0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment

Det å prøve å forutse effektene av klimaendringer på norsk og arktisk mangfold av marine arter står sentralt i en bærekraftig bruk og vern av Norges rike marine ressurser. I økende grad anerkjenner forskerne imidlertid at modellprediksjoner om virkningen av fremtidige klimaendringer på organismer...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Deformation and Snow for an Arctic in Transition

SIDRiFT skal kartlegge hvilken rolle deformasjon av havis og snø på is har i et stadig skiftende Arktisk klima. Mengden og fordelingen av skrugarder (opphoping av isblokker), issprekker og snø kan ha stor effekt på tilveksten av is om vinteren, men også på smeltningen av havisen om sommeren i ark...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interpreting the cortisol stress response in fish welfare research

Vanlig praksis innen fiskeoppdrett, som transport og vaksinasjon, kan føre til stress hos oppdrettsfisken. Stresset fisk vokser saktere og har høyere sannsynlighet for å bli syk. God fiskevelferd er ikke bare etisk viktig, men vil også kunne bedre produktivitet, profitt og ryktet til oppdrettsnær...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Videre skal det utv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Snøkrabben er et stort krepsdyr som har invadert Barentshavet siden 1996. Hvor krabben kommer fra, er fortsatt ukjent. Snøkrabben er en invaderende art som sprer seg raskt østover og nordover i Barentshavet, men er også en ressurs for kommersielt fiske. Tidligere studier har antydet at store krep...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquaculture

Begrensing av dødelighet må være førsteprioritet i en etisk, bæredyktig produksjon av fisk. Lav dødelighet er en av flere indikatorer på god dyrevelferd, og det er viktig å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin. Dette prosjektet hadde...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Coastal foodscapes: a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems

Norskekysten står ovanfor ei rekke miljø- og samfunnsmessige utfordringar som klimaendring, miljøøydelegging, intensivert arealbruk, og fråflytting. I lys av dette vil FOODCOAST utforske matproduksjon med fokus på forvaltning av landskapa der mat vert produsert, men også dei sosiale og kulturelle...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Key Earth System processes to understand Arctic Climate Warming and Northern Latitude Hydrological Cycle Changes

KeyCLIM-prosjektet har skapt en mengde ny kunnskap om viktigheten av koblede prosesser for forståelsen av utviklingen av klima i Arktis/Antarktis og nordlige høye breddegrader. Forskningen involvert i KeyCLIM har resultert i flere nye publikasjoner siden forrige årsrapport; bl. a. on atmosfæriske...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The fundamental role of mesopelagic fishes for the structure and change of Northeast Atlantic marine ecosystems

Når en forlater kysten og beveger seg ut mot det åpne havet så er det ingen bunn eller tareskog å gjemme seg i. Der må små fisker og andre organismer i pelagialen leve et liv med evig gjemsel, hvor det tryggeste valget er å svømme nedover mot mørket. Mørket gjør det også vanskelig å finne mat, og...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emit now, mitigate later? IMPlications of temperature OverShoots for the Earth system

IMPOSE har produsert et stort sett idealiserte overshoot-scenarier med NorESM2 (https://doi.org/10.11582/2022.00012). I disse scenariene er CO2-utslippet i utgangspunktet for stort, og CO2 fjernes fra atmosfæren senere i simuleringene for å nå målet om å holde oppvarmingen "godt under 2 grader". ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Etablering av et norsk Earth BioGenome Project

Populærtvitenskapelig framstilling

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social License to operate for aquaculture

SoLic - Sosiale lisenser i akvakultur - prosjektet har undersøkt betingelser, mekanismer og konsekvenser av sosial lisens i akvakultursektoren. En sosial lisens forstås som forventninger og krav som gjelder for en sektor og hvordan publikum oppfatter at deres forventninger blir oppfylt. Å oppnå o...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climatic forcing of terrestrial methane gas escape through permafrost in Svalbard

Frigjøring av metan fra det aktive laget over permafrosten er kjent som en potensielt skadelig klimagasskilde. Derimot har vi liten forståelse for hvordan dypere metankilder i og under permafrosten kan nå atmosfæren. Opptining av permafrost og isbreer er to klimadrevne prosesser som kan forårsake...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Svalbard

KLIMAFORSK-Stort program klima

Methane cycling archives from warming Arctic lakes: Retrieving the genomic blueprints of Holocene microbes

Land og innsjøer i Arktis slipper ut betydelige mengder metan (CH4), en effektiv drivhusgass som bidrar til globale klimaendringer. Likevel er effekten av hurtig oppvarmning på metanutslippene i Arktis dårlig forstått, spesielt over tidsrom fra årtier til årtusener. Den nyeste utviklingen i sekve...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance

Fiskeoppdrett er den viktigste bioøkonomiske virksomheten i Norge, men den er etisk og miljømessig kontroversiell. Grunnlaget for denne formen for matproduksjon er laksen, et ikonisk dyr i norsk kultur. Genomredigering, for eksempel CRISPR, gir lovende muligheter for å løse noen av utfordringene ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Blue Ice Oases of Microbial Life on the Antarctic Ice Sheet

Det østlige Antarktis-isdekket er jordens største ferskvannsøkosystem, som inneholder bakterier, alger, virus og andre mikrober som transporteres dit med vind og distribueres av isstrømmer. Vi studerer hvordan mikroorganismer overlever i isen ved å hente prøver fra gammel breis (mange tusen år ga...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Svalbard

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

En ny metode til at studere nedbrytning av organisk material i kystnære Arktiske økosystemer - toppfinansiering

Arktiske havområder mottar store mengder organisk karbon via avløp fra omkringliggende isbreer og tinende permafrostjord. Dette oppløste organiske stoffet (dissolved organic matter, DOM) utgjør en av verdens største aktive karbonpuljer, dvs. det kan respireres til CO2 av heterotrofe organismer. L...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Noen av verdens mest dramatiske økosystemendringer skjer i arktisk på grunn av klimaoppvarming og økt menneskelig press. Dette har store implikasjoner for bevaring av biologisk mangfold og for regionens innbyggere. Urbefolkningen i arktiske og subarktiske samfunn, som er nært knyttet til sitt mil...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Shellfish: Resources and Invaders of the North

Shellfish are the diamonds of the sea. They are a high-quality food source and support substantial fisheries in cold-temperate and polar areas. There is a strong interest in both the North Pacific and the North Atlantic concerning shellfish resources, their population dynamics and the management ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

De-icing of Arctic Coasts: Critical or new opportunities for marine biodiversity and Ecosystem Services?

I dette prosjektet har vi satt sammen et sterkt pan-arktisk og tverrfaglig team fra Norge, Polen, Kanada, USA og Danmark for å bestemme biodiversitet og sosio-økologiske konsekvenser av endringen fra frosne til isfrie kyster året rundt i Arktis. Myndighetene, næringslivet, miljøorganisasjoner, og...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Svalbard

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions

SALCUL-prosjektet tar utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsen/Namsenfjorden og Deatnu-Tana/Deanuvuotna-Tanafjorden for å løfte fram mangfoldet i praksiser, kunnskap og betydninger som knytter seg til laks som både biologisk og kulturelt fenomen. I tillegg legger prosjektet vekt på å utarbeide...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten ecosystem in a changing climate

#LoVeSeSDG-prosjektet trekker sammen troverdighet, legitimitet og fremtredende behov for bærekraftig kystutvikling ved å jobbe konkret med en sak på Andøya i Vesterålen. Vi er ferdige med feltarbeidet for Q-sort-analysen som samler et mangfold av synspunkter på temaet bærekraft i kommunehovedstad...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios of freshwater biodiversity and ecosystem services in a changing Arctic - ARCTIC-BIODIVER

Arktiske områder gjennomgår store endringer på grunn av direkte og indirekte klimaendringer, tining av permafrost samt endring av flora og fauna mye som følge av dette. Arktiske ferskvannslokaliteter er spesielt sårbare og i sterk endring på grunn av de samme prosessene, og både oppvarming, økt t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORUT Narvik PES-ramme 2019

Norut Narvik har vært og er en aktiv deltaker i EU's rammeprogramm. Norut Narvik har gjennom flere år vært en aktiv deltager i EUs rammeprogram. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut Narvik sin langsiktige strategi og satsingen prioriteres innen Norut Narvik. Konkurransen om europeisk f...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas

Farvannene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms og den sterkt befolkete Guandong regionen, med flere storbyer, er karakterisert som høyproduktive marine områder på sokklene og sokkelskråningene som leder ned til dyphavet. Begge områder har tradisjonelle fiskerier med stor viktighet for lokalbefol...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Ocean mixing processes and vertical fluxes of energy and matter

AROMA er motivert av de pågående hurtige endringene i det arktiske klimaet, som er tydeligst uttrykt gjennom reduksjonen i sjøisens tykkelse og økt temperatur i havet og atmosfæren. Disse endringene har alvorlige konsekvenser for atmosfærens karbonopptak, netto primærproduksjon og klimarespons, o...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services

Barentshavet endres i raskt tempo på grunn av et varmere havklima og redusert isdekke. Spesielt har endringen vært stor det siste tiåret. Subarktiske arter som torsk og hyse utvider sine leveområder og finnes nå også i det nordlige Barentshavet, siden det varmere klimaet her gir mer gunstige forh...

Tildelt: kr 20,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The vanishing white: management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau

Potensialet for karbonfangst er svært begrenset for alpin og arktisk vegetasjon. Ettersom den internasjonale klimapolitikken har hatt størst søkelys på karbonfangst har mulige klimatiltak i kalde landområder blitt viet lite oppmerksomhet. Refleksjon av solvarme er kjent som albedo. Reduksjon i al...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation

Norges lange kystlinje, med stor forskjell i klima mellom nord og syd, er et ypperlig naturlig laboratorium for å studere klimaeffekter på fisk og annet liv i havet. Slike studier kan hjelpe oss å forutsi hva klimaendringer vil bety for livet havet. I prosjektet DYNAMAR undersøker vi effektene av...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet

Planter regulerer kretsløpene av karbondioksid og vann, justerer atmosfærens sammensetning og påvirker hvordan landskapet tar opp i seg og reflekterer sollys. Vegetasjonen endres som følge av klimaendringer, og den både formes av - og former - omgivelsene. Vegetasjonen spiller derfor en viktig ro...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo