kan vanskelig overvurderes, spesielt Hjorts nye tanker om årsakene til år med stor tilgang av fisk. Joha n Hjort er generelt ansett å være grunnle...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

How do a dominant predator and climate shape fish biodiversity over space and time in large marine ecosystems?

Sammendrag: Intensiv høsting med påfølgende kollaps av toppredatorer i marine økosystemer er velkjent. Effekten av dette på biodiversiteten på økosystemnivå har man derimot begrenset kunnskap om. På Scotian Shelf i det nordvestlige Atlanterhavet har torskepopulasjonen blitt dramatisk redusert, o...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of diflubenzuron on Northern shrimps (Pandalus borealis) at ambient and future climate conditions

Bakgrunnen for prosjektet var bekymringen for at de økende utslippene av kjemikalier brukt som medisin mot lakselus i oppdrettsnæringen skulle påvirke populasjoner av økonomisk viktige krepsdyr. Vår målsetning var å finne ut om dypvannsreker (Pandalus borealis) kunne påvirkes av et medisinfôr som...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

SSF-Svalbard Science Forum

Kongsfjorden Ecosystem-new views after more than a decade of research: Workshop in Ny-Ålesund, Svalbard, March 2014

Scientific data from Kongsfjorden have been sampled for more than 100 years, but it was not until the year 2000 that the first Kongsfjorden Ecosystem Workshop, with 40 participants, was held at the University Centre in Svalbard. The results of this worksh op were published in two well-recognized ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The effect of snow depth and snow melt timing on arctic terrestrial ecosystems.

Det forventes endringer i klimaet i Arktis til å være størst om vinteren, med tidligere snøsmelting tross større snøfall. Virkningene av slike endringer på plantenes utvikling og vekst er ukjent, men svært viktig ettersom planter gir fôr til planteetere og bidra til å finne tundra karbonbalanse o...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPHINIFES-SIP ved HI

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture

Utviklingen i norsk lakseoppdrett krever et forvaltningsregime basert på solid vitenskapelig kunnskap som også gjør det mulig å møte de utforingene som industrien vil stå over for i fremtiden. Der er et økende fokus på miljømessige påvirkningen på fjord- og kystøkosystemer fra organiske og uorgan...

Tildelt: kr 34,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts

Denne studien handler om mangfoldet av aktiviteter som foregår i byens kirkegårder og om holdninger som fins til bruk av slike områder. Ettersom byer vokser og fortettes, kan også omfanget av grønne områder i by bli redusert. Mangel på grønne byrom samt internasjonal påvirkning kan føre til at an...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Ruralities - Thriving and declining ruralities

Konferansen arrangeres 12.-14. mai 2014 i Trondheim, Nova konferansesenter. Det beregnes 170 deltagere. Konferansen er planlagt som en kombinasjon av plenumsforedrag og 15-20 parallelle sesjoner. Parallelle sesjoner er mindre tematiske grupper som ledes a v forskere, og her presenteres og diskute...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive goose management beyond borders

I forhold til framdriftsrapport innlevert 1. oktober 2016 fremkommer nye resultater i listen over oppdaterte resultatindikatorer og i vedlegg. Det har vært gjennomført en mini-workshop i Danmark ved Aarhus Universitet der spesifiseringer og databehov for de siste modelleringene (scenarier for ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Arctic as a Mining Frontier: Sacrifice zones or sustainable development?

ARCTIKFRONT-prosjektet, om Arktis som en «gruvefrontier», undersøkte sammenhengen mellom utvikling av gruvevirksomhet, kunnskapspolitikk og verdivurdering av landskap, og bærekraftig utvikling. Målet er en bedre forståelse av hvordan miljøpolitikk, ledelse og praksis kan bistå i å sikre en bærekr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Vulnerable habitats and species in petroleum resource management: impact of sediment exposure on Arctic sponge grounds

Exploration for oil is moving further northward into areas previously covered in Arctic Sea ice. Ares in northern Norway are well known to science for their large aggregations of sponges (i.e. sponge grounds) and more recently have been classified as vulnerable habitats by UNEP. Increased petrole...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

CEDREN HydroBalance - Large-scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower

Hovedformålet til CEDREN-prosjektet HydroBalance er å adressere viktige utfordringer for bruk av norsk vannkraft for storskala balansekraft og lagring tilknyttet teknologi, økonomi, miljø og samfunn. WP1 omhandler scenarier og veikart. Scenarier er kvalitative beskrivelser av forhold, antagelser...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VANN - Evolutionary ecology and hydrology - the effects of stream flow dynamics on the white-throated dipper

Vi har kombinert hydrologi og biologi for å forstå hvordan den lokale vannføringen ved hekkeplassene påvirker Norges nasjonalfugl, fossekallen Cinclus cinclus. Når biologer er interessert i hvordan miljøet påvirker dyr, er det ofte miljøfaktorer i stor romlig skala som brukes. Et eksempel på sl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The 2nd Bioforsk-HAAS Symposium on environmental research: two years review and outlook

With fast economic development in China during the past two to three decades, a number of problems and environmental challenges have occurred parallel. Severe soil and water pollution have been the problems across the whole China. Internationalization i s one of the main strategic priorities in...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bridging marine productivity regimes: How Atlantic advection affects productivity, carbon cycling and export in a melting Arctic Ocean

CarbonBridge fokuserer på hvordan innstrømning av Atlantisk vann til Polhavet påvirker algeproduksjon og karbonkretsløpet i områdene vest- og nord for Svalbard. Det har vært forventet at disse områdene vil bli mer produktive og kunne gi bedre næringsgrunnlag for fisk og marine pattedyr med reduse...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

No-analogue climates and ecological responses in the past and future (NoAClim)

"Fossil pollen and climate models suggest a messy world in 2100, as surviving species reshuffle into entirely new combinations, creating 'no-analogue' ecosystems" (Fox 2007, Science 316:823). This project is designed to test this scenario for Norden and t he Baltic Countries. Its approach is to d...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland