0 antall prosjekter

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform (NLGR) processes 2014-2019

Prosjektet følgde dei to store strukturreformene i det norske kommunalsystemet, kommunereforma og regionreforma, frå dei vart initierte i 2014/2015, fram til implementering i 2020. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom norske og nordiske samfunnsforskarar og forskingsmiljø, og det har resulter...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Semicolon samhandlingsarena om Altinn Strategi

Høringsfristen for Altinn-strategi er 11-. mars 2016. Vi tar sikte på å holde arrangementet i begynnelsen av februar 2016. Vi vil strukturere debatten/dialogen ved de tre begrepene rolle, strategi og forretningsmodell. Se tentativt program som er lastet opp som pårosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Akershus

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Norwegian National Election Studies of 2017 and 2021

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid. Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 bygger videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet....

Tildelt: kr 37,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2015

NTNU er initiativtaker til konferansen som ble opprettet i 2007. Universitetet mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning for IKT i offentlig sektor. Målet er å fremme utviklingen som St meld 17, Eit informasjonssamfunn for alle, legger opp til. Fokus er på løsninger o...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications

Hensikten SUPRE-prosjektet var å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatingsproblemer ved bruk av implanterbare mikrosensorer. Et slikt sensorsystem vil kunne gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av verdier til smarttelefon eller nettbrett. Ved å plassere sensoren direkte...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

"Big data in medicine" konferanse

genAP har over de siste 4 årene bygget opp prototyper, tverrfaglige miljøer og kompetanser for å sette OUS spesielt og landet generelt bedre i stand til å implementere de delene av persontilpasset medisin som tar utgangspunkt i "neste generasjons sekvenseringsteknologi" (NGS), også kalt "dypsekve...

Tildelt: kr 42 505

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

eHelseUKA 2015

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 2-3. juni Sentralt i ukas arrangement er 2 dagsseminarer innen ulike tema (Integratede care og velferdsteknologi).

Tildelt: kr 49 441

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance.

Draft program: International Workshop Tirsdag 9. Juni 2015: 9.00 to 16.00 Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance. Different frameworks to assess telemedicine solutions have been developed and adopted. The aim of this workshop is to ga...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference

Den skandinaviske helseinformatikk konferansen 2015 (SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference) finner sted 15 til 16(17) juni 2015 i Tromsø, Norge. Målet med konferansen er å stimulere til (1) erfaringsutveksling, (2) samarbeid, og (3) nettverksbygging innen utvikling, implementering...

Tildelt: kr 46 777

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens - with a focus on eHealth literacy and communication

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag. Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt forskernettverksmidler på 250...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New steps in the municipal health care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders

Denne studien har bidratt til å utvikle, implementere og evaluere nye og innovative behandlings- og omsorgsmodeller i kommunehelsetjenesten rettet mot de komplekse behovene til syke og skrøpelige gamle. Sentralt i dette arbeidet har vært utdanning av sykepleiere til en ny type rolle i kommunehels...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SAMPROFF: Tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom studentgrupper i kommunens helse- og sosialtjeneste ? studentlæring og kompetansebygg

For å møte de store utfordringene innen helse ? og sosialfeltet er det avgjørende at kompetansen på tverrprofesjonell samhandling blir styrket både i praksisfeltet og i de utdanningene som leverer profesjonsutøvere til dette feltet. Denne søknaden gjelder et forprosjekt (SAMPROFF) for å utvikle ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Fire temagrupper under Regional Innovation Policies Conference

Universitetet i Stavanger ved Senter for Innovasjonsforskning arrangerte 16. og 17. oktober den 9. Regional Innovation Policies-konferansen (RIP). RIP er en konferanse for forskere, praktikere og politikkutviklere innenfor temaene regional innovasjon, regional utvikling og innovasjonspolitikk. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations

I PRIME har vi undersøkt hvordan økt fokus på praktiske ferdigheter påvirker læring i høyere disiplinutdanning. Vi har brukt biologi som en case, og undersøkt hvordan praktiske undervisningsformer påvirker motivasjon, læring og studieprogresjon. Vi har utviklet, implementer og evaluert flere nye...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainability and local community acceptance as determinants of industry structure and growth

Akvakultur sektoren er avhengig av lokal aksept for å eksistere og vokse. Både reelle og opplevde effekter påvirker sektorens vekstmuligheter. Dette prosjektet gir ny innsikt om de regionale økonomiske effektene av akvakultur. Videre vil det estimere de negative eksterne effektene av sykdommer og...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lumex Optical Character Recognition

Det finnes en stor mengde historiske dokumenter som ønskes konvertert til søkbar og redigerbar tekst. Dette er noe mer enn digitalisering, som i sin enkleste form bare innebærer å lage digitale bilder av dokumentene. Konverteringsprosessen kalles på engelsk Optical Character Recognition (OCR), på...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A NEW ANALYTIC APPROACH FOR THE GREEN CERTIFICATE MARKET

Det felles Svensk-Norske El-Sertifikatmarkedet trådte i kraft 1. Januar 2012. Dette markedet er Norge og Sveriges sentrale støttemekanisme for å nå de respektive fornybarmålene gitt av EU?s fornybarhetsdirektiv. Målet for markedet er at Norge og Sverige sammen skal øke produksjonen fra fornybar...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable aquaculture - regulation and reputation

Hovedmålet med STARR er å oppnå mer kunnskap om havbruksnæringens omdømme, og hvordan samfunnets aksept for havbruksindustri påvirker og påvirkes av gjeldende rammevilkår, deriblant reguleringer. Vi har gjennomført en grundig kartleggingen av diskursen om havbruksnæring i norske medier. Alle arti...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Advancing female leadership in the institute sector

Målet med prosjektet har vært å sikre sterke, ledende, kvinnelige forskere for fremtiden. Det helt konkrete målet var å få tre kvinner med professorkompetanse innen utgangen av 2017, primært gjennom å gi dem forskningstid. Som en del av prosjektet satte NUPI også i gang tiltak for å stimulere kvi...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity

Artikkelen "Are There Learning Agents in Innovative Firms? A Study of the Potential Role of Human Resource Managers in Learning and Innovation" av Dorothy Sutherland Olsen (Journal of the Knowledge Economy, 2015) undersøker forholdet mellom voksenlæring og innovasjon. Dette gjøres ved å vurdere l...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovation and technical change in the Norwegian salmon industry - A research stay at the University of California at San Diego

The current academic year (August 2013 to June 2014) I have been invited to University of California at San Diego (UCSD). I have already started my research stay using funding from the University of Stavanger that terminates in December 2013. By spending a period at the UCSD, I will get in touch...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Universitetet i Bergen har ledet studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Prosjektet, med kortnavnet Balanse-Bergen, var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Hav...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Societal security in the European Union new protection policy space: adaptation, development and compatibility

This proposal builds on the studies in societal safety and security and civil emergency cooperation of the last decade. What has been missing is an approach that takes societal security as a transversal concept inside a multidimensional setting, and thus assesses (a) its adaptation at national l...

Tildelt: kr 90 579

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2014 - konferanse for organisasjonsforskning

NEON-konferansen i 2014 skal sette søkelys på hovedtemaet «Bærekraftig organisering. Nye handlingsrom?». Bakgrunnen er de store endringer moderne organisasjoner og deres omgivelser i både privat og offentlig sektor gjennomgår nå. Organisatorisk liminalite t, dvs. terskelsituasjoner hvor fremtidss...

Tildelt: kr 94 865

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skills development for realizing the workforce competence reserve Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft

The purpose of the SkillsREAL-project was to explore, how to best optimize the learning and competence potential of groups of adults at risk of marginalization from the labor market. The three target groups were young workers in school-work transition, migrants and older workers. The study was st...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

"Snakk med oss. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse"

Den overordnede problemstillingen i forskningsprosjektet har vært: Hvordan kan profesjonell praksis med barn formes slik at den styrker barnets muligheter til å være en aktiv deltaker i sitt hverdagsliv? Med utgangspunkt i ulike profesjoner innen habilite ring og barnevern, har vi utforsket og ut...

Tildelt: kr 71 759

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

SAFE PARTICIPATION - crossdisciplinary collaboration between research, civil society,public and private security and industry fields

SAFEPART is a research and practice collaboration of strategically selected actors and advocates of or representatives for Nordic, European/international CSOs and the public and private security enterprise fields that are crucial to a wide range of defi nitions of and interests in societal secu...

Tildelt: kr 98 492

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo