0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

"Big data in medicine" konferanse

genAP har over de siste 4 årene bygget opp prototyper, tverrfaglige miljøer og kompetanser for å sette OUS spesielt og landet generelt bedre i stand til å implementere de delene av persontilpasset medisin som tar utgangspunkt i "neste generasjons sekvenseringsteknologi" (NGS), også kalt "dypsekve...

Tildelt: kr 42 505

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

eHelseUKA 2015

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 2-3. juni Sentralt i ukas arrangement er 2 dagsseminarer innen ulike tema (Integratede care og velferdsteknologi).

Tildelt: kr 49 441

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference

Den skandinaviske helseinformatikk konferansen 2015 (SHI 2015 - Scandinavian Health Informatics Conference) finner sted 15 til 16(17) juni 2015 i Tromsø, Norge. Målet med konferansen er å stimulere til (1) erfaringsutveksling, (2) samarbeid, og (3) nettverksbygging innen utvikling, implementering...

Tildelt: kr 46 777

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance.

Draft program: International Workshop Tirsdag 9. Juni 2015: 9.00 to 16.00 Implementation of telemedicine solution in daily practice: explore assessment frameworks and guidance. Different frameworks to assess telemedicine solutions have been developed and adopted. The aim of this workshop is to ga...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens - with a focus on eHealth literacy and communication

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag. Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt forskernettverksmidler på 250...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New steps in the municipal health care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders

Denne studien har bidratt til å utvikle, implementere og evaluere nye og innovative behandlings- og omsorgsmodeller i kommunehelsetjenesten rettet mot de komplekse behovene til syke og skrøpelige gamle. Sentralt i dette arbeidet har vært utdanning av sykepleiere til en ny type rolle i kommunehels...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SAMPROFF: Tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom studentgrupper i kommunens helse- og sosialtjeneste ? studentlæring og kompetansebygg

For å møte de store utfordringene innen helse ? og sosialfeltet er det avgjørende at kompetansen på tverrprofesjonell samhandling blir styrket både i praksisfeltet og i de utdanningene som leverer profesjonsutøvere til dette feltet. Denne søknaden gjelder et forprosjekt (SAMPROFF) for å utvikle ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Fire temagrupper under Regional Innovation Policies Conference

Universitetet i Stavanger ved Senter for Innovasjonsforskning arrangerte 16. og 17. oktober den 9. Regional Innovation Policies-konferansen (RIP). RIP er en konferanse for forskere, praktikere og politikkutviklere innenfor temaene regional innovasjon, regional utvikling og innovasjonspolitikk. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations

I PRIME har vi undersøkt hvordan økt fokus på praktiske ferdigheter påvirker læring i høyere disiplinutdanning. Vi har brukt biologi som en case, og undersøkt hvordan praktiske undervisningsformer påvirker motivasjon, læring og studieprogresjon. Vi har utviklet, implementer og evaluert flere nye...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainability and local community acceptance as determinants of industry structure and growth

Akvakultur sektoren er avhengig av lokal aksept for å eksistere og vokse. Både reelle og opplevde effekter påvirker sektorens vekstmuligheter. Dette prosjektet gir ny innsikt om de regionale økonomiske effektene av akvakultur. Videre vil det estimere de negative eksterne effektene av sykdommer og...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lumex Optical Character Recognition

Det finnes en stor mengde historiske dokumenter som ønskes konvertert til søkbar og redigerbar tekst. Dette er noe mer enn digitalisering, som i sin enkleste form bare innebærer å lage digitale bilder av dokumentene. Konverteringsprosessen kalles på engelsk Optical Character Recognition (OCR), på...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A NEW ANALYTIC APPROACH FOR THE GREEN CERTIFICATE MARKET

Det felles Svensk-Norske El-Sertifikatmarkedet trådte i kraft 1. Januar 2012. Dette markedet er Norge og Sveriges sentrale støttemekanisme for å nå de respektive fornybarmålene gitt av EU?s fornybarhetsdirektiv. Målet for markedet er at Norge og Sverige sammen skal øke produksjonen fra fornybar...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable aquaculture - regulation and reputation

Hovedmålet med STARR er å oppnå mer kunnskap om havbruksnæringens omdømme, og hvordan samfunnets aksept for havbruksindustri påvirker og påvirkes av gjeldende rammevilkår, deriblant reguleringer. Vi har gjennomført en grundig kartleggingen av diskursen om havbruksnæring i norske medier. Alle arti...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Advancing female leadership in the institute sector

Målet med prosjektet har vært å sikre sterke, ledende, kvinnelige forskere for fremtiden. Det helt konkrete målet var å få tre kvinner med professorkompetanse innen utgangen av 2017, primært gjennom å gi dem forskningstid. Som en del av prosjektet satte NUPI også i gang tiltak for å stimulere kvi...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity

Artikkelen "Are There Learning Agents in Innovative Firms? A Study of the Potential Role of Human Resource Managers in Learning and Innovation" av Dorothy Sutherland Olsen (Journal of the Knowledge Economy, 2015) undersøker forholdet mellom voksenlæring og innovasjon. Dette gjøres ved å vurdere l...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Universitetet i Bergen har ledet studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Prosjektet, med kortnavnet Balanse-Bergen, var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Hav...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovation and technical change in the Norwegian salmon industry - A research stay at the University of California at San Diego

The current academic year (August 2013 to June 2014) I have been invited to University of California at San Diego (UCSD). I have already started my research stay using funding from the University of Stavanger that terminates in December 2013. By spending a period at the UCSD, I will get in touch...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Societal security in the European Union new protection policy space: adaptation, development and compatibility

This proposal builds on the studies in societal safety and security and civil emergency cooperation of the last decade. What has been missing is an approach that takes societal security as a transversal concept inside a multidimensional setting, and thus assesses (a) its adaptation at national l...

Tildelt: kr 90 579

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2014 - konferanse for organisasjonsforskning

NEON-konferansen i 2014 skal sette søkelys på hovedtemaet «Bærekraftig organisering. Nye handlingsrom?». Bakgrunnen er de store endringer moderne organisasjoner og deres omgivelser i både privat og offentlig sektor gjennomgår nå. Organisatorisk liminalite t, dvs. terskelsituasjoner hvor fremtidss...

Tildelt: kr 94 865

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skills development for realizing the workforce competence reserve Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft

The purpose of the SkillsREAL-project was to explore, how to best optimize the learning and competence potential of groups of adults at risk of marginalization from the labor market. The three target groups were young workers in school-work transition, migrants and older workers. The study was st...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

"Snakk med oss. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse"

Den overordnede problemstillingen i forskningsprosjektet har vært: Hvordan kan profesjonell praksis med barn formes slik at den styrker barnets muligheter til å være en aktiv deltaker i sitt hverdagsliv? Med utgangspunkt i ulike profesjoner innen habilite ring og barnevern, har vi utforsket og ut...

Tildelt: kr 71 759

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integrating Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods Integrasjon av balansemarkeder ved produksjonsplanlegging for vannkraft

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Denne utviklingen blir drevet av bl.a. et sterkere utbygd nett, miljømål satt av EU og beslutninger om ned¬bygging av kjernekraft. Tettere markedskobling...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Evakuering- og beredskapsplanlegging ved operasjoner av passasjerskip i Arktiske farvann

Sysselmannen på Svalbard har i sin Risiko- og sårbarhetsanalyse for 2013 gjort en analyse av et utvalg risikoområder innenfor hovedkategoriene naturhendelser, store ulykker, og alvorlige tilsiktede handlinger. Et scenario med full evakuering av et cruises kip er en høyst relevant problemstilling:...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

SAFE PARTICIPATION - crossdisciplinary collaboration between research, civil society,public and private security and industry fields

SAFEPART is a research and practice collaboration of strategically selected actors and advocates of or representatives for Nordic, European/international CSOs and the public and private security enterprise fields that are crucial to a wide range of defi nitions of and interests in societal secu...

Tildelt: kr 98 492

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovative Approaches to Work with Neglected Families: Targeted intervention and support for high -risk families in Child Welfare

Målet med prosjektet er å utvikle innovative arbeidsformer rettet mot familier med sammensatt og komplekse problem som er i kontakt med barnevernet, basert på samspill mellom tjenesteytere, brukere, ledere, forskere og utdanningsinstitusjoner. Forskningsprosjektet bygger på "Det nye barnevernet"....

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration

Prosjektet "Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration" (INNOS) har vært finansiert av Norges forskningsråd over Praksisvel/HELSEVEL i perioden 2013 til 2017. INNOS har vært basert på et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fafo, Agderforskning og Universite...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food safety and the use of terrestrial animal by-products in Atlantic salmon production

Fôr til oppdrettslaks har tradisjonelt vært basert på fiskeolje og -mel. Vekst i oppdrettsnæringen forutsetter mer bærekraftig fôr og dette har gitt et behov for å implementere nye fôringredienser. På verdensbasis er prosesserte animalske biprodukter (PAP) av slakteavfall fra landbruk en av de st...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland